Skar leir

Hva er Skar leir?

Skar leir er en tidligere militærleir som ligger innerst i Maridalen. Oslo kommune kjøpte leiren av Forsvarsbygg i 2007, for å sikre verdifulle arealer i marka og se på mulig bruk til kommunale formål.

Skar leir består av 21 bygninger og eiendommen strekker seg over 225 dekar med et samlet bygningsareal på 10 840 m². Leiren består av en indre og en ytre del, hvor den indre delen på rundt 60 dekar utgjør leirens kjerne.

Resten av eiendommen består av skogsterreng. Bygningene i leiren har vært benyttet til verksted, lager, kontor, innkvartering og tjenesteboliger. Bygningsmassen har stort behov for oppgradering. Et av boligbyggene, Kommandantboligen, ble totalrehabilitert og leid ut som bolig i 2016/2017.

Skar leir ligger innenfor Maridalsvannets nedslagsfelt. Skarselva er et av tilløpene til Oslos primære drikkevannskilde og renner gjennom eiendommen. Vann- og avløpsetaten har derfor etablert strenge utslippsrestriksjoner for leieren (maksimalt 35 "personekvivalenter"). Dette begrenser bruken av leiren, men arbeidet med å sakte, men sikkert, sikre mer liv i Skar leir er i gang.

Hvor ligger Skar leir?

Skar leir ligger innerst i Maridalen, nord for Maridalsvannet og ved endestasjonen for bussen til Maridalen. Sør for porten inn til leiren ligger en stor parkeringsplass, anlagt som utfartsparkering. Her er det publikumstoalett for turgåere og brukere av varmestua i Skar leir.

Regulering og vernestatus

Leiren ligger innenfor markagrensen i landskapsvernområdet Maridalen. Vernestatusen gir sterke begrensninger på inngrep som endrer landskapets egenart eller karakter. Dette inkluderer bygge- og anleggsmessige tiltak.

Skar leir er et viktig kulturhistorisk anlegg, med kulturminner fra ulike utbyggingsperioder. Fire av bygningene ble fredet av Riksantikvaren i 2004, i forbindelse med nasjonal verneplan for forsvaret. Fredningen omfatter også sporene etter den militære aktiviteten i området.

Byantikvaren har definert ytterligere ti bygninger som verneverdige (gul liste). Det er anleggets kvaliteter som et komplett militært verkstedanlegg, hovedsakelig bygget under tysk okkupasjon og tidlig etterkrigstid, som er utgangspunktet for vernestatusen.

Hva skjer når?

I ytre leir ble et av boligbyggene, Kommandantboligen, totalrehabilitert i 2016 og leid ut som bolig fra 2017. I 2019 ble den tidligere vaktbua ved inngangen til leiren bygget om til en varmestue. Den forvaltes nå av Bymiljøetaten som leier ut til Den norske turistforening Oslo og omegn (DNT).

Gjennom oppgraderingen av varmestua har Eiendoms- og byfornyelsesetaten blant annet utbedret råteskader, montert nytt tak med renner og beslag utvendig. I tillegg er en ny HC-inngang på plass og varmestua har fått ny tilpasset planløsning. Siden bygget er oppført på Byantikvarens gule liste er flere deler av bygget bevart i tråd med byggets verneverdi, dette for å kunne fungere som en historieforteller i seg selv.

Ny teknisk infrastruktur

For at bygg i Skar leir skal kunne tas i bruk, må den nødvendige infrastrukturen som mangler i dag på plass. Det innebærer blant annet å legge nye vann- og avløpsledninger, inkludert systemer for rensing, nytt strømfordelingssystem for byggene og klargjøring for oppvarmingssystem basert på bergvarme. Dette arbeidet ble satt i gang sommeren 2022 og vil etter planen ferdigstilles i løpet av 2023. Ny teknisk infrastruktur vil være i tråd med vedtatt plan for fremtidig bruk av leiren. Det innebærer blant annet tett kontakt med Byantikvaren, for å ivareta vernehensyn som gjelder for mange av byggene.

Salg av Skar leir

Når ny infrastruktur i leiren er på plass, ligger i utgangspunktet alt til rette for at resterende bygg kan rives/rehabiliteres i tråd med vedtatt plan for fremtidig bruk av Skar leir. Før sommeren 2023 besluttet imidlertid byrådet at Skeir leir skal legges ut for salg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har mottatt salgsoppdraget og vil etter sommeren 2023 gå i gang med den salgsforberedende prosessen.

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier, forvalter og har ansvar for Skar leir og tiltakene som gjennomføres i leiren. Bymiljøetaten forvalter varmestua og de øvrige kommunale arealene.

Les mer

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef
Lena Nesset
Mobil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ansvarlig eiendomsforvalter
Erik Rosenvold
Telefon