Forprosjekt etablere Markveien gang- og sykkelprioritert gate

Det pågår nå et forprosjekt med regulering for gateopprustning av Markveien fra Grüners gate til Søndre gate, Torggata/ Ankerbrua frem til Hausmannsgate og Søndre gate.

Prosjektbilde markveien
Prosjektbilde markveien. Bilde: Oslo kommune

Hva skal vi gjøre?

Basert på konsekvensutredningen levert i 2017 skal Markveien etableres som gang- og sykkelprioritert gate med bredere fortau. Kjøremønsteret skal tilpasses slik at trafikken reduseres til et minimum og gateparkeringen fjernes for å gi bedre fremkommelighet. Det skal gis bedre plass til syklende og varetransport. I tillegg foreslås det å etablere møbleringsfelt.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forprosjekt for Markveien med nødvendig forståelse, analyser, tegningsgrunnlag og kalkyle for gjennomføring og ny reguleringsplan for arealene.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten skal fremme forslag til ny reguleringsplan for området.

I arbeidene inngår:

1. Områdeavgrensing

Bestillingen fra byrådet for miljø og samferdsel og innledende analyse har konkretisert forprosjektet til å gjelde Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal Ankerbrua mot Hausmannsgate inkluderes. I tillegg inkluderes Søndre gate i prosjektet.

2. Medvirkning

I arbeidet med konseptvalgutredningen Grünerløkka 2017 ble det gjennomført et stort arbeid med medvirkning og Bymiljøetaten skal ikke gjøre dette arbeidet på nytt. Bymiljøetaten arbeider imidlertid nå med å samle informasjon fra de som bruker og bor i gaten i forhold til den konkrete bestillingen i forprosjektet. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse med bred utsendelse og har hatt møter med LUKS, Ankerkvartalet, Grünerløkka seniorsenter, Grünerløkka kultur- og næringsforening, Akersløkka barnehage, Norges handikapforbund og Blindeforbundet.

3. Prosjektering og utarbeidelse av tegninger, oppstart høst 2022

4. Reguleringsplanarbeid

  • Oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten 12. januar 2023
  • Varsel om planoppstart 1. februar 2023. Frist for innspill 28. februar 2023
  • Utarbeidelse av planforslaget
  • Offentlig ettersyn: dato kommer
  • Saken sendes til politisk behandling: dato kommer

Hvor skjer det?

Bestillingen fra Byrådet for miljø og samferdsel har konkretisert forprosjektet til å gjelde Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal prosjektet inkludere Ankerbrua. I tillegg skal Søndre gate inkluderes i prosjektet..

Da dette er en av hovedsykkelveiene i «plan for sykkelveinettet» så bør utviklingen sees i sammenheng øvrig sykkelveinett inn mot sentrum. Dermed ser Bymiljøetaten også nå på Ankerbrua retning Hausmannsgate og Torggata.

Hvorfor oppgraderer vi?

Prosjektet har tre effektmål:

  • Bedre forhold for gående og syklende
  • Bedre bymiljø (bedre forhold for beboere, oppvekst, opphold og rekreasjon, bedre overvannshåndtering)
  • Bedre forhold for handel, næringsvirksomhet og kultur.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder Sindre Volden