Befolkningsutviklingen i Oslo de tre første kvartalene i 2022

Ved inngangen til oktober 2022 bodde det 707 531 innbyggere i Oslo. I løpet av tredje kvartal vokste Oslo med i alt 3 552 innbyggere.

Publisert: Nils Petter Strand (nilspetter.strand@byr.oslo.kommune.no) | 22.11. | Sist oppdatert: 30.04.

Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune
Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Befolkningsveksten for de tre første kvartalene samlet, var på 7 704 personer. Befolkningsveksten har med det vært betydelig høyere enn gjennom pandemiårene, 2020 og 2021, men noe lavere enn i 2019.

Kilde: ssb.no (tabell 01222)


Høy innvandring og lavere innenlands utflytting

Nettoinnvandringen til Oslo de tre første kvartalene i 2022 var på 6 068 personer, mens den innenlandske nettoinnflyttingen var på -1 867. Dette gir en samlet netto innflytting på 4 201 personer så langt i år. Til sammenligning hadde Oslo etter de tre første kvartalene i fjor, en samlet netto innflytting på -2 954.

Tredje kvartal har vanligvis den høyeste nettoinnflyttingen til Oslo av kvartalene, bl.a. som følge studiestart. Dette bildet ser vi også i år. Årets tredje kvartal hadde alene en netto innflytting på 2 215 personer, over halvparten av den samlede nettoinnflyttingen så langt i år.

De viktigste årsakene til den økte nettoinnflyttingen så langt i 2022 er høyere innvandring og lavere innenlands utflytting. Innvandringen så langt i år på 12 346 personer, er over 4 500 høyere enn for tilsvarende periode i fjor, og har ikke vært høyere de tre første kvartalene siden 2013. Trolig utgjør flyktninger fra krigen i Ukraina en betydelig andel av innvandrerne, men nøyaktige tall på dette foreligger ikke ennå.

Det har også vært en betydelig nedgang i innenlands utflytting fra Oslo sammenlignet med fjoråret. I løpet av de tre første kvartalene i år flyttet 27 286 personer fra Oslo til en annen kommune, hvilket er i underkant av 4 500 færre enn i samme periode i fjor. Fjoråret hadde imidlertid en spesielt høy innenlands utflytting som følge av koronapandemien. Sammenlignet med tidligere år ligger utflyttingen fra Oslo etter tre kvartaler fortsatt høyt.

Kilde: ssb.no (tabell 01222)


Fortsatt lave fødselstall

I løpet av de tre første kvartalene ble det født 6 502 barn i Oslo. Det er nesten 1 000 færre enn i samme periode i 2021. Fødselstallene har ikke vært så lave i Oslo siden 2003, og det til tross for at Oslo nå har en større befolkning og flere kvinner i fruktbar alder enn den gang. 2022 ser med andre ord ut til å bli et år med svært lav fruktbarhet. Synkende fødselstall er imidlertid ikke unikt for Oslo, men gjelder også for landet som helhet.

Antallet døde var noe høyere de tre første kvartalene i år enn det var i fjor. Til og med 3. kvartal i år døde 2 999 Osloinnbyggere, hvilket var en økning på litt over 100 personer sammenlignet samme perioden i fjor.

Antall fødte fratrukket antall døde gir et fødselsoverskudd så langt i år, på 3 503 personer. Dette er 1 100 lavere enn samme periode i fjor.

Taktskifte i befolkningsveksten

Dersom vi summerer de fire siste kvartalene, og dermed ser ett år tilbake i tid, ser vi befolkningsutviklingen slik den var fra oktober i fjor til og med september i år (se figur nedenfor). I denne perioden vokste befolkningen i Oslo med 8 871 innbyggere. Dette tilsvarer et kraftig taktskifte i befolkningsveksten sammenlignet med hva som var tilfellet for ett år siden, da hadde Oslo hatt en vekst på 1 111 personer gjennom et år med pandemi og nedstenging.

Taktskiftet skyldes utelukkende økt netto innflytting. Fødselsoverskuddet trekker i motsatt retning og har ikke vært lavere siden 2005.

Kilde: ssb.no (tabell 01222), Oslo kommune statistikkbanken
Befolkningsendringer i Oslo de tre første kvartalene i 2022.
Befolkningsendringer1.-3. kvartal 2022
Fødte6 502
Døde2 999
Fødselsoverskudd3 503
Innvandring12 346
Utvandring6 278
Netto innvandring6 068
Innflytting, innenlands25 419
Utflytting, innenlands27 286
Netto innenlands innflytting-1 867
Befolkningsvekst i alt7 704