Kommunens handlingsplaner, rapporter og rundskriv

Mangfolds- og integreringsarbeidet er forankret i kommunens handlingsplaner. Se også rundskriv og fellesskriv til etatene og bydelene om rapportering i årsberetning.

Handlingsplaner innen mangfold og integrering

Integrering av flyktninger og innvandrere

Hovedmålene for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo har ligget fast siden Bystyremelding 2/1996 om integrering av flyktninger og innvandrere:

 • Alle innbyggere i Oslo skal ha like muligheter, rettigheter og plikter, uavhengig av etnisk eller religiøs bakgrunn.
 • Minoritetsgrupper skal delta i utdanning og arbeid, og ha stabile boforhold på lik linje med majoriteten.
 • Majoritetssamfunnet skal engasjeres for økt toleranse og aksept av forskjellighet. Mangfoldets ressurser skal brukes og verdsettes.
 • Grunnlaget for god integrering skal legges gjennom språkopplæring, målrettede utdanningstiltak og kvalifisering til arbeid.

Senere vedtak og saker i bystyret

Mangfoldsrapporter

Mangfoldets muligheter - Om OXLO, Oslo Extra Large

Bystyresak 129/2013. Statusrapport om mangfolds- og integreringsarbeidet i Oslo.

Last ned Mangfoldets muligheter (PDF 0,4MB).

Se også:

Rundskrivene om rapportering i årsberetning

Byrådet sender årlig ut et rundskriv til etatene og bydelene om utarbeidelse av årsberetningen.

Rundskriv til etater og byomfattende tiltak

Merk følgende punkter for mangfolds- og integreringsarbeidet:

4. Særskilt rapportering

 • 4.3 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • 4.4 Universell utforming
 • 4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere
 • 4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS) - Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen

Last ned gjeldende rundskriv for etater og byomfattende tiltak (PDF 0,7MB).

Fellesskriv til bydelene

Merk følgende punkter for mangfolds- og integreringsarbeidet:

4. Særskilt rapportering

 • 4.3.1 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • 4.3.2 Universell utforming
 • 4.3.5 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere
 • 4.3.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS) - Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen

Last ned gjeldende felleskriv for bydelen (PDF 1,1MB).

Systematisk arbeid med likestilling og mangfold - veileder i aktivitets- og rapporteringsplikten

Last ned veilederen og se informasjon om rapportering innen HR og rekruttering (PDF 7MB).

Oslo kommunes retningslinjer for moderering av kommentarfelt i sosiale medier

Last ned kommunens retningslinjer for SoMe-moderering (PDF 1MB)

Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023-2027

Last ned handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrun (PDF 8,3MB)