Skar leir

Skar leir

  • Tidligere militærleir innerst i Maridalen
  • Den verneverdige vaktbua blir varmestue for turgåere
  • Leieren skal også få en etterlengtet teknisk infrastruktur
  • Ny infrastruktur gjør det mulig å bruke leieren mer, innenfor begrensningene for området

Hva er Skar leir?

Skar leir er en tidligere militærleir som ligger innerst i Maridalen. Oslo kommune kjøpte leiren av Forsvarsbygg i 2007, for å sikre verdifulle arealer i marka og se på mulig bruk til kommunale formål.

Skar leir består av 21 bygninger og eiendommen strekker seg over 225 dekar. Skar leir består av indre og en ytre del, hvor den indre delen på rundt 60 dekar utgjør leirens kjerne, med et samlet bygningsareal på 10 840 m2.

Resten av eiendommen består av skogsterreng. Bygningene i leiren har vært benyttet til verksted, lager, kontor, innkvartering og tjenesteboliger. Bygningsmassen har behov for oppgradering. Et av boligbyggene, Kommandantboligen, ble totalrehabilitert og leid ut som bolig i 2016/2017.

Skar leir ligger innenfor Maridalsvannets nedslagsfelt. Skarselva er et av tilløpene til Oslos primære drikkevannskilde og renner gjennom eiendommen. Vann- og avløpsetaten har derfor etablert strenge utslippsrestriksjoner for leieren (maksimalt 35 "personekvivalenter"). Dette begrenser bruken av leiren, men arbeidet med å sakte, men sikkert, sikre mer liv i Skar leir er i gang.

Hvor ligger Skar leir?

Skar leir ligger innerst i Maridalen, nord for Maridalsvannet og ved endestasjonen for bussen til Maridalen. Sør for porten inn til leiren ligger en stor parkeringsplass, anlagt som utfartsparkering. Her er det publikumstoalett for turgåere og fremtidige brukere av varmestua i Skar leir.

Regulering og vernestatus

Leiren ligger innenfor markagrensen i landskapsvernområdet Maridalen. Vernestatusen gir sterke begrensninger på inngrep som endrer landskapets egenart eller karakter. Dette inkluderer bygge- og anleggsmessige tiltak.

Skar leir er et viktig kulturhistorisk anlegg, med kulturminner fra ulike utbyggingsperioder. Fire av bygningene ble fredet av Riksantikvaren i 2004, i forbindelse med nasjonal verneplan for forsvaret. Fredningen omfatter også sporene etter den militære aktiviteten i verneområdet.

Byantikvaren har definert ytterligere ti bygninger som verneverdige (gul liste). Det er anleggets kvaliteter som et komplett militært verkstedanlegg, hovedsakelig bygget under tysk okkupasjon og tidlig etterkrigstid, som er utgangspunktet for vernestatusen.

Hva skjer når?

Sommeren 2019 startet Eiendoms- og byfornyelsesetaten arbeidet med varmestua som ble ferdigstilt høsten 2019.  Etter ferdigstillelse ble forvaltningen av varmestua overført til Bymiljøetaten som igjen leier varmestua ut til Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT jobber nå med å finne ut hvilke tilbud for allmennheten som egner seg best ettersom det ikke har vært tilbud på Skar tidligere.  Åpning av varmestua skulle etter planen finne sted våren 2020, men denne er foreløpig utsatt grunnet situasjonen rundt covid19 og utfordringer knyttet til smittevernhensyn.

Gjennom prosjektet er det blant annet utbedret råteskader, montert nytt tak med renner og beslag utvendig. I tillegg er en ny HC-inngang  på plass og varmestua har fått ny tilpasset planløsning. Siden bygget er oppført på Byantikvarens gule liste er flere deler av bygget bevart i tråd med byggets verneverdi, dette for å kunne fungere som en historieforteller i seg selv.

Ny teknisk infrastruktur

For at bygg i Skar leir skal kunne tas i bruk, må den nødvendige infrastrukturen som mangler i dag på plass. Det innebærer blant annet å legge nye vann- og avløpsledninger, inkludert systemer for rensing, nytt strømfordelingssystem for byggene og system for oppvarming basert på bergvarme.

Arbeidet med å planlegge og prosjektere nytt VA-anlegg er påbegynt. Ny teknisk infrastruktur vil være i tråd med vedtatt plan for fremtidig bruk av leiren. Det innebærer blant annet tett kontakt med Byantikvaren, for å ivareta vernehensyn som gjelder for mange av byggene.

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier, forvalter og har ansvar for Skar leir og tiltakene som gjennomføres i leiren. Bymiljøetaten forvalter de øverige kommunale arealene 

Les mer

 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
45 27 84 13

E-post

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ansvarlig eiendomsforvalter

Erik Rosenvold

Telefon
2180 2180

E-post