Befolkningsutviklingen i Oslo første kvartal 2023

Folkemengden i Oslo økte med nær 2 300 innbyggere i løpet av de tre første månedene i 2023, og ved utgangen av mars var det 711 300 innbyggere vi Oslo. Befolkningsveksten var med det litt lavere enn i fjorårets første kvartal.

Krysset Kirkegata og Stortorvet i vintersol
Nikolai Kobets Freund, Oslo kommune.
Kilde: ssb.no (tabell 01222)

Innvandringen sørger for flytteoverskudd

Innvandringen til Oslo i første kvartal på drøyt 3 100 personer, var 600 lavere enn fjorårets førstekvartal, men likevel temmelig høyt sammenlignet med de seneste årene. Selv om ikke detaljert statistikk foreligger, kan vi regne med at innvandring fra Ukraina stadig bidrar betydelig til innvandringen.

Utvandringen fra Oslo til utlandet i første kvartal, var på 1 500 personer, en svak økning fra fjorårets førstekvartal. Netto innvandringen (innvandring fratrukket utvandring) ble med det på i alt 1 600 personer i årets første kvartal.

I løpet av første kvartal i år flyttet i overkant av 7 200 personer fra Oslo til andre kommuner, det var omtrent på linje med fjorårets første kvartal. Den innenlandske innflyttingen i første kvartal på 7 000 personer, var på sin side noe høyere enn i første kvartal i fjor. I alt hadde Oslo i første kvartal en innenlands netto innflytting på ‑230 personer. Til tross for at det var mer utflytting enn innflytting innenlands, var flyttetapet mindre enn for førstekvartalene i 2022 og 2021.

Alt i alt, endte Oslo opp med en samlet netto innflytting i første kvartal på i underkant av 1 400 personer. Dette var 400 lavere enn første kvartal i fjor, men likevel noe høyere enn gjennomsnittet for de foregående fem førstekvartalene.

Stadig nedgang i fødte

Det ble i løpet av årets første kvartal født 1 960 barn i Oslo. Det tilsvarer en nedgang på 75 fødte sammenlignet med første kvartal i fjor. Det var samtidig det laveste antall fødte i et førstekvartal siden 2003. Det ser dermed ut til at den rekordlave fruktbarheten fra 2022 fortsetter inn i 2023.

Antallet dødsfall på 1 050 var 30 færre enn i fjorårets første kvartal.

Til sammen utgjorde fødte minus døde i første kvartal et fødselsoverskudd på 910 personer, 40 færre enn gjennom første kvartal i fjor, og det laveste fødselsoverskuddet i et førstekvartal siden 2005.

Toppen kan være nådd for denne gang

Dersom vi summerer de fire siste kvartalene, og dermed ser ett år tilbake i tid, ser vi befolkningsutviklingen slik den har vært fra inngangen til april 2022, til utgangen av mars 2023. I løpet av disse fire kvartalene har befolkningen i Oslo vokst med 8 800 innbyggere. Til sammenligning var veksten i 2022 (kalenderåret) på 9 200 innbyggere.

Gjennom koronapandemien hadde Oslo kraftig avtagende befolkningsvekst, som følge av økende innenlands flyttetap sammen med lav netto innvandring. Fra og med 4. kvartal i 2021 snudde den nedadgående trenden, og befolkningsveksten tok seg kraftig opp gjennom 2022. Første kvartal i 2023 hadde, som allerede nevnt, en litt svakere vekst enn første kvartal i 2022. Det kan med andre ord se ut til at den økende trenden har nådd et toppunkt for denne gang.

Kilde: ssb.no (tabell 01222), Oslo kommune statistikkbanken
Tabell 1. Befolkningsendringer i Oslo i 1. kvartal 2023
Befolkningsendringer 1. kv. 20231. kv. 20221.kvartal 2018-2022 (gj.snitt)
Fødte1 9572 0322 224 
Døde1 0491 0821 054 
Fødselsoverskudd 908 9501 169 
Innvandring 3 1273 6942 862 
Utvandring 1 5381 4301 958 
Netto innvandring 1 5892 264904 
Innflytting, innenlands 6 9546 6186 685 
Utflytting, innenlands 7 1817 1167 181 
Netto innenlands innflytting -227 -498-496 
Netto innflytting i alt 1 3621 766408 
Befolkningsvekst i alt 2 2702 7161 577