Ensjøbyen

Fakta om Ensjøbyen

 • Ensjøbyen ligger mellom Gjøvikbanen, Hovinveien, Grenseveien og Strømsveien
 • Inntil 7000 nye boliger skal bygges
 • Ensjøbyen er planlagt ferdig i 2030

Ensjø skal totalforvandles – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Hva skjer på Ensjø?

Ensjø har i flere år vært i stor endring fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Parallelt med bygging av nye boliger etableres parker, plasser og grøntdrag. Et viktig grep var gjenåpningen av Hovinbekken, som nå renner gjennom store deler av Ensjø, før bekken skal ende opp i et vannspeil på Ensjø Torg. Barnehager bygges i takt med utviklingen, og behovet for skoler og idrettsanlegg vurderes forløpende.

Området rundt Ensjø T-banestasjon utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage.

Ensjøbyen ligger mellom Lille Tøyen, Valle Hovin, Etterstad og Kampen.

Hvorfor utvikler vi Ensjø?

Oslo vokser raskt. For å imøtekomme befolkningsveksten er det anslått et behov for rundt 100 000 nye boliger fram mot år 2030. Ensjø har en svært sentral beliggenhet i byen og egnet seg godt for transformasjon fra tidligere bil- og lagerbaserte virksomhet, til et moderne bolig- og næringsområde.

Når blir det ferdig på Ensjø?

Transformasjonen av Ensjø startet i 2004 og skal ferdigstilles rundt 2030. 

Bystyret vedtok i 2000 at Ensjø skulle transformeres til et moderne bolig- og næringsområde. I 2007 fulgte bystyret opp med å vedta en veiledende prinsipplan for de offentlige rommene på Ensjø (forkortet til VPOR Ensjø). 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) koordinerer offentlige og private parter i plan- og gjennomføringsarbeidet.

Ensjø utvikles område for område, med private boligprosjekter og offentlige rom

Gjennomføringsstrategien på Ensjø har vært at området skal utvikles område for område, i takt med de private boligprosjektene. Store deler av de offentlige tiltakene på Ensjø blir regulert gjennom innsendte reguleringsplaner, ved at de ulike utbyggingsområdene også omfatter tilliggende offentlige rom.

Rekkefølgebestemmelser i de private reguleringsplanene sikrer at de offentlige rommene bygges i takt med de private utbyggingsprosjektene.

Rekkefølgebestemmelsene følges igjen opp av utbyggingsavtaler, som er avtaler mellom Oslo kommune og de private utbyggerne som sikrer denne gjennomføringen. De offentlige rommene på Ensjø bygges av Bymiljøetaten, og delvis også av private utbyggere.

Hvor utvikler vi parkdrag og turveier?

VPOR Ensjø beskriver hvordan Ensjø skal bli et «naturbant» område, med både «urbane» og naturgrønne kvaliteter. Den veiledende planen definerer hvilke parkdrag og turveier som skal etableres og opparbeides.

Turvei D2 fra Tiedemannsparken i nord til Ensjøveien

Status våren 2020:

 • Ny gang/sykkelvei, beplantning, aktivitetslekeflater og belysning. 
 • Status per 2019: Turvei D2 er ferdig opparbeidet til den standarden som er forutsatt i VPOR Ensjø.

Vestre parkdrag fra Tiedemannsparken i nord til Ensjøveien i sør

Status våren 2020:

 • Tiedemannsparken og Vestre parkdrag bygges i etapper, etter hvert som arealene har blitt frigitt av de private utbyggerne for utbygging. Store deler av Tiedemannsparken er ferdigstilt.
 • Bymiljøetaten arbeider med å ferdigstille tredje og siste byggetrinn for Tiedemannsparken, rundt fabrikkpipen. Første byggetrinn for Vestre parkdrag er startet opp med forarbeidet, selve anleggsstart skjer i juni 2020 og med ferdigstillelse i mai 2021.

Østre parkdrag fra Stålverksveien i nord til Ensjøveien i sør

Status våren 2020:

 • Flere private utbyggere langs Østre parkdrag har i løpet av det siste året fremmet planer for utbygging av sine eiendommer. Disse prosjektene har gjort det mulig å igangsette arbeid med forprosjekt og grunnerverv av areal i Østre parkdrag.
 • Østre parkdrag deles opp i flere faser og bygges i etapper. Bymiljøetaten starter arbeidet med et forprosjekt som omfatter deler av Østre parkdrag, Biblioteksparken, del av Petersborgaksen (østre del) og Teglverksparken på Ensjø.
 • Oppstart av selve byggearbeidene er planlagt til høsten 2021 og planlagt fullført våren 2023. Dette forutsetter imidlertid at blant annet utbyggingsavtaler, grunnerverv, byggetillatelser, eventuelle kommunale bevilgninger/forskutteringer kommer på plass. 

I tillegg til disse definerte parkdragene og turveiene, definerer også VPOR Ensjø andre grønne forbindelser som skal utvikles og videreutvikles, for å bidra til det grønne preget:

Sentral tverrforbindelse med Petersborgparken, Petersborgaksen, Teglverksparken, Biblioteksparken og Grønnvoll park

Status våren 2020:

 • Bymiljøetaten ble sommeren 2019 ferdig med en midlertidig parkmessig utbygging av den ene delen av Petersborgaksen som ligger nærmest Gladengveien (mellom Ellipsen borettslag og Gladenga Eierseksjonssameie).
 • Petersborgparken er under bygging som realytelse og planlegges overlevert til kommunen i løpet av 2019.
 • Petersborgaksen vest for Gladengveien skal opparbeides etter boligutbygging på eiendommen
 • Bymiljøetaten planlegger imidlertid en midlertidig parkmessig utbygging av den delen av Petersborgaksen som ligger nærmest Gladengveien (mellom Ellipsen borettslag og Gladenga Eierseksjonssameie) i løpet av 2019.
 • Sentral tverrforbindelse mellom Malerhaugveien og Grønnvoll allé er tenkt bygget i etapper. Strekningen fra Lilleplassen til Grønnvoll plass er planlagt opparbeidet av Bymiljøeetaten i 2020. Oppstart av anleggsarbeid er planlagt mai 2020 med ferdigstillelse høsten 2020. For strekningen Grønnvoll plass – Grønnvoll allé er det allerede gjennomført en midlertidig opparbeidelse. Endelig opparbeidelse ses i sammenheng med planlagt boligprosjekt på Grenseveien 97. 

Vestre bekkedrag fra Grenseveien til Stålverksparken

Status våren 2020:

 • Nordlig del av Vestre bekkedrag er ferdig opparbeidet. Sørlig del avventer fremdriften for omkringliggende boligprosjekter. 

Østre bekkedrag fra Grenseveien til Stålverksveien

Status våren 2020:

 • Østlig halvdel (inkludert selve bekkeåpningen) mellom Grenseveien og Stålverksveien er under opparbeidelse som realytelser i regi av en privat utbygger. Ferdigstillelsen er planlagt i løpet av 2020. Den vestlig delen skal opparbeides når det gjennomføres boligprosjekter på eiendommene Grenseveien 65 og Gladengveien 17.

I tillegg er Hovinbekken åpnet fra Teglverksdammen og hentet opp i dagen gjennom Ensjøområdet. Bekken ender opp i et vannspeil på Ensjø torg som ble ferdigstilt og offisielt åpnet høsten 2019. Hovinbekken renner videre i rør for å dukke opp igjen i Jordal park som er planlagt ferdigstilt tidligst høsten 2020. 

I februar 2020 ble krysset Ensjøveien/Gladengveien regulert med trafikklys. Det er nå et fullverdig lyskryss som gjør det tryggere for myke trafikanter å ferdes i området.

Informasjonsmøter om Ensjø

Vi har holdt informasjonsmøter for beboere og andre underveis i prosessen.

Presentasjoner fra informasjonsmøte på Teglverket skole, 25.09.19

 1. Innledning og status i Ensjøutbyggingen (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) (PDF 9,3MB)
 2. Status i bygging av offentlige tiltak (Bymiljøetaten) (PDF)
 3. Status i bygging av skoler og idrettsanlegg (Utdanningsetaten) (PDF)
 4. Oppsummering av informasjonsmøtet (PDF)

Presentasjoner fra informasjonsmøte på Ensjø, 21.09.16

 1. Status Ensjøutbygging, regulering ved Grenseveien 91 (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) (PDF 7MB)
 2. Status offentlige tiltak (Bymiljøetaten) (PDF)
 3. Status ved Tyngdepunktet (Skanska) (PDF)

 

  Kontakt oss

  Eiendoms- og byfornyelsesetaten

  Seksjonsleder

  Anders L. Solheim

  Mobilnummer
  46 96 55 88

  E-post

  Kommunikasjonsrådgiver

  Hilde Gunn Øye

  Mobilnummer
  92 63 40 77

  E-post