Tilskudd til urbant landbruk

Frist for å søke

Søknadsfristen er 10. januar 2024.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.

I 2024 deles det ut 2 millioner. Endringer i budsjett kan skje.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som for eksempel opparbeidelse av felleshager, oppføring av dyrkekasser, bikuber og hønsehus.

Her kan du lese mer om urbant landbruk.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Alle kan søke om støtte så lenge tiltaket skal gjennomføres i Oslo. Dette kan for eksempel være borettslag, offentlige virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo.

Hva vi gir støtte til

Vi gir støtte til tiltak som fremmer urbant landbruk i Oslo kommune. Det er ønskelig at tiltaksperioden ikke strekker seg over mer enn to år.

Når vi prioriterer mellom hvem som får støtte og ikke vektlegger vi at tiltaket:

 • fremmer en eller flere av følgende punkter: miljø, klima, folkehelse, brukermedvirkning, integrering eller entreprenørskap.
 • fremmer økologisk produksjon og/eller bidrar til kunnskapsheving om urbant økologisk landbruk.
 • er åpent for bred deltakelse.

Hva vi ikke gir støtte til

 • Vi gir ikke støtte til drift (det vil si løpende kostnader til lønn i organisasjonen, husleie, strøm, vedlikehold og lignende).
 • Vi gir ikke støtte hvis du ikke har nødvendige tillatelser til å gjennomføre tiltaket.
 • Vi gir, i utgangspunktet, ikke tilskudd til tiltak som mottar støtte fra andre tilskuddsordninger i Oslo kommune med lignende formål.
 • Vi gir ikke tilskudd som strider mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Hvis du i løpet av tre regnskapsår mottar mindre enn 200 000 euro i offentlig støtte regnes dette som bagatellmessig støtte og strider ikke mot regelverket.

Slik søker du

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsskjema for tilskudd til urbant landbruk

  Du vil umiddelbart få en bekreftelse på at søknaden er mottatt per e-post. Hvis du ikke mottar bekreftelse, oppfordrer vi til å ta kontakt.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler søknaden etter at søknadsfristen har gått ut. Estimert saksbehandlingstid er 2 måneder.

  Fordeling av den tilgjengelige tilskuddspotten skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene i henhold til tilskuddsordningens formål.

  Tilskuddene som gis skal vise bredden i type prosjekter og i søkermassen. Hva som vektlegges ved vurderingen kan du lese mer om under «Kriterier for å søke».

 2. Svar på søknaden

  Alle får svar på søknaden i den elektroniske postkassen. Søkere som har brukt organisasjonsnummer mottar svar i organisasjonens elektroniske postkasse.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Vilkår for å motta tilskudd

Dette må dere gjøre hvis dere får innvilget søknaden

 • Be om utbetaling som beskrevet under senest 31. desember det året dere får innvilget søknaden.
 • Sørg for at eventuell annen nødvendig finansiering for å gjennomføre planene er i orden. 
 • Gjennomfør prosjektet slik det er beskrevet i søknaden og med eventuelle presiseringer i tilsagnsbrevet.
 • Ta kontakt snarest hvis det skjer endringer som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt eller ved bytte av kontaktperson.
 • Rapporter som beskrevet under senest tre måneder etter sluttdato oppgitt i søknaden eller annen skriftlig avtalt sluttdato. 

Be om utbetaling

Hvis du har fått tildelt midler, må du sende inn utbetalingsanmodning. Dette kan du gjøre før tiltaket er gjennomført.

Skjema for utbetalingsanmodning finner du ved å åpne søknaden i søknad og skjema, og velge "Be om utbetaling".

Rapport og regnskap

Hvis du mottar støtte, må du rapportere elektronisk. Rapporteringsfristen er senest tre måneder etter sluttdato oppgitt i søknaden, eller annen skriftlig avtalt dato.

 • I rapporteringsskjemaet vil du bli bedt om en oppsummering av prosjektet og nøkkelerfaringer.
 • Du må legge ved minst fem digitale bilder som dokumenterer tiltaket.
 • Vedlagt rapporten skal det også være et regnskap som viser hvordan pengene har blitt brukt. Har du mottatt støtte på over 200 000 kroner må regnskapet være revisorbekreftet.
 • Rapporteringsskjema finner du ved å åpne søknaden i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

Bortfall av tilskudd

Du kan miste tilskuddet dersom vilkårene og andre bestemmelsene i forskriften ikke er overholdt. I tildelingsbrevet kan det stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som kommer frem i utlysningsteksten og forskriften.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk.

Tildelinger

Kontakt oss

Har du spørsmål om tilskuddet eller søknaden, kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no, merk e-posten med "Tilskudd til urbant landbruk og hva saken gjelder".