Bergkrystallen Torg

Bergkrystallen er vurdert som et potensielt sted for boligutbygging i kommuneplanen.

Reguleringsplanen for Bergkrystallen torg legger til rette for utvikling av flere boliger i tilknytning til T-banen på Bergkrystallen.  tillegg legges det til rette for bydelstorg, barnehage, forretning og offentlig gangforbindelse.

Bergkrystallen torg ligger ved siden av T-banestoppet på Bergkrystallen, i Bydel Nordstrand.

Hvorfor gjør vi dette?

Kommuneplanen, vedtatt av Oslo bystyre 1. juni 2008, gir føringer for at Oslo kommune skal legge til rette for en større konsentrasjon av boliger nær kollektivstasjonene, og på den måten legge til rette for en energieffektiv by hvor bilbruk begrenses til fordel for kollektivtrafikk, gange og sykling.

I kommuneplanen er Bergkrystallen ansett som et potensielt sted for boligutbygging. I henhold til «Områdeprogram for Lambertseterområdet», vedtatt av bystyret 23. mai 2006, kan en høyere utnyttelse rundt T-banestasjonen ved Bergkrystallen gi positive bidrag til stedet ved at områdets funksjon som kollektivknutepunkt og forretningsområde vil bli forsterket.

I kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt av bystyret 22.04.2009, er området rundt T-banestasjonen markert som «område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling».

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og har blant annet har som oppgaver å utvikle arealer for bygging av boliger, næring og offentlige formål i tråd med politiske føringer i overordnede planer. Befolkningsveksten i Oslo medfører et stort behov for boliger.

Et av kommunens virkemidler for å møte befolkningsveksten, er å omdisponere kommunal eiendom til boligformål og andre formål som kommer innbyggerne til gode. 

Hva er gjort?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har som grunneier til tomten utarbeidet et reguleringsplanforslag for Bergkrystallen torg. Plan- og bygningsetaten utarbeidet et eget planforslag og begge forslagene var ute til offentlig ettersyn høsten 2015. Under høringsperioden hadde alle berørte parter/interesserte anledning til å komme med sine innspill til planene - og slik ha mulighet til å medvirke i prosessen.

Reguleringsplanforslag for Bergkrystallen torg ble fremmet i to alternativer ved politisk behandling. Våren 2019 vedtok bystyret  Plan- og bygningsetatens forslag til ny reguleringsplan for området.

Les alle dokumenter og følg saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn

Reguleringsplanen

Den vedtatte reguleringsplanen innebærer å rive eksisterende kiosk for å legge til rette for bygging av cirka 70 boliger, 4-avdelings barnehage, næring, offentlig gangvei samt et nytt lokalt torg ved T-banestasjonen, Planen vil på sikt medføre en vesentlig, positiv endring av et område som i dag består av åpne,  og lite definerte arealer med bebyggelse i en etasje.

Det åpnes for utadrettede funksjoner og næring ut mot det innregulerte torget, som er sikret en størrelse på 660 m2. Det skal i tillegg etableres viktige gangforbindelser mellom turdraget i vest, T-banestasjonen, torget og de omkringliggende boligområdene.

50 prosent av leiligheten er sikret en størrelse på minimum 80 m2, dette vil være et positivt tilskudd til området som i dag har få leiligheter i den størrelsen i den eksisterende bygningsmassen.

All parkering til boligene skal skje i egen p-kjeller i hendhold til gjeldene parkeringsnorm. Utover dette sikrer planen etablering av minst 40 sykkelparkeringsplasser for reisende med T-banen.

Hva skjer nå?

Nå jobbes det med å avklare internt i Oslo kommune videre bruk og utvikling av eiendommen. Det innebærer blant annet en avklaring av om kommunen har behov for eiendommen til eget bruk, eller om dette er en eiendom som skal utvikles av private. Etter planen vil nødvendige avklaringer for fremtidig utvikling og bruk skje i løpet av 2020.

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
45 27 84 13

E-post

Postadresse

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO