Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Bergkrystallen Torg

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Bergkrystallen er vurdert som et potensielt sted for boligutbygging i kommuneplanen.

Et reguleringsplanforslag for Bergkrystallen torg legger til rette for utvikling av flere boliger i tilknytning til T-banen på Bergkrystallen. I tillegg legges det til rette for bydelstorg, barnehage, forretning og offentlig gangforbindelse.

Bergkrystallen torg ligger ved siden av T-banestoppet på Bergkrystallen, i Bydel Nordstrand.

Hvorfor gjør vi dette?

Kommuneplanen, vedtatt av Oslo bystyre 1. juni 2008, gir føringer for at Oslo kommune skal legge til rette for en større konsentrasjon av boliger nær stasjonene, og øke kundegrunnlaget i kollektivtransporten.

I kommuneplanen er Bergkrystallen ansett som et potensielt sted for boligutbygging. I henhold til «Områdeprogram for Lambertseterområdet», vedtatt av bystyret 23. mai 2006, kan en høyere utnyttelse rundt T-banestasjonen ved Bergkrystallen gi positive bidrag til stedet ved at områdets funksjon som kollektivknutepunkt og forretningsområde vil bli forsterket.

I kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt av bystyret 22.04.2009, er området rundt T-banestasjonen markert som «område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling».

Én av Eiendoms- og byfornyelsesetatens oppgaver er å utvikle arealer for bygging av boliger, næring og offentlige formål i tråd med politiske føringer i overordnede planer. Befolkningsveksten i Oslo medfører et stort behov for boliger.

Et av kommunens virkemidler for å møte befolkningsveksten, er å omdisponere kommunal eiendom til boligformål og andre formål som kommer innbyggerne til gode. 

Når skjer det mer?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) oversendte sitt planforslag til Plan- og bygningsetaten (PBE) i desember 2014.

PBE har utarbeidet et eget planforslag  og begge forslagene ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2015. Under høringsperioden har alle berørte parter/interesserte hatt anledning til å komme med sine innspill til planene - og slik ha mulighet til å medvirke i prosessen.

For å gi berørte parter/interesserte best mulig grunnlag for å kunne uttale seg til planen arrangerte EBY et åpent informasjonsmøte i august 2015 på Lambertseter skole.

Les alle dokumenter og følg saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune eier tomten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider med forslag til reguleringsplan for Bergkrystallen torg. EBY er kommunens grunneier, og har en aktiv rolle i utviklingen av byen.

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post

Postadresse

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO