Gatekunst

Oslo skal være en mangfoldig kulturby, og gatekunst og graffiti er med på å berike byen vår.

Hva er gatekunst?

Gatekunst anerkjennes som urban kunstform på lik linje med andre kunstformer. Gatekunst bidrar til demokratiet vårt med unike visuelle utrykksformer og ytringsrom. Oslo kommune skal møte gatekunsten og dens utøvere med en positiv holdning. Gjennom å gi plass til gatekunsten skapes interessante, uttrykksfulle og utfordrende byrom. Oslo har en egen handlingsplan for gatekunst.

Et ønske om å bli sett, være deltakende og utøve igjennom dialog er et grunnleggende prinsipp i gatekunsten. Gatekunst handler om å ta plass i det offentlige rom, og om å gi uttrykk for meninger der folk ferdes. Gatekunst handler også om å tilføre det offentlige rom estetiske kvaliteter gjennom å peke på noe uanselig eller uoppdaget og gi det en ny visuell og symbolsk betydning. Gatekunsten kommer til uttrykk gjennom flere ulike sjangere. Veggmaleri, grafitti og sjablongkunst er blant de mest utbredte uttrykksformene.

Til utøvere/kunstnere

Oslo er en storby med en sammensatt forvaltningsstruktur. Betydelige arealer med tilhørende byrom og bygningsmasse eies og forvaltes av både offentlige (statlige og kommunale) og private aktører.

Når man har funnet et sted man ønsker å utføre gatekunst, må man først finne ut hvem som eier bygget, veggen eller innretningen. Det finnes ulike verktøy på nett du kan støtte deg på for å finne frem til hvem som er eier.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister for eiendommer, bygninger og adresser. Les mer om Matrikkelen her.

Oversikt over eiendommer som eies av Oslo kommunen kan du lese mer om her.

Gå i dialog med huseier, send gjerne en skriftlig søknad som beskriver prosjektet. I tilfeller der tiltenkt gatekunst er på verneverdige bygg og kulturmiljøer må en kontakte Byantikvaren. Byantikvaren kan bistå i avklaringer knyttet til muligheter og begrensninger.

Les om Byantikvaren og søk i Byantikvarens Gule liste her.

Når det skisseres opp et prosjekt er det viktig å tenke igjennom følgende:

 • Hvor og når skal verket oppføres
 • Beskrivelse av verket; visuell utforming, størrelse og tema.
 • Litt om deg selv som utøver
 • Varighet og evt. vedlikeholdsplan

Husk også at i de fleste tilfeller kreves det byggesøknad for oppføring av gatekunst. Byggesøknad for å oppføre et verk som endrer fasaden behandles av Plan- og bygningsetaten.

Slik sender du inn en søknad om å endre fasaden på et bygg

Råd til private huseiere

Dersom du som huseier blir kontaktet av noen som ønsker å utføre graffiti eller gatekunst på ditt bygg, vegg eller innretning, og du ønsker å tillate dette, anbefales følgende:

 • Få en skriftlig beskrivelse av verket som inneholder informasjon om størrelse, tematisk innhold, materialvalg, varighet osv. En skisse over ønsket ferdig resultat er også nyttig.
 • Du bør ta en vurdering på det planlagte verkets plassering i sammenheng med øvrige fysiske omgivelser. Hvordan vil det påvirke naboer, forbipasserende og veitrafikk?
 • Dersom eiendommen din er et verneverdig bygg må alltid Byantikvaren rådspørres i saken.
 • Oppføring krever som regel byggesøknad, denne sendes til og behandles av Plan- og bygningsetaten.

En eventuell avtale med kunstner bør inneholde opplysninger som følger:

 • Hva skal oppføres (beskrivelse av planlagt verk, tematisk innhold med mer)
 • Hvor skal verket spesifikt oppføres
 • Ønsket varighet på verket
 • Plassering av teknisk ansvar, sikkerhet ved oppføring og evt. vedlikehold
 • Plassering av økonomisk ansvar ved evt. vedlikehold, overmaling e.a.
 • Spesifisering av materialbruk

Handlingsplan for gatekunst

I 2016 ble det vedtatt en egen handlingsplan for gatekunst i Oslo (PDF). Planen hadde som mål å styrke og legge til rette for gatekunst i Oslos offentlige rom.

Etter lang tids praktisering av nulltoleranse mot tagging og graffiti frem til 2016, ønsket kommunen å skape muligheter for utøvere med gatekunst som uttrykksform å kunne virke innenfor lovlige rammer. Planen omhandler graffiti og gatekunst som estetiske uttrykk, som utføres av både profesjonelle og amatører. I handlingsplanen benyttes samlebetegnelsen “gatekunst” for all lovlig gatekunst og graffiti.

Handlingsplan for gatekunst i Oslo 2016-2020 ble ved planens utløp evaluert og er nå besluttet videreført som handlingsplan for gatekunst i Oslo 2022-2025.

Den aktuelle planen består av 14 ulike tiltak som du kan lese mer om her (PDF).

Hvem er ansvarlig?

Flere instanser i kommunen har ansvar og bistår med sin fagkompetanse i arbeidet med gatekunst og oppfølging av Handlingsplan for gatekunst i Oslo. Kulturetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Oslobygg, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren samt bydelene bistår med sin kompetanse i faglig og praktisk rådgivning.

Rullering av Handlingsplan for gatekunst i Oslo 2022-2025 (PDF).