Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Oslo har blitt betydelig bedre de siste 50 årene. Selv om iverksatte tiltak har ført til bedring av luftkvaliteten, er det likevel fortsatt fare for overskridelser av kravene i forurensningsforskriften, både for svevestøv og nitrogendioksid. Veitrafikk og vedfyring er hovedkildene til luftforurensningen.

Både korttids- og langtidseksponering for nitrogendioksid og svevestøv kan føre til en rekke helseeffekter. Eksponering for luftforurensning er assosiert med sykelighet og dødelighet av hjertekar- og luftveislidelser. Risikoen er høyere ved langvarig eksponering sammenliknet med kortvarig eksponering. Detaljert informasjon om helseeffekter av lokal luftforurensning finnes hos Folkehelseinstituttet

Grenseverdiene i forurensningsforskriften er et minimumskrav for luftkvalitet og er juridisk bindende. I tillegg har helsemyndighetene satt strengere krav, såkalte luftkvalitetskriterier. Disse er knyttet til mulige helseeffekter og skal sikre god luft for alle.