Tilskudd, legater og stipend

Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. november hvert år. Det søkes da om tilskudd til drift for det påfølgende året. Medlemsgrunnlag for å søke er medlemmer per 31. desember året før man søker.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har. 

Kriterier for å søke

 • Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.
 • Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.
 • Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
 • Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
 • Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
 • Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer, dvs betalende medlem under fylte 26 år.
 • Organisasjonen skal ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.

Oppfyller dere ikke alle kriterier? Se etableringsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er ikke mulig å få tilskuddet hvis organisasjonen får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift, har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål, er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform.

Heller ikke hvis organisasjonen er en fordelsorganisasjon for medlemmene, en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. Frist for rapportering er 1. november. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 100 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt
Telefon: 481 65 664
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no  

Slik søker du tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

 • 1Fyll ut elektronisk søknadsskjema

  Klikk her for å komme til søknadskjema. Skjema gir deg veiledning underveis, og alle spørsmål må besvares. Vi anbefaler at alle relevante opplysninger for søknaden og eventuelle vedlegg er klare før du starter utfyllingen. 

 • 2Last opp vedlegg
  • Dokumentasjon som beskriver organisasjonen, medlemsaktiviteten, program, arbeidsform og økonomi.
  • Organisasjonens vedtekter (det er ikke nødvendig å sende inn dette neste gang du søker)
  • Revisors særattestasjon om medlemmene, se forskrift.
  • Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd fra andre kommunale ordninger for tilskuddsåret.
  • Protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret.
  • Årsregnskap for grunnlagsåret og eventuell revisjonsberetning.
  • Årsberetning for grunnlagsåret.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt
 • 2Fordeling av midlene tas i begynnelsen av året

  Når vedtak er fattet, vil søker få beskjed om utfallet på e-post. 

Klage

Dersom organisasjonen får avslag på søknad om tildeling av midler, kan man klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra man har mottatt brev fra etaten.