Skøyen

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage en områderegulering for Skøyen. En områderegulering er en juridisk bindende arealplan for et bestemt område, og legger rammer for påfølgende detaljreguleringsplaner.

Hvorfor lager vi en plan for området?

Hensikten med planarbeidet er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling, og at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og miljøvennlig byutvikling. 

Skøyen har i dag dårlig kontakt med fjorden, og er preget av utflytende trafikkarealer og barrierer, som E18 og jernbanen.

I Kommuneplan «Oslo mot 2030» er Skøyen et område hvor det er krav om en områderegulering. 

Flere andre store infrastrukturprosjekter, som Fornebubanen, vil ha store konsekvenser for utviklingen på Skøyen. Fornebubanen er en t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Det er satt i gang et arbeid med regulering av ny trasé for Fornebubanen gjennom Skøyen. Områdereguleringen for Skøyen ivaretar nå både gjeldende reguleringsplan for Fornebubanen og den nye traseen. Det er stor interesse for utbygging i området fra private grunneiere og det er viktig å sikre en helhetlig utvikling og styrke Skøyen som kollektivknutepunkt. Les mer om byggingen av Fornebubanen.

Nye Skøyen

Vår ambisjon for nye Skøyen er å utvikle området til et levende og aktivt byområde med en blanding av bolig, næring og et godt servicetilbud. Elvene Hoffselva og Frognerelva, en ny Skøyen-allmenning og nye torg skal vi utvikle. Vi vil også sikre attraktive møteplasser og gode forbindelser. Skøyen skal ha god tilgjengelighet til rekreasjonsområder i nærheten, som Bygdøy, Frognerparken og fjorden. 

Vi foreslår boliger i hele området, og større høyder og utnyttelse enn i dag. Viktige kulturhistoriske bygninger og miljøer skal få et sterkere vern. Vi foreslår at gående og syklende skal bli prioritert på bekostning av biler og parkering. Gatestrukturen skal bli gjort mer finmasket for å sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere.

Hvilke områder er med i planen?

Skøyen avgrenses mot Vækerø i vest, Frogner i øst, Bygdøy i sør og Smestad i nord. 

Hva skjer når?

Forslag til områderegulering lå ute til offentlig ettersyn i perioden juni-september 2017. Et bearbeidet forslag til områderegulering ble sendt til politisk behandling juni 2018.

I juni 2019 fikk Plan- og bygningsetaten en bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling om endringer i planen. Endringene i forslaget slik byrådsavdelingen bestilte, ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn fra november 2019 til januar 2020.  Det kom inn nærmere 200 merknader.

Høring februar 2021

Vi har på bakgrunn av innkomne merknader foreslått å endre planforslaget for enkelte områder. Planforslaget skal derfor på en begrenset høring fra 1. til 22. februar 2021.

Forslag til politisk behandling

Forslaget til områderegulering for Skøyen (PDF 200MB)

 

Kontakt oss

Fjordbyen Vest

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kathrine Blindheim

E-post

Fjordbyen Vest

Prosjektleder

Beate M. Siebke-Løge

E-post