Ensjøbyen

Ensjø skal totalforvandles – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Hva skjer på Ensjø?

Ensjø har i flere år vært i stor endring fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Parallelt med bygging av nye boliger etableres parker, plasser og grøntdrag. Et viktig grep var gjenåpningen av Hovinbekken, som nå renner gjennom store deler av Ensjø og ender opp i et vannspeil på Ensjø Torg. Barnehager bygges i takt med utviklingen, og behovet for skoler og idrettsanlegg vurderes forløpende.

Området rundt Ensjø T-banestasjon utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage.

Ensjøbyen ligger mellom Lille Tøyen, Valle Hovin, Etterstad og Kampen.

Hvorfor utvikler vi Ensjø?

Oslo vokser raskt. For å imøtekomme befolkningsveksten er det anslått et behov for rundt 100 000 nye boliger fram mot år 2030. Ensjø har en svært sentral beliggenhet i byen og egnet seg godt for transformasjon fra tidligere bil- og lagerbaserte virksomheter, til et moderne bolig- og næringsområde.

Når blir det ferdig på Ensjø?

Transformasjonen av Ensjø startet i 2004 og skal ferdigstilles rundt 2030.

Bystyret vedtok i 2000 at Ensjø skulle transformeres til et moderne bolig- og næringsområde. I 2007 fulgte bystyret opp med å vedta en veiledende prinsipplan for de offentlige rommene på Ensjø (forkortet til VPOR Ensjø).

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) koordinerer offentlige og private parter i plan- og gjennomføringsarbeidet.

Ensjø utvikles område for område

Gjennomføringsstrategien på Ensjø har vært at området skal utvikles område for område, i takt med de private boligprosjektene og offentlige rom. Store deler av de offentlige tiltakene på Ensjø blir regulert gjennom innsendte reguleringsplaner, ved at de ulike utbyggingsområdene også omfatter tilliggende offentlige rom.

Rekkefølgebestemmelser i de private reguleringsplanene sikrer at de offentlige rommene bygges i takt med de private utbyggingsprosjektene.

Rekkefølgebestemmelsene følges igjen opp av utbyggingsavtaler, som er avtaler mellom Oslo kommune og de private utbyggerne som sikrer denne gjennomføringen. De offentlige rommene på Ensjø bygges av Bymiljøetaten, og delvis også av private utbyggere.

Hvor utvikler vi parkdrag og turveier?

VPOR Ensjø beskriver hvordan Ensjø skal bli et «naturbant» område, med både «urbane» og naturgrønne kvaliteter. Den veiledende planen definerer hvilke parkdrag og turveier som skal etableres og opparbeides.

Turvei D2 fra Tiedemannsparken i nord til Ensjøveien

Status høst 2023:

 • Ny gang/sykkelvei, beplantning, aktivitetslekeflater og belysning.
 • I 2018 ble turvei D2 ferdig opparbeidet til den standarden som er forutsatt i VPOR Ensjø.

Vestre parkdrag fra Tiedemannsparken i nord til Ensjøveien i sør

Status høst 2023:

 • Tiedemannsparken og Vestre parkdrag bygges i etapper, etter hvert som arealene har blitt frigitt av de private utbyggerne for utbygging.
 • Siste byggetrinn for Tiedemannsparken, rundt fabrikkpipen, ble ferdigstilt våren 2021 med store grønne arealer, gangveier, sitteplasser og belysning. Området rundt fabrikkpipen er utvidet og Hovinbekken er åpnet og renner nå gjennom Tiedemannsparken i åpent bekkeløp. I tillegg er det lagt ny hovedvannledning under parken.
 • Den siste delen av Tiedemannsparken med turvei og bekkeforbindelse ned til Stålverksparken ble utført av Selvaag/Veidekke i forbindelse med ferdigstillelse av tilstøtende boliger våren 2022. 
 • Første byggetrinn for Vestre parkdrag er også ferdigstilt og her er det er det frodig grønt område med en gjennomgående turvei/tursi og åpent landskapsrom. Senere, når resten av arealene til Vestre parkdrag blir overført fra utbygger til Oslo kommune, vil Vestre parkdrag kunne utvides og fullføres mot øst.

Østre parkdrag fra Stålverksveien i nord til Ensjøveien i sør

Status høst 2023:

 • Flere private utbyggere langs Østre parkdrag har bygd nye boliger på sine eiendommer. Disse prosjektene har gjort det mulig å igangsette arbeid med prosjektering og grunnerverv av areal i Østre parkdrag.
 • Østre parkdrag deles opp i flere faser og bygges i etapper. Det er gitt rammetilatelse for prosjekter som omfatter deler av Østre parkdrag, Biblioteksparken, del av Petersborgaksen (østre del) og Teglverksparken på Ensjø.
 • Oppstart av selve byggearbeidene er planlagt til vår 2024 og planlagt fullført sommeren 2025. Grunnen til forsinkelse skyldes manglende tiltredelse til deler av arealene. Oppstart forutsetter fortsatt at blant annet grunnerverv med forhåndstiltredelse, byggetillatelser, eventuelle kommunale bevilgninger/forskutteringer kommer på plass i tide.

I tillegg til disse definerte parkdragene og turveiene, definerer også VPOR Ensjø andre grønne forbindelser som skal utvikles og videreutvikles, for å bidra til det grønne preget - Sentral tverrforbindelse mellom turvei D2 og Hovinveien, Rolf Hofmos gate med grøntrabatter og Rolf Hofmos plass:

Petersborgparken og Grønnvoll park

Status høst 2023:

 • Petersborgparken er ferdig opparbeidet og ble overlevert til kommunen sommeren 2020.
 • Petersborgaksen vest for Gladengveien skal opparbeides etter at boligene på de tilstøtende feltene er ferdigstilt og arealene frigitt.
 • Bymiljøetaten ble sommeren 2019 ferdig med en midlertidig parkmessig utbygging av den ene delen av Petersborgaksen som ligger nærmest Gladengveien (mellom Ellipsen borettslag og Gladenga Eierseksjonssameie).
 • Sentral tverrforbindelse mellom Malerhaugveien og Grønnvoll allé er tenkt bygget i etapper. Strekningen fra Lilleplassen til Grønnvoll plass ble ferdig i 2021. Strekningen mellom Malerhaugveien og Lilleplassen vil bli utført som en realytelse av USBL og ferdigstilles samtidig med boligprosjektet i Malerhaugveien 15-17.  For strekningen Grønnvoll plass – Grønnvoll allé er det allerede gjennomført en midlertidig opparbeidelse. Endelig opparbeidelse vil skje i sammenheng med gjennomføring av planlagt boligprosjekt i Grenseveien 97.
 • Grønvold park blir omfattet av samme reguleringsplan som ny barneskole på Ensjø. Parken vil bli et sted mellom seks og åtte daa og vil bli plassert mellom Grønvold gård og ny skole. Reguleringsplanarbeidet har startet.

Vestre bekkedrag fra Grenseveien til Stålverksparken

Status høst 2023:

 • Nordlig del av Vestre bekkedrag er ferdig opparbeidet. Sørlig del mellom Tiedemannsparken og Stålverksveien avventer fremdriften for omkringliggende boligprosjekter og nylig oppstartet planarbeid for Vestre bekkedrag over Gladengveien 16 og 18. 

Østre bekkedrag fra Grenseveien til Stålverksveien

Status høst 2023:

 • Østlig halvdel (inkludert selve bekkeåpningen) mellom Grenseveien og Stålverksveien er ferdig opparbeidet som realytelse og overtatt av Oslo kommune i 2020. Den vestlige delen skal reguleres og opparbeides når det gjennomføres utbyggingsprosjekter på eiendommene Grenseveien 65 og Gladengveien 17.

Skoler og idrettsanlegg

Status høst 2023:

 • Det er igangsatt reguleringsprosess for å bygge barneskole i Grenseveien 73, 91 og deler av 95. Det er Oslobygg KF som utarbeider planen, og skolen er planlagt ferdig i løpet av 2029. Her skal det også opparbeidelse av en park, Grønvoll park.
 • Det er også behov for en tomt til ungdomsskole på Ensjø. Ny ungdomsskole med åtte paralleller (U8) planlegges etablert i Grenseveien 65-67. Det utredes muligheter for å etablere lokaler for kulturformål og flerbrukshall i tilknytning til skolen, for å sikre flere møteplasser for barn og unge på Ensjø. Det arbeides med konsepter for en skole på Grenseveien 65-67. Oslobygg KF har igangsatt reguleringsplanarbeid og foreløpig fremdriftsplan for den nye ungdomsskolen er planlagt ferdig i 2030.

Informasjonsmøter om Ensjø

Vi har holdt informasjonsmøter for beboere og andre underveis i prosessen.

Presentasjon fra digitalt informasjonsmøte, 29.08.23

 1. Detaljregulering for Ensjø: sentral tverrforbindelse vest (Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten) (PDF 12MB)

Presentasjon fra informasjonsmøte på Teglverket skole, 27.02.23

 1. Filmopptak av presentasjonene fra Oslo kommune og NRK (Video, 59m 12s).

Presentasjoner fra tidligere informasjonsmøte på Teglverket skole, 25.09.19

 1. Innledning og status i Ensjøutbyggingen (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) (PDF 9,3MB)
 2. Status i bygging av offentlige tiltak (Bymiljøetaten) (PDF)
 3. Status i bygging av skoler og idrettsanlegg (Utdanningsetaten) (PDF)
 4. Oppsummering av informasjonsmøtet (PDF)

Presentasjoner fra tidligere informasjonsmøte på Ensjø, 21.09.16

 1. Status Ensjøutbygging, regulering ved Grenseveien 91 (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) (PDF 7MB)
 2. Status offentlige tiltak (Bymiljøetaten) (PDF)
 3. Status ved Tyngdepunktet (Skanska) (PDF)

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Seksjonsleder
Anders L Solheim
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Hilde Gunn Øye
Mobil

Plandokumenter

Se også