Befolkningsutviklingen i Oslo gjennom 2022

Per 1. januar 2023 bodde det 709 037 innbyggere i Oslo. Gjennom 2022 økte folkemengden i Oslo med totalt 9 210 innbyggere. Veksten har dermed tatt seg kraftig opp sammenlignet med de to foregående årene under koronapandemien.

Publisert: Nils Petter Strand (nilspetter.strand@byr.oslo.kommune.no)

Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune
Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.
Kilde: ssb.no (tabell 01222)

Hovedårsakene til veksten er økt innvandring, bl.a. som følge av ukrainske flyktninger, og en mer dempet utflytting enn hva som var tilfellet under pandemien. På den annen side hadde Oslo en kraftig nedgang i antall fødte, noe som resulterte i det laveste fødselsoverskuddet siden 2005.

Kraftig vekst i Osloregionen

For landet som helhet var befolkningsveksten i 2022 på 63 714 innbyggere, hvilket var den høyeste veksten siden 2012.

Oslo hadde klart høyest befolkningsvekst av kommunene i landet, men også mange av Oslos omegnskommuner hadde høy vekst i 2022. De fem kommunene som utgjør Nedre Romerike hadde til sammen en befolkningsvekst på 5 802 innbyggere, mens hele Romerike tilsammen hadde en vekst på 9 044 innbyggere, bare så vidt lavere enn Oslo. Til sammen hadde kommunene som tidligere utgjorde Akershus, en befolkningsvekst på 14 210 innbyggere i løpet av året.

Kilde: ssb.no (tabell 01222)


Mindre utflytting enn under pandemien

Nettoinnvandringen til Oslo gjennom 2022 var på 7 982 personer, mens den innenlandske nettoinnflyttingen var på -3 294. Den samlede netto innflyttingen til Oslo bidro dermed til en vekst på 4 688 innbyggere. Til sammenligning hadde Oslo i 2021 en samlet netto innflytting på ‑2 878.

Den innenlandske utflyttingen fra Oslo, som var rekordhøy under pandemien, var langt mer dempet 2022. I løpet av året ble det gjort 35 442 utflyttinger fra Oslo til andre kommuner. Dette var 4 500 færre utflyttinger enn i 2021. Til tross for en betydelig nedgang i utflyttingen sammenlignet med 2021, var det likevel høy utflytting sammenlignet med årene før koronapandemien.

Når det gjelder flytting motsatt vei, altså til Oslo fra andre kommuner, var det også her en nedgang sammenlignet med de siste par årene. I alt ble det gjort 32 148 innflyttinger til Oslo fra andre kommuner i løpet av 2022. Dette var over 1 000 færre i enn 2021 og 2020. Det var også noe lavere enn i 2019, men høyere enn i 2018.

Til sammen gav dette en innenlands netto innflytting på -3 294 innbyggere i 2022. Flyttetapet innenlands ble med det betydelig redusert sammenlignet med 2021, da den innenlandske nettoinnflyttingen var på -6 487.

Kilde: ssb.no (tabell 01222)


Høyeste netto innvandring siden 2011

Nettoinnvandringen i 2022 på 7 982 personer var betydelig høyere enn i 2021, da på 3 609 personer. Oslo har ikke hatt høyere netto innvandring siden 2011.

Økningen i netto innvandring i 2022 skyldtes flere innvandringer til Oslo, ikke færre utvandringer. I 2022 innvandret 15 825 personer til Oslo, over 4 000 flere enn i 2021, og det høyeste antall innvandringer siden 2013. I følge SSB, sto innvandring av ukrainere for 2 400 av innvandringene til Oslo i 2022, en økning på nesten 2 000 fra året før. Ukrainske flyktninger forklarer dermed mye av veksten i innvandring, men ikke alt.

Utvandringen i 2022 på 7 843 innbyggere, var mindre oppsiktsvekkende. Antallet utvandringer var med det 255 lavere enn i 2021, og 380 under gjennomsnittet for de foregående fem årene.

Det laveste antall fødte siden 2003

Det ble født 8 407 barn i Oslo i 2022, hvilket var hele 1 156 færre fødte enn i 2021. Ikke siden 2003 har det blitt født færre barn i Oslo, og det til tross for at Oslo i 2022 hadde en større befolkning og flere kvinner i fruktbar alder enn noen gang. Den lave fruktbarheten gjelder ikke bare for Oslo. For landet som helhet var antall fødte i 2022 det laveste på 40 år.

I alt døde 4 152 innbyggere i løpet av 2022. Dette var 122 flere enn i 2021, og 245 flere enn gjennomsnittet foregående fem år.

Fødselsoverskuddet i Oslo har de 13 foregående årene ligget på over 5 000 innbyggere. Det lave antallet fødte i 2022, fratrukket antall døde, gav et fødselsoverskudd på tilsammen 4 255 innbyggere gjennom året. Dette var 1 278 lavere enn fødselsoverskuddet i 2021, og det laveste siden 2005.

cloud.highcharts.com


Litt høyere befolkningsvekst enn framskrevet

Etter en periode med kraftig fallende befolkningsvekst gjennom pandemiårene, 2020 og 2021, har trenden snudd brått, og veksten økte kraftig gjennom 2022. Den nedgangen i antall fødte, men dette ble veiet opp, og vel så det, av økt innvandring og lavere innenlands utflytting.

Oslo kommunes befolkningsframskriving fra 2022 anslo en befolkningsvekst på 8 660 innbyggere gjennom året. Den faktisk befolkningsveksten på 9 210 innbyggere i 2022, ble dermed 550 høyere enn framskrevet vekst.

Kilde: ssb.no (tabell 01222), Oslo kommune statistikkbanken
Tabell 1. Befolkningsendringer i Oslo gjennom 2022.
Befolkningsendringer1.-4. kvartal 2022
Fødte8407
Døde4152
Fødselsoverskudd4255
Innvandring15825
Utvandring7843
Netto innvandring7982
Innflytting, innenlands32148
Utflytting, innenlands35442
Netto innenlands innflytting-3294
Befolkningsvekst i alt9210