Tilrettelegging av infrastruktur

Søk om tillatelse til å benytte/stenge vei og gate

Ved trafikkpåvirkning, omlegging eller stenging av gate, fortau og sykkelvei i forbindelse med arrangement må det søkes Bymiljøetaten om arbeidstillatelse. Søker må ha gjennomført arbeidsvarslingskurs nivå 2 og søknaden skal inneholde en skilt- og sperreplan for området. Det anbefales å engasjere en skiltentreprenør til oppgaven, og ved parkeringsregulerende skilting er dette helt nødvendig.

Seksjon skiltmyndighet og arbeidsvarsling i Bymiljøetaten utsteder vedtak og skiltentreprenør utfører skiltingen. Skilting skal være på plass senest 24 timer før tiltaket finner sted. Du får svar på søknaden innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger. Dersom kollektivtrafikk, nødetater eller andre aktører påvirkes av tiltaket, må arrangør sørge for avklaring med disse aktørene før søknad sendes til Bymiljøetaten. I slike tilfeller må det påregnes forlenget saksbehandlingstid hos Bymiljøetaten.

Få mer informasjon og søk Bymiljøetaten om arbeidstillatelse

Kontakt Bymiljøetaten for spørsmål og veiledning

Alle henvendelser angående fylkes- og riksveier skal rettes Statens vegvesen. Dersom du er usikker på hvilke veier dette gjelder kan du gå til Bymiljøetatens nyhetsrom og se publikumskartet "Eierskap vei".

Det finnes relevante veiledere for dette temaet - Gå til nyttige veiledere

Publikum og deltaker under Oslo Maraton for rullestol
Oslo Maraton. Foto: Eirik Førde, Oslo Maraton. Bilde: Eirik Førde (Oslo Maraton)

Sykkelritt

Skal du arrangere sykkelritt må du søke Statens vegvesen om tillatelse. Dette gjelder uavhengig av om rittet går på riksvei, fylkesvei, kommunal eller privat vei som til vanlig er åpen for alminnelig ferdsel. Søknaden sendes regionvegkontoret i Statens vegvesen med kopi til berørte politidistrikt senest fire måneder i forveien.
Få mer informasjon og søk Statens vegvesen om sykkelritt

Transport

Det anbefales å melde fra til Ruter i god tid før arrangementet skal finne sted dersom aktiviteten du planlegger vil kunne medføre endringer i det ordinære rutetilbudet eller omlegging av trasé. Du kan også henvende deg til Ruter for råd og bistand angående publikumsflyt til og fra arrangementet.
Kontakt Ruter

Besøk Bymiljøetatens nyhetsrom for oversikt over byens kollektivholdeplasser og utvalgte kollektivlinjer i publikumskartet "Kollektivkart".

Skiløper og publikum under skirenn
Holmenkollen skifestival. Foto: Christian Haukeli. Bilde: Christian Haukelig

Strøm

Planlegger du et utendørsarrangement? Flere av forvalterne i sentrum har arrangementsstrøm tilgjengelig på definerte plasser. I Oversikt over egnede uteområder for arrangement i Oslo (PDF 4MB) finner du også informasjon om strømpunkter. Forhør deg med forvalter av området du ønsker å leie angående strøm i god tid før arrangementet skal finne sted. Av miljøhensyn skal faststrøm benyttes framfor aggregat så langt det lar seg gjøre.

Vann

Vann- og avløpsetaten kan sette opp vannposter (drikkestasjoner) eller containere med vann i forbindelse med utendørsarrangementer.

Få mer informasjon og søk Vann- og avløpsetaten om kortvarig vannforsyning

Toaletter

Arrangør er selv ansvarlig for å dekke toalettbehovet ved et arrangement. Vi anbefaler følgende beregning for å anslå behovet:

For arrangementer som er åpne mer enn 6 timer:

  • 2 toaletter per 100 kvinner
  • 1 toalett per 100 menn, samt 1 urinal per 300 menn

For arrangementer som er åpne kortere enn 6 timer:

  • 1 toalett per 100 kvinner
  • 1 toalett per 150 menn, samt 1 urinal per 400 menn

Avfallshåndtering

Arrangør er selv ansvarlig for avfallshåndteringen ved arrangementet. Vi anbefaler at du lager en plan for avfallshåndtering og engasjerer en avfallsoperatør som kan levere beholdere for kildesortering og hente avfallet. På Sortere.no finner du en liste over leverandører.

Det finnes relevante veiledere for dette temaet - Gå til nyttige veiledere

Du kan også kontakte Renovasjons- og gjenvinningsetaten for mer informasjon.

Kontakt oss