Forprosjekt etablere Markveien til en gå- og sykkelprioritert gate

Forprosjektet tar for seg en gateopprustning av Markveien fra Grüners gate til Søndre gate, Torggata/ Ankerbrua frem til Hausmannsgate og Søndre gate. Et komplett planforslag ble 28. november, 2023 oversendt til Plan- og bygningsetaten og som nå har lagt prosjektet ut til offentlig høring.

Kart med plassering av tiltaksområdet:

Bestillingen fra Byrådet for miljø og samferdsel har konkretisert forprosjektet til å gjelde Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal prosjektet inkludere Ankerbrua. I tillegg skal Søndre gate inkluderes i prosjektet.

Da dette er en av hovedsykkelveiene i «plan for sykkelveinettet» så bør utviklingen sees i sammenheng øvrig sykkelveinett inn mot sentrum. Dermed ser Bymiljøetaten også nå på Ankerbrua retning Hausmannsgate og Torggata.

Hvorfor oppgraderer vi?

Prosjektet har tre effektmål:

 • Bedre forhold for gående og syklende
 • Bedre bymiljø (bedre forhold for beboere, oppvekst, opphold og rekreasjon, bedre overvannshåndtering)
 • Bedre forhold for handel, næringsvirksomhet og kultur.

Prosjektets plangrenser:

Prosjektets plassering og utstrekning
Prosjektets plassering og utstrekning i området. Bilde: Oslo kommune

Hva skal vi gjøre?

Basert på konsekvensutredningen levert i 2017 skal Markveien etableres som gå- og sykkelprioritert gate med bredere fortau. Kjøremønsteret skal tilpasses slik at trafikken reduseres til et minimum og gateparkeringen fjernes for å gi bedre fremkommelighet. Det skal gis bedre plass til syklende og varetransport. I tillegg foreslås det å etablere møbleringsfelt.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forprosjekt for Markveien med nødvendig forståelse, analyser, tegningsgrunnlag og kalkyle for gjennomføring og ny reguleringsplan for arealene.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten skal fremme forslag til ny reguleringsplan for området.

I arbeidene inngår:

1. Områdeavgrensing

Bestillingen fra byrådet for miljø og samferdsel og innledende analyse har konkretisert forprosjektet til å gjelde Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate. Da det er et mål om at prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum skal Ankerbrua mot Hausmannsgate inkluderes. I tillegg inkluderes Søndre gate i prosjektet.

2. Medvirkning

I arbeidet med konseptvalgutredningen Grünerløkka 2017 ble det gjennomført et stort arbeid med medvirkning og Bymiljøetaten skal ikke gjøre dette arbeidet på nytt. Bymiljøetaten arbeider imidlertid nå med å samle informasjon fra de som bruker og bor i gaten i forhold til den konkrete bestillingen i forprosjektet. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse med bred utsendelse og har hatt møter med LUKS, Ankerkvartalet, Grünerløkka seniorsenter, Grünerløkka kultur- og næringsforening, Akersløkka barnehage, Norges handikapforbund og Blindeforbundet.

Bymiljøetaten ønsker å komme i kontakt med flere interessenter i området underveis i planleggingen. Dersom du har viktige innspill til prosjektet ønsker vi at du tar kontakt.

3. Prosjektering og utarbeidelse av tegninger, oppstart høst 2022

4. Reguleringsplanarbeid

 • Følg plansaken hos Plan- og bygningsetaten her

Prosessen fra januar til november, 2023

 • Oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten 12. januar 2023

 • Varsel om planoppstart 1. februar 2023. Frist for innspill 28. februar 2023

 • Informasjonsmøte om oppgradering av Markveien, Søndre gate og Ankerbrua: Arrangert 6. september 2023 i bydelshuset. 20 personer møtte og representerte ulike gårder, næringsliv og innbyggere. Presentasjonen som ble vist kan du se her.

 • Kart- og bestemmelsesmøte med PBE 27.10.2023

 • Komplett planforslag oversendt PBE: 28. November 2023

  • PBE kontrollerer om planen er komplett

  • Offentlig ettersyn: 6 uker

  • Planforslag til politisk behandling: sendes innen en frist på 12 uker. Les mer om behandlingstid for plansaker her.

Videre fremdrift

Alle datoer er tentative datoer da Bymiljøetaten må ha en bestilling på gjennomføring fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for å starte arbeidene.

 • Oppstart gjennomføringsfase: Vinter 2025

 • Byggestart: Vår 2027

Prosjektets forankring til Plan for sykkelveinettet

Hensikten med å etablere sykkelgate på strekningen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten, samt redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og er en del av en viktig rute mellom sentrum og Torshov via Grünerløkka. Sykkelgata i Ankerbrua/Torggata øst for Hausmannsgate vil kobles til eksisterende sykkelanlegg i Torggata vest for Hausmannsgate, samt mot sykkelfelt i nord retning Torshov ved Grüners gate.

Satsingen på sykkeltilrettelegging i Oslo har utgangspunkt i Sykkelstrategi for Oslo 2015–2025. Strategien ble vedtatt av Oslo bystyre i 2015, med en visjon om at Oslo skal bli en sykkelby for alle.

Hensikten med strategien er å bidra til realisering av miljøvennlige transportløsninger, redusere press på byens transportsystem og gatearealer, skape mer byliv og bedre folkehelsen. Hovedtiltaket i sykkelstrategien er å bygge et sammenhengende sykkelveinett og i 2018 ble Plan for sykkelveinettet i Oslo vedtatt av Oslo bystyre. Planen legges til grunn for planleggingen av sykkeltiltak og inneholder forslag og anbefaling til sykkelveinett i Oslo.

Les mer om Oslo kommunes satsing på sykkel her

Les mer om bakgrunnen for Oslo kommunes satsing på sykkel her

Her finner du oversikt over Oslo kommunes pågående sykkelprosjekter

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder Sindre Volden

Åpent møte 6. september, 2023