Enhet for mangfold og integrering

Enhet for mangfold og integrering har ansvar for gjennomføringen av deler av kommunens satsninger på inkludering og antidiskriminering.

Vi skal gi råd, veiledning og kurs til kommunale virksomheter i hvordan de kan tilby likeverdige tjenester til byens innbyggere. I tillegg driver vi holdningsarbeid gjennom kommunens symbol for mangfold og inkludering OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle.

Enhet for mangfold og integrering er organisert som en seksjon i Velferdsetaten, og bidrar med å støtte etatens byomfattende mangfoldsarbeid.

Vi jobber for at alle som bor i byen skal bli inkludert, uansett bakgrunn, kjønn, alder, religion, funksjonsdyktighet, seksuell legning og kjønnsidentitet.

Vi retter oss mot hele Oslos befolkning, men jobber ekstra mye med kommunens ansatte og organisasjoner i minoritetsmiljøene.

Kompetanseheving, nettverk og samarbeid

  • EMI arrangerer kompetansehevende seminarer, kurs og konferanser og legger til rette for trygge møteplasser på tvers av grupper.
  • EMI har bred kontakt med innvandrerorganisasjoner og andre ressursmiljøer i minoritetsbefolkningen.
  • EMI jobber for å styrke kontakt og bygge nettverk mellom minoritetsmiljøene og storsamfunnet. Erfaringsutveksling, samarbeid og deling av nye ideer er et mål.

Likeverdige tjenester

Oslo kommune er forpliktet til å levere likeverdige tjenester til innbyggerne. Som et verktøy i dette arbeidet har Oslo kommune utviklet OXLO-guiden for likeverdige tjenester. Guiden skal fungere som en veileder for kommunale virksomheter i hvordan de best kan tilrettelegge sine tjenester for å dekke alle innbyggernes behov, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonsevne. Universell utforming av kommunale arbeidsplasser og publikumsrettede tilbud er en del av dette. Et annet viktig ledd i dette arbeidet er å sørge for at kommunale arbeidsplasser speiler befolkningssammensetningen på alle nivåer.

OXLO

EMI jobber for å synliggjøre OXLO og gjøre OXLO-budskapet kjent for byens borgere.
OXLO er et symbol for Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Oslo kommunes verdigrunnlag er bygget på at forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen, og at vi skal motarbeide alle former for rasisme og diskriminering. Alle skal ha like rettigheter og muligheter uansett etnisk og kulturell bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonsevne.
OXLO tilhører hele Oslo kommune. EMI har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet, men alle kommunale virksomheter kan, og oppfordres til "å sette OXLO-stempel" på prosjekter, aktiviteter, kampanjer og annet som har et ekstra mangfolds- og inkluderingsfokus.

Bakgrunn for byens mangfolds- og integreringsarbeid

Informasjonsbrev og invitasjoner

Tilbud og tjenester

OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle

Kontaktperson

Enhetsleder
Rowena B. Teodocio
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
emi@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Enhet for mangfold og integrering - Velferdsetaten, Postboks 30, Sentrum, 0101 Oslo
0505 OSLO
Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag