Hovinbyen

Fakta om Hovinbyen

  • Er Oslos største byutviklingsområde
  • Kan gi plass til 30 000-40 000 nye boliger og 50 000-100 000 arbeidsplasser
  • Består av mange delområder med ulik identitet
  • Utviklingen av området har en tidshorisont på 30-50 år

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde.

Hovinbyen skal koble sammen indre by og Groruddalen. Området blir selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud, og skaper en velfungerende og selvstendig forlengelse av indre by.

Hvor ligger Hovinbyen?

Hovinbyen strekker seg fra Løren i vest til Breivoll i øst og fra Bjerke i nord til Bryn i sør – området tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2 (ca 11 km2).

Hvorfor lager vi en plan for Hovinbyen?

Det er forventet en sterk befolkningsvekst i Oslo. Dette skaper både muligheter og utfordringer for framtidig byutvikling. Hovinbyen er pekt ut som et av de viktigste arealgrepene og satsingsområdene i kommuneplanen.

Hovinbyens strategiske beliggenhet og høye potensiale for utvikling av både bolig og næring, gjør området til en naturlig utvidelse av indre by. Hovinbyen består av flere delområder med ulike identiteter, roller og transformasjonspotensial.

Kollektivknutepunktene Økern, Helsfyr, Bryn og Breivoll ligger i Hovinbyen og skal videreutvikles og forsterkes som viktige regionale kollektivknutepunkt for Oslo.

Strategisk plan for Hovinbyen

Den strategiske planen for Hovinbyen gir rammer for byutvikling av Hovinbyområdet de neste tiårene. Planen viser et overordnet grep, samt strategier og tiltak for videre utvikling. Hovinbyen transformeres fra å være et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger og arbeidsplasser. Planen er retningsgivende, men ikke juridisk bindende.

Planens tre mål for Hovinbyen

  • Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart bytuvidelse
  • Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen
  • Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på

Når er Hovinbyen ferdig?

Prosjektet er i gang og arbeidet har et femtiårsperspektiv.

Pågående prosjekter i området

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Kundesenteret

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Telefon
23 40 10 00

E-post