Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2023 er nå ute. Du kan søke tilskudd for 2025 innen 1. november 2024.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har.

Antall medlemmer

I søknaden oppgis medlemstall per 31. desember året før man søker. Totalt antall medlemmer og tellende medlemmer skal bekreftes av revisor. Se mer om dette i forskriftens §§ 3 og 15. Eventuelle støttemedlemmer skal telles med så fremt de har bostedsadresse i Oslo. Grunnlagsår for medlemstall er nå 2023, og særattesten dere leverer fra revisor må gjelde dette året.

Kriterier for å søke

 • Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.
 • Organisasjonen skal drive med aktivitet for og med barn og unge i Oslo.
 • Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
 • Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
 • Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
 • Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 prosent av medlemsmassen skal være tellende medlemmer, dvs betalende medlemmer under fylte 26 år.
 • Organisasjonen skal ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.

Oppfyller dere ikke alle kriterier? Se etableringsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er ikke mulig å få tilskuddet hvis organisasjonen får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift, har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål, er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform.

Heller ikke hvis organisasjonen er en fordelsorganisasjon for medlemmene, en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. Frist for rapportering er 1. november. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Til informasjon så står summen 100.000,- i Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner for grense på levering av revidert regnskap. Dette har blitt justert opp til 200.000,-. Så har man mottatt tilskudd på under 200.000,-, trenger man ikke å levere revidert regnskap.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Sophie Barth
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

 1. Finn frem vedlegg

  • organisasjonens vedtekter (kun dersom dere søker for første gang)
  • revisors særattestasjon om medlemmene
   • Se forskriften for mer utfyllende informasjon
  • protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret
  • årsregnskap for fjoråret, og eventuell revisjonsberetning
  • årsrapport for fjoråret
  • attest for skatt og merverdiavgift
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  For å kunne sende inn søknad på vegne av virksomheten, må du ha rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn. Du kan da samarbeide om å redigere og sende inn søknaden via Søknad og skjema. Dette gjelder styreleder og daglig leder, og andre personer som styreleder eller daglig leder gir riktig roller til i Altinn. Les mer om hvordan tilganger fordeles i Altinn.

  Om du ikke skulle ha disse rollene, så kan du trykke på nei på spørsmålet Kan du representere organisasjonen din i Altinn. Du kan da oppgi organisasjonsnummeret.

  Søk driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner her

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender dere en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Dere kan finne en kopi av søknaden i Søknad og skjema. Dere må velge riktig forening eller organisasjon dere har søkt på vegne av.

 2. Vedtak blir fattet

  Kulturetatens direktør fatter normalt det endelige vedtaket om tildeling av driftstilskudd innen 1. april.

 3. Motta svar

  Alle søkere får skriftlig beskjed om tildelingen etter at vedtaket er fattet.

 4. Utbetaling av midlene

  For å få utbetalt midlene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer hos Oslo kommune. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

  Legg til eller endre kontonummer

  Tilskuddet bli utbetalt til dette kontonummeret etter at det endelige vedtaket er fattet. Dere er selv ansvarlig for at kontonummeret er oppdatert og riktig.

 5. Rapport og regskap

  Dersom dere mottok driftstilskudd for 2022, skal dere levere årsrapport og årsregnskap for tilskuddet senest 1. november 2023. Dette gjøres på følgende måte:

  • Logg inn i Søknad og skjema
  • Trykk på søknaden dere sendte inn for 2022.
  • Trykk så på knappen "Rapport og regnskap"

  I rapporteringsskjemaet skal du laste opp årsregnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Rapporten skal inneholde en omtale av aktiviteten i henhold til de mål og planer som fremgår av søknaden.

  Se her for krav til revisors beretning.

Klage

Dere kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at dere har mottatt vedtaket.