Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner under etablering eller nyutvikling. Tilskuddet gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der vi vektlegger organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en fremtidig mottaker av ordinært driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. En organisasjon kan motta etableringstilskuddet maksimalt tre ganger.

Kriterier for å søke

Målgruppe

Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.

Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.

Organisasjoner vi ikke gir tilskudd til

 • Organisasjoner som får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift
 • Organisasjoner som har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål
 • Velferdsorganisasjoner
 • Idrettsorganisasjoner
 • Organisasjon med musikk som primær aktivitetsform
 • Organisasjoner som er fordelsorganisasjoner for medlemmene
 • Interesseorganisasjoner for barn og unge under utdanning
 • Organisasjoner som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene.
 • Organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune.

Krav til rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. Frist for rapportering står i tilsagnsbrevet.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Guro Juul Wikström
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

 1. Fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

  Alle spørsmål må besvares. Vi anbefaler at du har alle relevante opplysninger for søknaden, og eventuelle vedlegg, klare før du begynner å fylle ut skjemaet.

 2. Last opp vedlegg

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av organisasjonen, medlemsaktiviteten, program, arbeidsform og økonomi.
  • Organisasjonens vedtekter (det er ikke nødvendig å sende inn dette neste gang du søker)
  • Beskrivelse av organisasjonens formål og en plan for etableringen eller utviklingen av organisasjonen.
  • For søkere med eksisterende aktivitet skal det legges ved årsregnskap og årsberetning for grunnlagsåret. Det skal og sendes inn protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret, hvis dette foreligger.
  • Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd fra andre kommunale ordninger for tilskuddsåret.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. Midlene fordeles

  Vedtak om fordeling av midlene fattes opp til fire ganger i året. Når vedtak er fattet, vil søker få beskjed om utfallet på e-post.

Klage

Dersom organisasjonen får avslag på søknad om tildeling av midler, kan man klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no.

Klagefrist er 3 uker fra man har mottatt brev fra Kulturetaten.