Slik kommer du med innspill til byutviklingsplaner

Jo tidligere i planprosessen du engasjerer deg, jo bedre. Du kan mene noe om hele planen, eller om noen konkrete ting som er særlig viktig for deg.

Hvordan finner du fram til det som skjer nær deg?

Saksinnsyn er ditt beste verktøy for å vite hva som skjer i byen og nabolaget ditt. Her kan du søke på adresser, områder, gårds- og bruksnummer eller et konkret saksnummer som du er interessert i.

I Saksinnsyn kan du:

 • lese dokumenter som har kommet inn i forskjellige saker
 • følge områder du er interessert i og få beskjed når det dukker opp en plansak eller byggeprosjekt
 • abonnere på konkrete saker og få beskjed om alle oppdateringer
 • se pågående og vedtatte planer i kartløsningen Planinnsyn (huk av for "plansaker" og "plankunngjøringer" når du er inne i løsningen.)
 • si din mening om plansaker som er ute på høring

For å abonnere på områder og saker og sende inn innspill, logger du inn første gang med for eksempel BankID.

Hvilke dokumenter bør du lese?

Når du er inne på en sak, vil du få opp en lang rekke dokumenter. Dette er alle brev og e-poster som går mellom utbyggere, naboer og kommunen i en plansak.

Start gjerne med å lese høringer eller vedtak i saken – disse dokumentene er merket med gult.

Gå til Saksinnsyn

Når kan du komme med innspill?

Medvirkningen er litt forskjellig etter hvilket nivå en plan eller sak er på, men det er viktig å huske på at jo tidligere i planprosessen du engasjerer deg, jo bedre. Da er sjansen størst for at ditt innspill påvirker planen.

De aller fleste planprosesser starter med et varsel om oppstart og fortsetter med en høring når forslaget er utarbeidet. Det er på disse tidspunktene det alltid åpnes for innspill. Du kan komme på åpne møter for å si din mening, i tillegg til å sende innspill og kommentarer skriftlig.

Det går en del tid mellom varsel om oppstart og høring av et planforslag. Det er fordi mange hensyn og meninger blir vurdert før et forslag til planen blir lagt frem.

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart er helt i starten av et arbeid. De som jobber med forslaget har ikke bestemt detaljer ved planen, men har en idé om hva de ønsker seg og hvordan det skal se ut. I varselet om oppstart skal de som fremmer forslaget, enten de er offentlige eller private, kort redegjøre for forslaget og hvilke konsekvenser det kan få for omgivelsene.

De som foreslår planen, må kunngjøre oppstart av planarbeid digitalt, i en nettavis eller på "Si din mening", og i minst én papiravis. Hvis du er en berørt part, det vil si nær nabo til prosjektet, vil du i tillegg få varsel, enten i fysisk eller digital postkasse.

Har du innspill i denne fasen, sender du det til forslagsstilleren, som vurderer innspillene når de lager planforslag.

Høring (offentlig ettersyn)

Når planforslaget er ferdigstilt, sender Plan- og bygningsetaten forslaget på høring (offentlig ettersyn), uansett om det er private eller det offentlige som fremmer planforslaget.

Et offentlig ettersyn er en mulighet for alle, enten det er privatpersoner eller organisasjoner, andre etater og institusjoner eller staten, til å si hva de mener om et forslag.

Har du innspill til en plan som er ute på høring, sender du innspillene til kommunen. Husk å merke innspill med saksnummer.

Si din mening om plansaker

Andre muligheter for medvirkning

Ofte vil det være flere muligheter for å si din mening og gi innspill. Eksempler på dette er:

 • flere åpne møter for informasjon om hva som skjer og hvorfor
 • åpne kontordager der du kan komme innom for å lære mer og spørre om det du lurer på
 • verksteder for å arbeide med konkrete spørsmål og utfordringer vi er særlig interessert i å vite mer om
 • undersøkelser, for eksempeldigitale spørreundersøkelser, barnetråkk og eldretråkk, for å se til at innsendte forslag kan ta vare på ulike behov og interesser

Hvis du er med på et verksted eller åpent møte og gir innspill, vil dette bli notert ned og tatt med videre.

Hva slags innspill kan du komme med?

Har et planforslag tatt hensyn til det som er viktig for deg i ditt nærmiljø? Er det noe som er glemt, eller burde blitt håndtert annerledes?

Du avgjør selv hvor mye du vil kommentere. Du kan mene noe om en del av planen, et bestemt tema som opptar deg, eller hele planen.

 • Tidlig i planprosessen – ved kommuneplan, planprogram og områdereguleringer – er det lurt å peke på kvaliteter du synes bør tas vare på eller utbedres, eller dele viktig kunnskap om stedet, hvordan det brukes og oppleves, som kan være relevant for planprosessen.
 • Med kvaliteter mener vi for eksempel:
  • grøntområder
  • gang- og sykkelveier
  • bygg og viktige funksjoner
  • torg og møteplasser
 • Du kan også etterlyse ting og kvaliteter du synes mangler, eller gi beskjed om at noe er for dårlig dokumentert i plansaken.
 • Senere i prosessen, ved detaljreguleringer, kan innspillene handle om konkrete spørsmål som har vært lovet tidligere, men som ikke er gjort etter intensjonen.

Hva skjer etter at du har sendt dine innspill?

Etter høringen vurderer kommunen og forslagsstiller alle innspillene. Da kan et planforslag bli endret, eller gå uendret videre til politisk behandling, avhengig av hvilke innspill som kommer inn.

Alle innspill blir lagt ved planen slik at politikerne kan lese dine innspill. Les mer om hvordan vi vurderer innspillene og hvordan planene behandles politisk.