Enhet for psykisk helse og miljøarbeidertjenester i Alna

Vi tilbyr blant annet individuelt psykisk helsearbeid, grupper, kurs, støttekontakter og rask psykisk helsehjelp.

Vi har ansvar for både lavterskeltilbud og ulike tjenester som ytes etter vedtak i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Målgruppe

Målgruppen er personer med utfordringer innen psykisk helse eller rus, samt personer med utviklingshemming eller lignende bistandsbehov.

Disse tjenestene tilbyr vi

Tjenestene som tilbys hos oss er individuelt psykisk helsearbeid, grupper, kurs, støttekontakter, rask psykisk helsehjelp, fleksibel oppfølgingstjeneste, samlokaliserte boliger med og uten døgnbemanning og ambulerende oppfølging i egen bolig.

Enheten gir råd, veiledning, og pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad.

Videre gis det også dagsentertilbud og veiledning og oppfølging for å komme i egnet jobb/dagaktivitetstilbud til brukergruppen.

Enheten saksbehandler og tildeler tjenestene på disse områdene.

Relevante tjenester