Hva skjer når du har sendt dine innspill?

Etter høring kan et planforslag bli endret eller gå uendret videre til politisk behandling, avhengig av hvilke innspill som kommer inn. Alle innspill blir vurdert og kommentert når planforslaget sendes til politisk behandling.

Alle innspill blir vurdert

Alle innspill blir vurdert opp mot hensikten med planen, samfunnsnytte og andre hensyn som klima, boligbehov og næringsutvikling. Vi skal finne en balanse mellom politisk visjon i kommuneplanen, privat vilje til å bygge ut, og folks ønsker for og behov i områdene de bor og ferdes i.

Ofte blir planer endret etter høringsrunden. Hvis det er svært store endringer, kan dette bety at en plan må ut på en ny høring.

Planen forberedes for politisk behandling

Plan- og bygningsetaten har ansvar for å lage et godt beslutningsgrunnlag og anbefalinger til politisk ledelse.

Inn i dette arbeidet kommer en lang rekke hensyn som må vurderes: sikkerhet, trafikk og logistikk, grunnleggende tjenester, samfunnsnytte, sosiale og økonomiske behov, miljø- og bærekraft og en rekke andre hensyn. Noen hensyn må vi ta, for eksempel det som er lovpålagt, mens andre hensyn må veies opp mot hverandre.

Det er kommunens ansvar å balansere alle hensyn og interesser på en god måte.

Hvor finner du svar på innspill?

Innspillene blir kommentert i et eget kapittel i planen. I dette kapittelet sammenfatter og kommenterer Plan- og bygningsetaten innspillene som har kommet inn, noen ganger tematisk og andre ganger innspill for innspill. Her ser du også hvilket medvirkningsopplegg som er gjennomført.

Alle skriftlige innspill vil også følge med som et eget vedlegg til plansaker når de sendes til politisk behandling.

Det kan ta tid fra høringsrunder blir gjennomført og frem til endelig forslag legges frem for endelig vedtak. Det er i Saksinnsyn du lettest følger med på saken og få beskjed når nye dokumenter kommer inn eller blir sendt ut.

Politikerne behandler planen

Byrådet vurderer og fremmer planene som saker til bystyret. Planene blir deretter behandlet i Byutviklingsutvalget og eventuelt andre relevante utvalg, før bystyret til slutt vedtar planene. Først da er planen gjeldende.

Når en plan er under politisk behandling, har du som innbygger mulighet til å be om et møte med et av bystyrets utvalg (en deputasjon) eller skrive et brev eller en e-post til en komite.

Planen er vedtatt

Det er bystyret som endelig behandler og vedtar planen. Den vedtatte planen blir kunngjort på kommunens nettside og i Aftenpostens papiravis.

Gjennom en vedtatt reguleringsplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

I noen tilfeller kan du klage på en vedtatt plan, for eksempel hvis du er nabo eller har rettslig klageinteresse.