Skøyen

Hva er status nå?

Bystyret har vedtatt områdereguleringen for Skøyen, men den er ikke rettskraftig enda. Det er fordi Bane NOR og Statens vegvesen har reist innsigelser til den vedtatte planen.

Oslo kommune sendte 9. oktober 2023 vedtatt plan til Statsforvalteren, og ba om at planen sendes videre til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig godkjenning.

Nye Skøyen

Vår ambisjon for nye Skøyen er å utvikle området til et levende og aktivt byområde med en blanding av bolig, næring og et godt servicetilbud. Elvene Hoffselva og Frognerelva, en ny Skøyen-allmenning og nye torg og parker skal utvikles, og sikre attraktive møteplasser og gode forbindelser. Skøyen skal ha god tilgjengelighet til rekreasjonsområder i nærheten, som Bygdøy, Frognerparken og fjorden.

Vi foreslår boliger i hele området, og større høyder og utnyttelse enn i dag. Viktige kulturhistoriske bygninger og miljøer skal få et sterkere vern. Særlig viktig er den gamle industribebyggelsen på Thune og Hoff. Vi foreslår at gående og syklende skal bli prioritert på bekostning av biler og parkering. Gatestrukturen skal bli gjort mer finmasket for å sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere.

Hva er områderegulering?

En områderegulering er en juridisk bindende plan for et bestemt område og sier noe hva området kan brukes til. En områderegulering setter krav til og legger rammer for påfølgende detaljreguleringsplaner, som er det siste plannivået før en byggesak.

Hvorfor har vi laget en plan for Skøyen?

Hensikten er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling. Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og miljøvennlig byutvikling.

I sist gjeldende Kommuneplan «Oslo mot 2030» er Skøyen et område hvor det er krav om en områderegulering.

Flere andre store infrastrukturprosjekter, som Fornebubanen, vil ha store konsekvenser for utviklingen på Skøyen. Fornebubanen er en t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Det er stor interesse for utbygging i området fra private grunneiere og det er viktig å sikre en helhetlig utvikling og styrke Skøyen som kollektivknutepunkt.

Hvilke områder er med i planen?

Skøyen avgrenses mot Vækerø i vest, Frogner i øst, Bygdøy i sør og Smestad i nord.

Kontakt oss

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Dokumenter

Følg saken

Hele saken finner du i Saksinnsyn

Les mer

Rapporter og utredninger