Regn og oversvømmelser

Mer regn og tettere bebyggelse gjør at vi stadig oftere opplever at kjellere, uteområder og veier oversvømmes når det regner. Meld gjerne inn problemer til oss, men husk at alle tomteeiere har et ansvar for at overvann tas hånd om på en trygg og god måte.

Ditt ansvar som hus- og tomteeier

Du er ansvarlig for å håndtere overvann på din eiendom. Regnet som faller på eiendommen skal i størst mulig grad få trekke ned i grunnen eller tas opp av planter. For å få til dette er det viktig å ta vare på grøntarealer og trær.

Også takvannet skal i prinsippet ledes ut på tomten og håndteres lokalt. Husk at taknedløp som er koblet til dreneringen eller direkte til byggets avløpsledninger (ikke uvanlig i gamle bygårder) øker faren for kjelleroversvømmelser.

Ved kraftig regn må du sørge for at vannet samles opp eller ledes unna på en måte som medfører minst mulig skade, både hos deg og naboer.

Si fra til oss om oversvømmelser

Kjelleroversvømmelse

Hvis du har hatt kjelleroversvømmelse i forbindelse med kraftig regnvær, vil vil i Vann- og avløpsetaten gjerne høre fra deg. Vi registrerer alle slike hendelser i våre systemer. Slike registreringer hjelper oss å finne eventuelle feil og danner grunnlag for utvelgelse av rehabiliteringstiltak på lengre sikt.

Dette ønsker vi å vite:

  • Dato og nøyaktig adresse for hendelsen
  • Beskriv hva som skjedde så godt som mulig. Det er spesielt viktig å finne ut hvor vannet kom fra. Kom det opp av sluk eller toalett, eller gjennom gulv, vegg eller åpninger? Var vannet rent eller skittent? Hvor lenge pågikk det? Hvordan løste det seg?
  • Send oss gjerne bilder hvis du har dette.
  • Nevn også andre forhold du tror kan være relevante. Har det skjedd tidligere? Var det flere andre i området som opplevde det samme?

Send henvendelsen din på e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Vær oppmerksom på at forhold vedrørende ansvar og erstatning må du ta gjennom ditt forsikringsselskap, eller eventuelt sende en egen henvendelse om.

Del bilder av oversvømmelser med oss

Oslo kommune jobber med å sikre byen mot flomskader og trenger din hjelp. Send oss bilder og videoer av oversvømmelser i forbindelse med kraftig regnvær, eller andre måter regn skaper problemer eller gjør skade. Vi ønsker oss bilder og videoer fra både nå og tidligere år. Ved å bidra er du med på å gjøre Oslo til en tryggere by.

Tette veisluk

Hvis du observerer tette veisluk, kan du melde fra om dette i Bymelding

Dette kan du gjøre med overvannet

Bruk regnet til noe nyttig

Regnet som faller på taket ditt og på gårdsplassen din behøver ikke ta opp plass i avløpsnettet. Du bør fjerne taknedløp som er koblet til husets drenering. Du kan isteden lede taknedløpene direkte ut mot vegetasjonen på eiendommen, eller samle det opp å bruke det til hagevanning. Hagen liker regnvann bedre enn drikkevann og du sparer på drikkevannet samtidig.

Bruk grus eller belegningsstein

Hvis du lar gårdsplassen være fri for asfalt blir det lettere for regnet å trenge ned i bakken. Det finnes også asfalt eller belegningsstein som lar regnet trenge gjennom.

Lag et regnbed i hagen

Et regnbed kan være et nedsenket blomsterbed med planter som liker mye vann. Bekkeblom, Sverdlilje og Kattehale er eksempler på planter som trives godt i regnbed.

Samarbeid med naboene

Gå sammen med velforeningen, eller i borettslaget om å lage løsninger som gir bedre overvannshåndtering både for deg og naboene, og samtidig gjør det fint i nabolaget. For eksempel kan en lekeplass utformes for å ta vare på regnet.

La trærne stå

Vær klar over at et enkelt tre kan drikke flere hundre liter vann i døgnet. Trær bidrar derfor til å trekke vann bort fra kjellere og bør ikke kappes ukritisk.

Ta hensyn til naboene!

Husk at det er ditt ansvar å sørge for at det du gjør på din eiendom ikke fører til skader hos naboene eller veiene rundt eiendommen din.

Faktaark om overvannshåndtering

Les mer om overvannshåndtering og hva du kan gjøre.

Dette gjør kommunen

Vi jobber med å gjøre byen tryggere

Kommunen jobber mye med å kartlegge hvilken vei vannet tar når det regner mye. Fremover skal vi finne løsninger for å hindre at regnet gjør skade når det renner gjennom byen. Det kan for eksempel være å tilrettelegge for midlertidige oversvømmelser i parker og andre offentlige byrom.

Vi åpner stadig flere lukkede bekker

Byens elver og bekker er viktige for å håndtere regnet. Åpne elver gjør det lettere å lede regnet dit det hører hjemme og å redusere skader. Derfor jobber vi for å åpne flere av elvene som er lagt i rør.

Vi stiller krav ved nybygging

Regn som faller på tak og gårdsplasser trenger ikke ta opp plass i avløpsnettet. Hvis vannet tas hånd om på den enkeltes eiendom kan vi unngå at avløpsnettet overbelastes og lager oversvømmelser. Derfor er vi veldig strenge med å tillate at nedbør slippes inn på avløpsnettet når det bygges nytt.

Hvorfor blir det oversvømmelse?

Det er mange grunner til at vi stadig oftere opplever oversvømmelser når det regner.

Vannet søker sine historiske veier

Et stort antall elver og bekker renner gjennom Oslo. Mange går i rør under bakken, og andre er fylt eller bygget igjen. Selv om bekken er borte samler regnet seg likevel der det alltid har gjort og vi får lettere oversvømmelser enn om bekken hadde rent åpent og uten hindringer.

Avløpsnettet og veiene renner over

Mye av avløpsnettet i Oslo består av rør som transporterer både regnvann og kloakk sammen. Verken avløpsnettet eller veidreneringen er beregnet for å ha kapasitet til å ta unna alt vannet under kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier og kan komme opp gjennom kummer i veiene, og gjennom kjellersluk.

Asfalt og hustak samler opp vann

Stadig større deler av byen dekkes av tette flater som hustak og asfalt. Dette hindrer regnet i å trenge ned i bakken, som det normalt ville gjort. Isteden samler vannet seg på overflaten og fører til oversvømmelser, eller renner ned i sluk og fyller opp avløpsrørene slik at disse renner over.