Inkluderings- og mangfoldsseksjonen

Inkluderings- og mangfoldsseksjonen i Velferdsetaten har ansvar for gjennomføringen av deler av kommunens satsninger på inkludering og antidiskriminering.

Vi skal gi råd, veiledning og kurs til kommunale virksomheter i hvordan de kan tilby likeverdige tjenester til byens innbyggere. I tillegg driver vi holdningsarbeid gjennom kommunens symbol for mangfold og inkludering OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle.

Inkluderings- og mangfoldsseksjonen er organisert som en seksjon i Velferdsetaten, og bidrar med å støtte etatens byomfattende mangfoldsarbeid.

Vi jobber for at alle som bor i byen skal bli inkludert, uansett bakgrunn, kjønn, alder, religion, funksjonsdyktighet, seksuell legning og kjønnsidentitet.

Kompetanseheving, nettverk og samarbeid

Vi jobber for å styrke mangfoldskompetansen i bydeler, etater og sivilsamfunnet og tilbyr blant annet:

  • kompetansehevende kurs og seminarer
  • nettverk, kontakter og informasjon om mulige samarbeidspartnere
  • møteplasser

Inkluderings- og mangfoldsseksjonen gir informasjon, råd og veiledning til innvandrerorganisasjoner, nettverk, offentlige virksomheter og aktører i mangfolds- og integreringsarbeidet.

Likeverdige tjenester

Oslo kommune er forpliktet til å levere likeverdige tjenester til innbyggerne. Som et verktøy i dette arbeidet har Oslo kommune utviklet OXLO-guiden for likeverdige tjenester. Guiden skal fungere som en veileder for kommunale virksomheter i hvordan de best kan tilrettelegge sine tjenester for å dekke alle innbyggernes behov, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonsevne. Universell utforming av kommunale arbeidsplasser og publikumsrettede tilbud er en del av dette. Et annet viktig ledd i dette arbeidet er å sørge for at kommunale arbeidsplasser speiler befolkningssammensetningen på alle nivåer.

OXLO

Inkluderings- og mangfoldsseksjonen jobber for å synliggjøre OXLO og gjøre OXLO-budskapet kjent for byens borgere.

OXLO er et symbol for Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Oslo kommunes verdigrunnlag er bygget på at forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen, og at vi skal motarbeide alle former for rasisme og diskriminering. Alle skal ha like rettigheter og muligheter uansett etnisk og kulturell bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonsevne.

OXLO tilhører hele Oslo kommune. Inkluderings- og mangfoldsseksjonen har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet, men alle kommunale virksomheter kan, og oppfordres til "å sette OXLO-stempel" på prosjekter, aktiviteter, kampanjer og annet som har et ekstra mangfolds- og inkluderingsfokus.

Bakgrunn for byens mangfolds- og integreringsarbeid

Informasjonsbrev og invitasjoner

Tilbud og tjenester

OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle

Kontaktperson

Seksjonssjef
Kristin Bach Skaset
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
mangfold@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Inkluderings- og mangfoldsseksjonen - Velferdsetaten, Postboks 30, Sentrum
0101 Oslo
Besøksadresse:
Hausmannsgate 21
0182 Oslo

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag