Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. november. Det søkes da om tilskudd til drift for det påfølgende året. 

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har. 

Antall medlemmer

I søknaden oppgis medlemstall per 31. desember året før man søker. Totalt antall medlemmer og tellende medlemmer skal bekreftes av revisor. Se mer om dette i forskriftens §§ 3 og 15. Eventuelle støttemedlemmer skal telles med så fremt de har bostedsadresse i Oslo.

NB! For søknad for 2022 er det gjort en midlertidig endring i forskriften der det er åpnet opp for at søkere på denne tilskuddsordningen kan velge mellom 2019 og 2020 som grunnlagsår for medlemstall. Dette gjøres som et tiltak mot at organisasjonene skal oppleve et økonomisk tap ved eventuell bortfall av medlemmer i korona-året 2020. Dere velger altså fritt hvilket år dere vil skal utgjøre grunnlagsåret, og særattesten dere leverer fra revisor må gjelde dette året.

Kriterier for å søke

 • Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.
 • Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.
 • Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
 • Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
 • Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
 • Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer, dvs betalende medlem under fylte 26 år.
 • Organisasjonen skal ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.

Oppfyller dere ikke alle kriterier? Se etableringsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er ikke mulig å få tilskuddet hvis organisasjonen får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift, har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål, er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform.

Heller ikke hvis organisasjonen er en fordelsorganisasjon for medlemmene, en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. Frist for rapportering er 1. november. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

 1. 1Finn frem vedlegg
  • organisasjonens vedtekter (kun dersom dere søker for første gang)
  • revisors særattestasjon om medlemmene
   • Se forskriften for mer utfyllende informasjon
  • protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret
  • årsregnskap for grunnlagsåret, og eventuell revisjonsberetning
  • årsrapport for grunnlagsåret
  • attest for skatt og merverdiavgift
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender dere en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Dere kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Dere må velge riktig forening eller organisasjon dere har søkt på vegne av.

 2. 2Vedtak blir fattet

  Kulturetatens direktør fatter det endelige vedtaket om tildeling av driftstilskudd i desember hvert år.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får skriftlig beskjed om utfallet, vanligvis i januar eller februar påfølgende år.

 4. 4Utbetaling av midlene

  For å få utbetalt midlene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer hos Oslo kommune. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

  Dere legger til eller endrer kontonummer slik: 

  • logg inn på Min side
  • velg organisasjonen du vil representere
  • gå til Min profil, for å legge inn kontonummeret eller endre til et annet kontonummer

   

  Tilskuddet bli utbetalt til kontonummeret dere har registrert på Min side etter at det endelige vedtaket er fattet. Dere er selv ansvarlig for at kontonummeret er oppdatert og riktig.

 5. 5Rapport og regskap

  For 2020:

  Dere må levere rapport og regnskap for driftstilskuddet til postmottak@oslo.kommune.no senest 2. november 2021. Dokumentene kan sendes inn sammen med søknad for 2021Rapporten skal inneholde en beskrivelse av aktiviteten i henhold til målene og planene i søknaden, og en oversikt over publikumstall, inkludert totalt antall besøkende og antall solgte billetter. Regnskapet skal være satt opp slik at det er mulig å sammenligne tallene med dem i søknadsbudsjettet. For tilskudd på 200 000 kroner eller mer, må årsregnskapet være revidert

Klage

Dersom organisasjonen får avslag på søknad om tildeling av midler, kan man klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra man har mottatt brev fra etaten.