Skøyen

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage en områderegulering for Skøyen. En områderegulering er en juridisk bindende arealplan for et bestemt område, og legger rammer for påfølgende detaljreguleringsplaner.

Hvorfor lager vi en plan for området?

Hensikten med planarbeidet er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling, og at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og miljøvennlig byutvikling.

Skøyen har i dag dårlig kontakt med fjorden, og er preget av utflytende trafikkarealer og barrierer, som E18 og jernbanen.

I Kommuneplan «Oslo mot 2030» er Skøyen et område hvor det er krav om en områderegulering.

Flere andre store infrastrukturprosjekter, som Fornebubanen, vil ha store konsekvenser for utviklingen på Skøyen. Fornebubanen er en t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Det er satt i gang et arbeid med regulering av ny trasé for Fornebubanen gjennom Skøyen, og skal stå ferdig i 2027. Områdereguleringen for Skøyen ivaretar nå både gjeldende reguleringsplan for Fornebubanen og den nye traseen hvor stasjonen er flyttet nærmere Hoff. Det er stor interesse for utbygging i området fra private grunneiere og det er viktig å sikre en helhetlig utvikling og styrke Skøyen som kollektivknutepunkt.

Nye Skøyen

Vår ambisjon for nye Skøyen er å utvikle området til et levende og aktivt byområde med en blanding av bolig, næring og et godt servicetilbud. Elvene Hoffselva og Frognerelva, en ny Skøyen-allmenning og nye torg og parker skal utvikles, og sikre attraktive møteplasser og gode forbindelser. Skøyen skal ha god tilgjengelighet til rekreasjonsområder i nærheten, som Bygdøy, Frognerparken og fjorden.

Vi foreslår boliger i hele området, og større høyder og utnyttelse enn i dag. Viktige kulturhistoriske bygninger og miljøer skal få et sterkere vern. Særlig viktig er den gamle industribebyggelsen på Thune og Hoff. Vi foreslår at gående og syklende skal bli prioritert på bekostning av biler og parkering. Gatestrukturen skal bli gjort mer finmasket for å sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere.

Hvilke områder er med i planen?

Skøyen avgrenses mot Vækerø i vest, Frogner i øst, Bygdøy i sør og Smestad i nord.

Hva skjer når?

Forslag til områderegulering lå ute til offentlig ettersyn i perioden juni-september 2017. Et bearbeidet forslag til områderegulering ble sendt til politisk behandling juni 2018.

I juni 2019 fikk Plan- og bygningsetaten en bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling om endringer i planen. Endringene i forslaget slik byrådsavdelingen bestilte, ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn fra november 2019 til januar 2020. Det kom inn nærmere 200 merknader.

Vi har på bakgrunn av innkomne merknader foreslått å endre planforslaget for enkelte områder. Planforslaget var på begrenset høring fra 1.-22. januar 2021, hvor det kom inn nærmere 550 innspill. Planen ble sendt til politisk behandling for andre gang i april 2021, og der ligger den inntil videre. Derfor må alle henvendelser om planen rettes til Byrådsavdeling for byutvikling.

Kontakt oss

Fjordbyen Vest - Lysaker

Prosjektarkitekt
Nora B. Hougen

Fjordbyen vest

Prosjektleder
Beate M. Siebke

Plan- og bygningsetaten

Telefon

Dokumenter

Les mer

Rapporter og utredninger