Bygdøy allé - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten arbeider med tiltak for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle og gå i Bygdøy allé.

Hva har skjedd?

I november 2019 ble det merket opp sykkelfelt i Bygdøy allé mellom Olav Kyrres plass og Solli plass. Kollektivfeltet i vestgående retning ble fjernet for å gi plass til sykkelfelt. Dette var et prøveprosjekt for å undersøke hvilke innvirkning dette hadde på fremkommeligheten til bussene i gaten.

På grunn av kødannelser ble det sommeren 2020 testet gjennomkjøringsforbud i rushtid i gaten. Trafikktellinger viste at bilistene ignorerte skiltene, og tiltaket hadde derfor ingen effekt.

Hva skjer nå?

For å bedre fremkommeligheten for busstrafikken er kollektivfelt i Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Drammensveien reetablert. Sykkelfeltene i begge retninger har blitt fjernet på strekningen for å gi plass til kollektivfelt. Mellom Solli og Thomas Heftyes gate vil sykkelfeltene bestå fordi det ikke har vært like store forsinkelser for bussene på denne strekningen.

Hvor skal dette skje?

Kartet viser hvor de sykkelfeltene opprettholdes.

Hva skjer videre?

Bygdøy allé er en del av plan for sykkelveinett. Selv om sykkelfeltene fjernes nå, betyr det ikke at de er borte for alltid. Bymiljøetaten vil starte utredning av permanent sykkeltilrettelegging i Bygdøy allé for å finne en løsning for gaten som ivaretar både gående, syklende og kollektivtrafikken.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Bygdøy allé knytter sammen Skøyen, Frogner og sentrumsområdene, og inngår i den vedtatte Plan for sykkelveinettet i Oslo. Gaten har mye bil- og busstrafikk, og er ikke tilrettelagt for syklende. Bygdøy allé fikk nedsatt fartsgrense tidligere i 2019. Sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Det vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Kosekvensene for kollektivtrafikken under prøveperioden med sykkelfelt var for øvrig så store, at deler av kollektvifeltet tilbakeføres i påvente av en bedre og mer permanent løsning.