Valg av gravplass

Her kan du lese om hvem som kan gravlegges hvor.

Ved gravlegging av Oslo-borgere, er de første 20 årene frie for leie. Etter det er det valgfritt om du ønsker å leie graven videre.

Oslo har 20 gravplasser med ulike gravtyper. Du kan velge mellom kiste- eller urnegrav. Hvis du velger urnegrav, kan du velge mellom flere gravtyper som navnet eller unavnet minnelund.

Det er viktig å vurdere om du ønsker en familiegrav hvor det er plass til flere. Eventuelt en grav i minnelund, med eller uten navneskilt (navnet eller unavnet minnelund). Det er mulig å gravlegge urner i en kistegrav, men ikke omvendt.

Les om hvilke priser og avgifter som gjelder for Oslo-borgere

Rett til fri grav

Hvis en avdød person ved dødsfallet hadde registrert bopel i Oslo kommune, har vedkommende rett til fri grav. Fri grav er gratis, det vil si at du ikke betaler festeavgift for den i fredningstiden (20 år). Den samme rettigheten gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.

Bruk av eksisterende grav

Hvis en avdød skal gravlegges i en eksisterende grav, stiller vi ingen krav til om avdøde hadde bostedsadresse i Oslo kommune. Dette forutsetter at det finnes ledig plass i graven og samtykke fra fester/ansvarlig for graven, og fra den som er ansvarlig for gravferden.

Avdøde som hadde bopel utenfor kommunen, kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende avgifter. Sistnevnte har altså ikke rett til fri (gratis) grav i Oslo i fredningstiden.

Krav om soknetilhørighet ved ny grav

På gravplasser eller gravtyper hvor vi krever soknetilhørighet, tildeler vi grav kun hvis avdøde eller gravferdsansvarlig sokner til gravplassen. Vi kan dessverre ikke tildele grav basert på personlig tilknytning til gravplassen.

På gravplasser eller gravtyper hvor det er tilstrekkelig plass, tildeler vi grav uavhengig av soknetilhørighet.

Finn gravplass-sokn

Alle Oslo-borgere er automatisk tilknyttet en gravplass-sokn gjennom sin bostedsadresse. Soknegrensen er av historiske årsaker sammenfallende med de geografiske soknegrenser i Den norske kirken.

Finn hvilken sokn du tilhøre ved hjelp av bostedsadresse: kirken.no

(Velg fanen "Finn din menighet")

Når trenger man å søke

Ved ønske om ny grav på gravplass man sokner til, eller ny grav på gravplass med tilstrekkelig plass, er det nok å be om en slik grav i begjæringsskjemaet. Slik unngår vi unødvendig lang saksbehandlingstid for alle involverte.

Vurderingen av tilstrekkelig plass på gravplassene i Oslo finner man til enhver tid på kommunens nettsider. Det finnes en oversikt som gjelder for avdøde Oslo-borgere og en for avdøde utenbysborgere.

Dersom ansvarlig for gravferden likevel velger å be om ny grav et sted der hen leser at det ikke er tilstrekkelig plass, ønsker vi at denne henvendelsen sendes til postmottak@gfe.oslo.kommune.no. Ved avslag vil ansvarlig motta et skriftlig svar som inneholder begrunnelse og informasjon om klagerett.

Tildeling av nye graver til avdøde Oslo-borgere

Veileder for valg av grav for Osloborgere (PDF)

Se hva som gjelder for de ulike gravplassene i Oslo (PDF)

Utenbysborgere

Egne regler gjelder for utenbysborgere

Lovverk

§ 7. Rett til grav (jf. gravferdsloven § 2 (1), § 6 og § 9)

Lenker

Informasjon ved dødsfall

Stell av grav

Oversiktsside Begravelser, gravplasser og kremasjoner