Tilskudd til urbant landbruk

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2023 var 10 januar.

Frist for å søke i 2024 kunngjøres i oktober/november i år.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som for eksempel opparbeidelse av felleshager, oppføring av dyrkekasser, bikuber og hønsehus.

Her kan du lese mer om urbant landbruk.

Kriterier for å søke

Vi gir støtte til tiltak som fremmer urbant landbruk. Det er ønskelig at tiltaket ikke strekker seg over mer enn to år.

Vi vektlegger at tiltaket:

 • fremmer en eller flere av følgende punkter: miljø, klima, folkehelse, brukermedvirkning, integrering eller entreprenørskap.
 • fremmer økologisk produksjon og/eller bidrar til kunnskapsheving om urbant økologisk landbruk.
 • er åpent for bred deltakelse.

Vi gir, i utgangspunktet, ikke tilskudd til tiltak som mottar støtte fra andre tilskuddsordninger i Oslo kommune med lignende formål. Vi gir ikke støtte til drift (det vil si løpende kostnader til lønn i organisasjonen, husleie og strøm, vedlikehold og lignende). Vi gir heller ikke støtte hvis du ikke har nødvendige tillatelser til å gjennomføre tiltaket.

Hvem kan søke

Alle kan søke om midler så lenge tiltaket skal gjennomføres i Oslo. Dette kan for eksempel være borettslag, offentlige virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo.

Forskrift for tilskudd til urbant landbruk

Du kan se de fullstendige kriteriene og vilkårene i forskriften om tildeling av tilskudd til urbant landbruk.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Budsjett og finansieringsplan
  • Nødvendige tillatelser for tiltaket hvis du ikke selv disponerer området.

  Før du fyller ut søknaden anbefaler vi deg å sette deg inn retningslinjene for tildeling av tilskudd til urbant landbruk. Se alle retningslinjene i forskriften for tilskuddet.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får tilskudd etter at søknadsfristen har gått ut.

 2. Motta svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får tilskudd eller avslag i mars. Har du søkt på vegene av en virksomhet registrert i enhetsregisteret er det virksomheten som mottar svaret.

 3. Be om utbetaling

  Hvis du har fått tildelt midler, må du be om å få de utbetalt. Dette kan du gjøre før du har gjennomført prosjektet. Finn igjen søknaden din i Søknad og skjema, og velg «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapport og regnskap

Hvis du mottar støtte skal du sende inn rapporteringsskjema, regnskap og bilder som viser hvordan tilskuddet er brukt, snarest mulig og senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

 • I rapporteringsskjemaet vil du bli bedt om en oppsummering av prosjektet og nøkkelerfaringer.
 • Vedlagt rapporten skal det være minst fem digitale bilder som dokumenterer tiltaket.
 • Vedlagt rapporten skal det være et regnskap som viser hvordan pengene har blitt brukt. Har du mottatt støtte på over 200 000 kroner må regnskapet være revisorbekreftet.

Rapporteringsskjema finner du ved å åpne søknaden i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

Tildelinger

Kontakt oss

Har du spørsmål om tilskuddet eller søknaden, kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no, merk e-posten med "22/29054".