Informasjon ved dødsfall

På denne siden finner du veiledning om noen nær deg dør.

Når en av våre nærmeste dør 

Helsedirektoratet har samlet svar på noen vanlige spørsmål du kan ha som etterlatt.

Hvem har ansvar for hva? 

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden. Denne personen tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden: 

 • Hvilken seremoni og seremonisted som skal benyttes ved gravferden. 
 • Om avdøde skal kremeres eller om det skal være kistegravlegging. 
 • Hvor avdøde skal gravlegges. 

Den som er ansvarlig for gravferden vil ofte legge vekt på avdødes ønsker, men det er ingen lovmessig plikt til dette. 

Ansvarlig for gravferden vil normalt være ansvarlig for graven etter gravlegging, ved en ny grav. Dette ansvaret kan ivaretas av andre dersom det er ønskelig. Den som er ansvarlig for graven bestemmer hvem som kan gravlegges i graven, velger gravminne, beplanting og bestiller eventuelt stell av graven. Den ansvarlige har også økonomisk ansvar og tilsynsplikt for gravminne og plantebedet.

Gravferdsetaten har ansvar for å tildele grav, godkjenne gravminne og sørge for at gravlegging skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Gravplassbetjeningen skal være tilstede ved gravleggingen. 

Søknadsskjemaer fra Gravferdsetaten

Skjemaer du skal bruke for gravferd og leie (feste) av grav

  Regler og lovverk

  Relevante lovbestemmelser

  Regler for gravferdstjenester

  Kostnadene ved en gravferd kan variere. Dersom du ønsker å benytte et begravelsesbyrå, skal byrået tilby sine priser uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon. Virkes standard for god gravferdsskikk beskriver hva bransjen selv mener er god drift og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.

  Urnenedsettelser

  For å avtale tid, ta kontakt med Servicekontoret på 22 13 31 80 eller servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no.

  Ord og uttrykk om gravferd

  Ved dødsfall og gravferd kan du støte på mange ord som du kanskje ikke kjenner betydningen til fra før. Her har vi samlet noen av de viktigste.

  • Anonym minnelund:
   Særskilt avsatt område inne på gravplass for anonym gravlegging av urner.
    
  • Feste:
   Avtale om feste av grav mot betaling av festeavgift.
    
  • Festetid:
   Avtaleperioden for feste av grav mot betaling av festeavgift. 
    
  • Fester: 
   Ansvarlig for fri grav, eller kontraktspart som fester/leietaker i en festeavtale. 
    
  • Fredningstid: 
   Tidsrom fra siste gravlegging til graven eller plass i graven tidligst mulig kan gjenbrukes til ny gravlegging. 
    
  • Fri grav:
   Grav til kommunens innbyggere som kan rådes over uten avgift, i 20 år fra gravlegging eller så lenge den er fredet. 
    
  • Frittliggende grav:
   Graver spredt i terrenget uten at de er ordnet i rekker. 
    
  • Gravplass:
   Samlebegrep for kirkegårder, gravlund (gravplass som ikke ligger i direkte tilknytning til kirke) og urnelund. 
    
  • Gravsted:
   To kistegraver ved siden av hverandre/kistegrav med reservert sidegrav, tilhørende samme fester. 
    
  • Kistegrav:
   Grav hvor det gravlegges kister og urner. 
    
  • Navnet minnelund:
   Særskilt avsatt område inne på gravplass for gravlegging av urner, hvor navn på de gravlagte påføres et felles gravminne. 
    
  • Rammegraver:
   Eldre graver med innramming av stein eller gjerde. 
    
  • Uendelig fredning:
   Grav som belegges med uendelig fredning kan ikke gjenbrukes.
    
  • Urnegrav:
   Grav hvor det kun gravlegges urner.

  Lenker

  Valg av gravplass

  Stell av grav

  Oversiktsside Begravelser, gravplasser og kremasjoner