Fjordbyen vest

Skøyen

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage en områderegulering for Skøyen. En områderegulering er en juridisk bindende arealplan for et bestemt område, og legger rammer for påfølgende detaljreguleringsplaner.

Det er stor utbyggerinteresse i Skøyenområdet, og et ønske om å legge til rette for en fortetting av kollektivknutepunktet.

Hvorfor lager vi en plan for området?

Skøyen har i dag dårlig kontakt med fjorden, og er preget av utflytende trafikkarealer og barrierer, som E18 og jernbanen.

Hensikten med planarbeidet er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling, og at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og miljøvennlig byutvikling. 

I Kommuneplan «Oslo mot 2030» er Skøyen et område hvor det er krav om en områderegulering. 

Flere andre store infrastrukturprosjekter, som Fornebubanen, vil ha store konsekvenser for utviklingen på Skøyen. Fornebubanen er en t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu, og Skøyen bli ett av Oslos viktigste kollektivknutepunkter når den åpner i 2026/2027.

Nye Skøyen

Vår ambisjon for nye Skøyen er å utvikle området til et levende og aktivt byområde med en blanding av bolig, næring og et godt servicetilbud. Elvene Hoffselva og Frognerelva, en ny Skøyen-allmenning og nye torg skal utvikles og vi vil sikre attraktive møteplasser og gode forbindelser. Skøyen skal ha god tilgjengelighet til rekreasjonsområder i nærheten, som Bygdøy, Frognerparken og fjorden. 

Vi foreslår boliger i hele området, og større høyder og utnyttelse enn i dag. Viktige kulturhistoriske bygninger og miljøer skal få et sterkere vern. Gående og syklende skal prioriteres på bekostning av biler og parkering. Gatestrukturen skal bli gjort mer finmasket for å sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere. 

Hvilke områder er med i planen?

Skøyen avgrenses mot Vækerø i vest, Frogner i øst, Bygdøy i sør og Smestad i nord. 

Hva skjer når?

Forslag til områderegulering lå ute til offentlig ettersyn i perioden juni-september 2017. Et bearbeidet forslag til områderegulering ble sendt til politisk behandling juni 2018.

I juni 2019 fikk Plan- og bygningsetaten en bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling om endringer i planen. Endringene i forslaget slik byrådsavdelingen bestilte, er utført. Nytt forslag til områderegulering skal derfor på nytt offentlig ettersyn og høring. Det skjer mandag 11. november. 2019. Fristen for å komme med innspill og bemerkninger til oss er mandag 6. januar 2020.

Vi vil også ha et åpent møte om planforslaget:

Kontakt oss

Fjordbyen Vest

Senior kommunikasjonsrådgiver

Rolf Rolid

E-post

Fjordbyen Vest

Prosjektleder

Beate M. Siebke-Løge

E-post