Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. november. Du søker da for driftstøtte for 2023.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har.

Antall medlemmer

I søknaden oppgis medlemstall per 31. desember året før man søker. Totalt antall medlemmer og tellende medlemmer skal bekreftes av revisor. Se mer om dette i forskriftens §§ 3 og 15. Eventuelle støttemedlemmer skal telles med så fremt de har bostedsadresse i Oslo.

NB! For søknad for 2023 er det gjort en midlertidig endring i forskriften der det er åpnet opp for at søkere på denne tilskuddsordningen kan velge mellom 2019, 2020 og 2021 som grunnlagsår for medlemstall. Dette gjøres som et tiltak mot at organisasjonene skal oppleve et økonomisk tap ved eventuell bortfall av medlemmer i korona-årene 2020 og 2021. Dere velger altså fritt hvilket år dere vil skal utgjøre grunnlagsåret, og særattesten dere leverer fra revisor må gjelde dette året.

Kriterier for å søke

 • Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.
 • Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.
 • Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
 • Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
 • Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
 • Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer, dvs betalende medlem under fylte 26 år.
 • Organisasjonen skal ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.

Oppfyller dere ikke alle kriterier? Se etableringsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er ikke mulig å få tilskuddet hvis organisasjonen får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift, har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål, er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform.

Heller ikke hvis organisasjonen er en fordelsorganisasjon for medlemmene, en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. Frist for rapportering er 1. november. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Guro Juul Wikström
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

 1. Finn frem vedlegg

  • organisasjonens vedtekter (kun dersom dere søker for første gang)
  • revisors særattestasjon om medlemmene
   • Se forskriften for mer utfyllende informasjon
  • protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret
  • årsregnskap for fjoråret, og eventuell revisjonsberetning
  • årsrapport for fjoråret
  • attest for skatt og merverdiavgift
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender dere en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Dere kan finne en kopi av søknaden i meldingsboksen på Min side. Dere må velge riktig forening eller organisasjon dere har søkt på vegne av.

 2. Vedtak blir fattet

  Kulturetatens direktør fatter normalt det endelige vedtaket om tildeling av driftstilskudd i første kvartal.

 3. Motta svar

  Alle søkere får skriftlig beskjed om utfallet, vanligvis innen utgangen av mars.

 4. Utbetaling av midlene

  For å få utbetalt midlene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer hos Oslo kommune. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

  Dere legger til eller endrer kontonummer slik:

  • logg inn på Min side
  • velg organisasjonen du vil representere
  • gå til Min profil, for å legge inn kontonummeret eller endre til et annet kontonummer

  Tilskuddet bli utbetalt til dette kontonummeret etter at det endelige vedtaket er fattet. Dere er selv ansvarlig for at kontonummeret er oppdatert og riktig.

 5. Rapport og regskap

  Dersom dere mottok driftstilskudd for 2021, skal dere levere årsrapport og årsregnskap for tilskuddet senest 1. november 2022. Dette gjøres på følgende måte:

  I rapporteringsskjemaet skal du laste opp årsregnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Rapporten skal inneholde en omtale av aktiviteten i henhold til de mål og planer som fremgår av søknaden.

Klage

Dere kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at dere har mottatt vedtaket.