Område Flytårnet

Naboinformasjon spesielt for området rundt Flytårnet på Fornebu. Denne nettsiden oppdateres fortløpende med informasjon.

Snarøyveien mot sentrum legges om natt til fredag 22. oktober

20. oktober 2021

Kvelds- og nattarbeid må påregnes fra torsdag kveld. Utgående felt mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei legges nå om og bussholdeplassen ved Telenorbygget flyttes et lite stykke mot sentrum. Adkomst blir skiltet.

Det blir lyd fra anleggsmaskiner, flytting av tung sikring, montering av skilt og veimerking. Dette er ikke sterkt støyende arbeid. Arbeidet utføres når det er minst mulig trafikk, både av sikkerhetsmessige grunner og for ikke å skape forsinkelser for kollektivtrafikk og andre trafikanter. Fartsgrensen på den omlagte strekningen settes til 40 km/t.

I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell.

Informasjon om kvelds- og nattarbeid 

I kveld 11. oktober og natt til i morgen blir det utført arbeider i forbindelse med omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet.  Det blir lyd fra anleggsmaskiner, flytting av tung sikring, montering av skilt og veimerking. Dette er ikke sterkt støyende arbeid. 

Dette skal gjøres: 

  • Snarøyveien (retning fra sentrum) legges om på strekningen Odd Nansens vei – Bernt Balchens vei
  • Bernt Balchens vei åpner igjen for gjennomkjøring
  • Odd Nansens vei blir stengt med bom og det er kun utrykningskjøretøy og anleggstrafikk som kan benytte veien
  • Gangvei langs omlagt Snarøyvei åpner og bussholdeplass fra sentrum er flyttet nærmere Odd Nansensvei og undergangen til Telenor

Snarøyveien legges om i sin helhet (begge retninger) i slutten av oktober. I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell

Bilister fra Bernt Balchens vei som skal mot sentrum må svinge til høyre og benytte rundkjøring ved Technopolis. Myke trafikanter skal krysse Snarøyveien ved Bernt Balchens vei må benytte undergang mot Technopolis og ved Telenor. Det vil ikke være tilrettelagt fro kryssing av Snarøyveien før omleggingen er åpnet i sin helhet (begge retninger) i slutten av oktober. Nærmeste busstopp for Bernt Balchensvei er ved Technopolis i retning sentrum.

Planlagt omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet stasjon
 

Odd Nansens vei stenges for gjennomkjøring

27. september 2021

Fra og med 27. september stenger Odd Nansens vei for gjennomkjøring frem til slutten av oktober. Det blir omkjøring via Forneburingen. Se preferert kjøremønster i denne illustrasjonen:

Omkjøring Forneburingen


Denne stengingen er nødvendig på grunn av arbeidene med omlegging av Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei. Omleggingsveien åpner mot slutten av oktober. I skissen under illustrerer det gule feltet anleggsområdet der stasjonen Flytårnet skal bygges. Det lilla/rosa området viser det nåværende anleggsområdet som er gjerdet inn nå, vis a vis boligene i Bernt Balchens vei. Dette området omgjøres til en ren riggplass når omleggingen av Snarøyveien er fullført. Da er planen at Bernt Balchens vei gjenåpner for gjennomgangstrafikk. Det vil være direkte utkjørsel fra riggområdet ut på Snarøyveien og Bernt Balchens vei skal ikke brukes til anleggstrafikk/massetransport. Det etableres nye bussholdeplasser på omlagt Snarøyvei (markert med røde bokser i skissen)

Omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring fra og med 31. august – 31. oktober (med mulighet for forlengelse). I forbindelse med omlegging av Snarøyveien skal det legges ned infrastruktur som krysser veien og Bernt Balchens vei må graves opp og veien stenges derfor for gjennomkjøring. Innkjøring til eiendommene berøres ikke av arbeidene men det vil ikke være mulig å kjøre direkte ut på Snarøyveien i perioden. Alternative veier er Odd Nansens vei og Dagny Bergers vei.

Kartskisser (PDF 0,5 MB)

Informasjon om anleggsarbeidene ved Flytårnet stasjon og tunneldriving Fornebu-Lysaker

25. august 2021

Vi har gjerdet inn og sikret anleggsområdet mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei.  Det er etablert nødvendig infrastruktur til anlegget (vann, strøm, brakker med mer), og vi er i gang med anleggsarbeidene i fase 1.

Arbeider som utføres i fase 1

Vi gjør nå forberedende arbeider for etablering av byggegroper og sjakter. Vi frigjør områder og legger derfor om eksisterende infrastruktur som veilys, ledninger og kabler i bakken. Det skal foretas en større veiomlegging av Snarøyveien ved fremtidige Flytårnet stasjon og det foretas noe sprenging i området blant annet for å etablere en overvannsgrøft.

Dersom du ønsker å holde deg orientert om tidspunkt for sprenging kan du melde deg på SMS-varsel via denne linken: https://nabovarsling.no/fornebubanen Du vil da få en SMS i god tid for sprenging finner sted.

I uke 35 starter vi også opp med etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner langs hele T-bane traseen. Vi starter ved Fornebu sør og jobber oss innover til Majorstuen. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30–60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30–75 minutter per punkt. Dette arbeidet kan du lese mer om her.

Fase 2

I fase 2 (fra medio september) vil vi etablere byggegrop og sjakter og det vil foregå masseuttak fra disse. Massene fraktes på lastebiler via Snarøyveien og ut på E-18 til ulike deponi. Noe av massen skal også fraktes til Skanska industrials sitt gjenvinningsanlegg ved Forneburingen/Telenor arena.

Avbøtende tiltak mot støv

Det kan tidvis bli mye støv fra anleggsområdet. Fornebulandet er flatt og vindutsatt og ikke gunstig for støvende arbeider.

Vår entreprenør vil ta i bruk vannkanoner og andre avbøtende tiltak for å holde støvet i sjakk. Vi har montert støvmålere som måler støvmengder kontinuerlig og vi overholder myndighetenes utslippskrav.

Hvor finner jeg informasjon?

  • Vi vil med jevne mellomrom sende ut lokale oppdateringer som dette via SMS. Den samme informasjonen finner du også på våre nettsider.
  • Facebook og Instagram oppdaterer vi jevnlig med smått og stort om anleggsdriften.
  • I vår publikumsmodell kan du se skisser over de ulike stasjonsområdene og lese deg opp på fremdrift i anleggsarbeidene.
  • Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev der du får siste nytt om hele strekningen fra Fornebu – Majorstuen.

Dersom du har spørsmål eller innspill til oss, kan du ta kontakt på
kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Vi er en støyende og krevende nabo for mange, men vi vil gjøre det beste ut av situasjonen gitt de retningslinjene vi har fått. 

Vi gleder oss til å ferdigstille Fornebubanen i 2027 slik at vi alle kan ta T-banen til Majorstuen fra Fornebu  på bare 12 minutter. Da vil mye av trafikken, ikke minst de fleste bussene som trafikkerer inn og ut fra Fornebu, forsvinne. Det er noe å se frem til.

 

Med vennlig hilsen Fornebubanen

 

Hilde E. Håve kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt