Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til urbant landbruk

Frist for å søke

Neste søknadsfrist blir i januar 2021. Eksakt dato annonseres i god tid.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.

Vi skal dele ut to millioner i 2020.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som for eksempel opparbeidelse av felleshager, oppføring av dyrkekasser, bikuber og hønsehus.

Her kan du lese mer om urbant landbruk.

Hvem kan søke

Alle kan søke om midler så lenge tiltaket skal gjennomføres i Oslo.  Dette kan for eksempel være borettslag, offentlige virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo.

Kriterier for å søke

Vi gir støtte til tiltak som fremmer urbant landbruk. Det er ønskelig at tiltaket gjennomføres i løpet av maksimum to dyrkesesonger. Tilskuddet kan bortfalle hvis tiltaket ikke er gjennomført innen 1. oktober to år etter at du har fått tilsagn. 

Vi vektlegger at tiltaket:

 • fremmer en eller flere av følgende punkter: 
  • miljø
  • klima
  • folkehelse
  • brukermedvirkning
  • integrering
  • entreprenørskap
 • fremmer økologisk produksjon og/eller bidrar til kunnskapsheving om urbant økologisk landbruk
 • er åpent for bred deltakelse

Du kan se de fullstendige kriteriene og vilkårene i forskriften om tildeling av tilskudd til urbant landbruk.

Vi gir, i utgangspunktet, ikke tilskudd til tiltak som mottar støtte fra andre tilskuddsordninger i Oslo kommune med lignende formål. Vi gir ikke støtte til drift (det vil si løpende kostnader til lønn i organisasjonen, husleie og strøm, vedlikehold og lignende).

Tildelinger

Slik søker du om tilskudd til urbant landbruk

 • 1Forbered deg og finn i riktige dokumenter

  Før du fyller ut søknaden anbefaler vi deg å sette deg inn retningslinjene for tildeling av tilskudd til urbant landbruk. Se alle retningslinjene i forskriften for tilskuddet.

  Søknaden skal være undertegnet av den/de som har fullmakt til å forplikte søker.

  Vi anbefaler at du benytter vårt digitale søknadskjema. Du logger deg inn med MinId som er gyldig som underskrift.

  I søknadsskjemaet blir du bedt om å fylle inn følgende informasjon:

  • prosjektbeskrivelse, med bakgrunnen for og formålet med tiltaket, beliggenhet for tiltaket og målgruppen(e)
  • fremdriftsplan, med beregnet start- og avslutningstidspunkt (kan legges ved som fil)
  • oversikt over hvor mange som er involvert i tiltaket
  • plan for fremtidig drift og forvaltning av tiltaket
  • budsjett og finansieringsplan (skal legges ved som fil)
  • nødvendige tillatelser for tiltaket (skal legges ved som fil)
  • om du har mottatt midler eller tilskudd fra andre ordninger med lignende formål

  Ønsker du å benytte en annen søknadsform er det viktig at du setter deg inn i søkekriteriene før du sender inn søknad. Ta kontakt med oss for mer informasjon om alternative søknadsformer:

  • ​​​​e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
  • per post: Bymiljøetaten, klima- og miljøavdelingen, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

  Vi arrangerer også et informasjonsmøte hvor vi forteller mer om tilskuddet, se kalender over. 

 • 2Logg inn og fyll ut søknad

  Søknadsskjema kommer når søknadsfristen nærmer seg. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får tilskudd.

 • 2Motta svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får tilskudd eller avslag i mars.

   

 • 3Rapportering og regnskap

  Hvis du mottar støtte skal du sende inn rapporteringsskjema, regnskap og bilder som viser hvordan tilskuddet fra Oslo kommune er brukt.

  • I rapporteringsskjemaet vil du bli bedt om en oppsummering av prosjektet og nøkkelerfaringer.
  • Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
  • Vedlagt rapporten skal det være minst  digitale bilder i høy oppløsning som dokumenterer tiltaket.
  • Rapporten og regnskapet skal følge regnskapsloven, bokføringsforskriften og de til enhver tid overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.

  For prosjekter som har mottatt støtte i 2019 eller tidligere: 

  Last ned rapporteringsskjema for tildeling av tilskudd til urbant landbruk (DOCX 0,1MB)

  Prosjekter som har mottatt støtte i 2020:

  Rapporter på MinSide. 

  Kontakt oss

  Har du spørsmål om tilskuddet eller søknaden, kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med 18/00247 om det gjelder generelle spørsmål om tilskuddet eller med 19/33848 om det gjelder søknaden din for 2020.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes inn til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt brev fra oss. Klagen behandles av Oslo kommunes klagenemd.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk i Oslo kommune ble vedtatt av bystyret 16/02.2017. Den 29/11.2018 ble Byrådssak 1117/18 Revidering av forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk i Oslo behandlet og forslag til endringer i forskrift vedtatt.

Se forskriften i Lovdata