Tilskudd, legater og stipend

Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner under etablering eller nyutvikling. Tilskuddet gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der vi vektlegger organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en fremtidig mottaker av ordinært driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. En organisasjon kan motta etableringstilskuddet maksimalt tre ganger.

Kriterier for å søke

Målgruppe

Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.

Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge. 

Organisasjoner vi ikke gir tilskudd til

 • Organisasjoner som får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift
 • Organisasjoner som har et tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål
 • Velferdsorganisasjoner
 • Idrettsorganisasjoner
 • Organisasjon med musikk som primær aktivitetsform
 • Organisasjoner som er fordelsorganisasjoner for medlemmene
 • Interesseorganisasjoner for barn og unge under utdanning
 • Organisasjoner som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudene.
 • Organisasjoner som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune.

Krav til rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. Frist for rapportering står i tilsagnsbrevet.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt
Telefon: 481 65 664
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no  

 

Slik søker du etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

 • 1Fyll ut søknaden

  Klikk her for å gå til søknadsskjema. Alle spørsmål må besvares. Vi anbefaler at du har alle relevante opplysninger for søknaden, og eventuelle vedlegg, klare før du begynner å fylle ut skjemaet.

 • 2Last opp vedlegg

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av organisasjonen, medlemsaktiviteten, program, arbeidsform og økonomi.
  • Organisasjonens vedtekter (det er ikke nødvendig å sende inn dette neste gang du søker)
  • Beskrivelse av organisasjonens formål og en plan for etableringen eller utviklingen av organisasjonen.
  • For søkere med eksisterende aktivitet skal det legges ved årsregnskap og årsberetning for grunnlagsåret. Det skal og sendes inn protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret, hvis dette foreligger.
  • Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd fra andre kommunale ordninger for tilskuddsåret.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt. 

 • 2Midlene fordeles

  Vedtak om fordeling av midlene fattes opp til fire ganger i året. Når vedtak er fattet, vil søker få beskjed om utfallet på e-post.

Klage

Dersom organisasjonen får avslag på søknad om tildeling av midler, kan man klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Klagefrist er 3 uker fra man har mottatt brev fra Kulturetaten.