Forprosjekt etablere Markveien gang og sykkelprioritert gate

Nå startes forprosjektet for gatestrekningen av Markveien fra Grüners gate til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal det også vurderes om forprosjektet kan og bør inkludere Ankerbrua og oppgradering av Søndre gate.

Til høsten starter arbeidet med å utvikle et forslag til reguleringsplan for området.

Forprosjektet skal ferdigstilles parallelt med forslag til reguleringsplan sommeren 2023.

Prosjektbilde markveien
Prosjektbilde markveien. Bilde: Oslo kommune

Hva skal vi gjøre?

Basert på konsekvensutredningen levert i 2017 skal Markveien etableres som gang- og sykkelprioritert gate med bredere fortau. Kjøremønsteret skal tilpasses slik at trafikken reduseres til et minimum og gateparkeringen fjernes for å gi bedre fremkommelighet. Det skal gis bedre plass til syklende og varetransport. I tillegg foreslås det å etablere møbleringsfelt.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forprosjekt for Markveien med nødvendig forståelse, analyser, tegningsgrunnlag og kalkyle for gjennomføring og ny reguleringsplan for arealene.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten skal fremme forslag til ny reguleringsplan for området som etter planen skal oversendes Plan- og bygningsetaten sommeren 2023.

I arbeidene inngår:

 • Områdeavgrensing

Bestillingen fra byrådet for miljø og samferdsel har konkretisert forprosjektet til å gjelde Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal det også vurderes om forprosjektet kan og bør inkludere Ankerbrua. I tillegg til om det kan og bør inkludere oppgradering av Søndre gate. I tillegg må det vurderes hvilke sidegater som bør inngå i prosjektet. Innledende arbeid skal definere dette omfanget.

 • Medvirkning

I arbeidet med konseptvalgutredningen Grünerløkka 2017 ble det gjennomført et stort arbeid med medvirkning og Bymiljøetaten skal ikke gjøre dette arbeidet på nytt. Samtidig ønsker Bymiljøetaten å samle informasjon fra de som bruker og bor i gaten. Vi er i gang med å starte opp en prosess i forprosjektet der vi møter næringsliv, organisasjoner, etater og andre med særlige interesser i området. Det planlegges for to møtedager hvor interessenter kan komme med innspill. Vi håper å komme i kontakt med så mange som mulig før sommeren.

 • Prosjektering og utarbeidelse av tegninger, oppstart høst 2022

 • Reguleringsplanarbeid, oppstart høst 2022

 • Oppstartsmøte med plan- og bygningsetaten

 • Varsel om oppstart

 • Utarbeidelse av planforslaget

 • Kart og bestemmelsesmøte med Plan- og bygningsetaten

Hvor skjer det?

Bestillingen fra byrådet for miljø og samferdsel har konkretisert forprosjektet til å gjelde Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal det også vurderes om forprosjektet kan og bør inkludere Ankerbrua. I tillegg til om det kan og bør inkludere oppgradering av Søndre gate. I tillegg må det vurderes hvilke sidegater som bør inngå i prosjektet.

Da dette er en av hovedsykkelveiene i «plan for sykkelveinettet» så bør utviklingen sees i sammenheng øvrig sykkelveinett inn mot sentrum. Dermed ser Bymiljøetaten også nå på Ankerbrua retning Hausmannsgate og Torggata.

Hvorfor oppgraderer vi?

Prosjektet har tre effektmål:

 • Bedre forhold for gående og syklende
 • Bedre bymiljø (bedre forhold for beboere, oppvekst, opphold og rekreasjon, bedre overvannshåndtering)
 • Bedre forhold for handel, næringsvirksomhet og kultur.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder Sindre Volden