Tilskudd

Oslos natur og biologiske mangfold har mange gode hjelpere. Er du en av dem? Her finner du informasjon om hvor du kan søke om tilskudd til å ta vare på og styrke Oslos unike natur.

Oslo kommunes tilskuddsordninger for natur

Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

Organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på friluftsområdet, og som støtter opp under arbeid for å ivareta naturen kan søke støtte fra denne tilskuddsordningen.

Les mer om tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

Tilskudd til dyrevelferd

Formålet med tilskuddsordningen er å øke fokus på dyrevelferd i kommunen, å bidra til å øke kunnskapen om dyrevelferd og å styrke det arbeidet som allerede gjøres på feltet. Tiltakene skal være rettet mot dyr i Oslo kommune og gjelder selskapsdyr, dyr i landbruket og ville dyr i byen.

Les mer om tilskudd til dyrevelferd

Tilskudd til urbant landbruk

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.

Tiltak som fremmer biologisk mangfold som det kan søkes om her er for eksempel tilrettelegging for ville pollinatorer og kunnskapsformidling om hvordan matproduksjon og naturen kan spille på lag.

Les mer om tilskudd til urbant landbruk

Grønne midler i bydelene

Flere av Oslos bydeler lyser ut grønne midler. Dette er bydelenes tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til klimaet, miljøet og nærmiljøet.

Her kan du se hvilke bydeler som har grønne midler og hvilke formål de ønsker å støtte i år.

Statlige tilskuddsordninger for norsk natur

Har du et naturområde med truet natur eller et verdifullt kulturlandskap som trenger skjøtsel? Ønsker du å bidra til å bekjempe fremmede arter som utgjør en økologisk risiko? Miljødirektoratet har en rekke tilskuddsordninger du kan søke på om du for eksempel ønsker å ta vare på truede arter og naturtyper, ville pollinerende insekter eller verdifulle kulturlandskap.

Tiltak det kan søkes om er eksempelvis skjøtsel og restaurering av truede naturtyper, bekjempelse av fremmede arter, biotopforbedring, skjøtsel av kulturlandskap og blomsterenger, forbedring av leveområdene til ville pollinerende insekter som humler og bier, samt tiltak mot marin forsøpling.

Her finner du statens tilskuddsordninger for å fremme kunnskap om og god forvaltning av norsk natur.