Akersgata - gateopprusting

De to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen skal oppgraderes. I dette inkluderes også kryssing av Karl Johans gate. Prosjektets formål er å bedre forholdene for gående og syklende, samt tilrettelegge for økt byliv. Prosjektområdet er naturlig delt i to: -Stortingskvartalet som strekker seg fra Prinsens gate til Karl Johans gate -Grensenkvartalet som er kvartalet fra Karl Johans gate til Grensen

Hva skal vi gjøre?
 

Akersgata er en av de opprinnelige gatene fra Christian IVs byplan av 1624 som strekker seg fra Kontraskjæret og Akershus festning i sør til Hammersborg i nord. Dette prosjektet tar kun for seg de to kvartalene Stortings- og Grensenkvartalet:
Grensenkvartalet har et trangt gatesnitt med en god del varelevering, i motsetning til Stortingskvartalet som har et romslig gatesnitt, tilnærmet uten varelevering. Kvartalet er i praksis stengt for vanlig kjøring med bil med heve-/senk-pullerter ved Karl Johans gate og ved Prinsens gate.

Prosjekteringsgrunnlag

De to kvartalene oppfyller i dag en ren transportfunksjon og fungerer som en viktig tverrforbindelse for gående og syklende gjennom sentrum. Strekningen er per i dag ikke tilrettelagt for sykkel, men som følge av sikringstiltak rundt Stortinget er kjørebanen i Stortingskvartalet i praksis forbeholdt syklende. 
For Stortingskvartalet er det potensiale for økt byliv og opphold, mens det i Grensenkvartalet er trangt om plassen. Her er det heller ikke være realistisk å sette av areal til annet enn som ren transportfunksjon etter oppgraderingen
Strekningen er regulert til «torggate», som er et relativt åpent reguleringsformål. Formålet innbefatter både kjørevei/fortau/gatetun/gangareal/gågate/sykkelvei/-felt/annen veggrunn og grøntareal. Tilrettelegging i form av sykkelgate er et hovedpremiss for prosjektet.Fortauet danner også en viktig gangforbindelse sentralt i Oslo sentrum. God funksjonalitet for disse to trafikantgruppene står sentralt i prosjektbeskrivelsen, i tillegg ønsket om å stimulere til økt byliv.

Overflatene

Det er planlagt at strekningen skal rustes opp med nytt dekke av naturstein. Fortau langs hele strekningen avgrenses med Oslokantstein mot veibanen. Vishøyden på kantstein vil i hovedsak være 6 cm. Det legges opp til at veibanen i Grensenkvartalet får asfalt, mens vareleveringsfelt får naturstein. I tillegg må fotgjengerfeltet i Karl Johans gate justertes.
I grove trekke inkluderer det en ombygging fra fasade til fasade med nødvendig utskifting av gatas bærelag og øvrig infrastruktur. Det kan også innebære mindre justeringer inn mot gatekryssene.
Alle tilgrensende gater og byrom; Wessels plass, Prinsens gate, Karl Johans gate, Grensen og Lille Grensen er opprustet med granittdekke. Målsettingen er å tilpasse utforming og estetikk i Akersgata til disse arealene.

Hva skjer når?

Om alt går etter planen forventer vi anleggstart første kvartal 2023. Med kunnskapen vi nå har regner vi med anleggsperiode på 12 - 16 måneder. 

 

Hvor skjer det?

Akersgata, på strekningen mellom Prinsens gate og Grensen

Hvorfor oppgraderer vi denne strekningen av Akersgata?


Gatenormalen for Oslo definerer oppbygging av sentrumsgater – minimumsbredde på fortau, sykkelfelt, vareleveringslommer og kjørefelt. I kvartalet fra Prinsens gate til Karl Johans gate, strekningen langs Stortinget, er det rikelig med plass til å oppfylle kravene i Gatenormalen. I kvartalet fra Karl Johan til Grensen er det derimot smalt. Det innebærer at det ikke vil være mulig å oppfylle alle kravene Gatenormalen. Utformingen av ny gateløsning betyr derfor at det må prioriteres strengt. 

Kjøremønster

I Grensenkvartalet er det lagt opp til generelt kjøreforbud, men det gjøres unntak for varelevering i én retning.
Stortingskvartalet vil fortsette å være stengt for biltrafikk med hev-/senkepullerter i hver ende. 
Det planlegges for etablering av sykkelgate i begge kvartalene, men gatebredden i Grensenkvartalet medfører uheldig friksjon mellom gående, syklende og varelevering. 

Overvannshåndtering 

Akersgata er en asfaltert bygate hvor overvannet føres via sluk-system ned til det kommunale ledningsanlegget. Gata ligger i et lokalt toppunkt som medfører at det hverken går flomveier gjennom gata, eller at den mottar overvann fra tilstøtende arealer. Det er følgelig ikke registrert overvanns- eller flomproblematikk i Akersgata. Overvannet fra Grensenkvartalet er det liten anledning til å håndtere lokalt så det vil i stor grad føres inn i eksisterende ledningsnett i Karl Johans gate.  I Stortingskvartalet legges det opp til å håndtere overvannet lokalt gjennom flere regnbed. 
Under overflaten i de fleste sentrumsgater er det fullt av infrastruktur. Under Akersgata er det tilsvarende tett mellom kabler, rør, og kjellertilbygg som går under fortauene, kalt area. I tillegg er det bygget sjakter til T-bane, strømtrafoer og store kummer. Alt dette byr på betydelige utfordringer ved oppgradering av gata. 


Belysning 

Belysningsanlegget videreføres med samme prinsipp som i dag med allmennbelysning for belysning av Akersgata fra wirestrekk armaturer. Det anbefales i tillegg til allmenbelysningen, ivaretatt av wirestrekkbelysning, å etablere en rekke med Oslo-lamper tilpasset mot trerekken mellom Akersgata og Stortingets fasade.

Vegetasjon 

I fortauet langs Stortingets østfasade står det 8 trær; alle hestekastanjer. Fem av trærne er gamle, sannsynligvis fra slutten av 1800-tallet, mens tre trær ble plantet for cirka 20 år siden. Alle trærne står i utsparinger i fortausbelegningen, og er utstyrt med tregruberister i støpejern. Ettersom ristene ligger i nivå med fortausdekket renner noe overvann fra fortauet til trærne. I bed langs Stortingsbygningsfasaden til, bak en granittkant med lavt gjerde, er det blomsterbed. På Wessels plass er det relativt nyetablert beplantning i granittomrammede plantefelt; busker og noen mindre trær som bidrar til grønt tilskudd til Akersgata. 
Prosjektet ønsker å bevare og bedre vekstvilkårene til trærne ved Stortinget, og utvider grøntfelt langs Stortinget til også å omfatte Kastanjetrærne.

I Grensenkvartalet begrenser vegetasjonen seg til to eksisterende enkeltstående gatetrær i overgangen mot Lille Grensen - én stor lønn og én litt mindre eik. Begge trærne har en bred granittkantomramming, som tjener som sittekant. Kanten hindrer overvann på fortau fra å komme treet til gode. Utover dette er det ingen annen vegetasjon.


Opphold og møblering 

I Stortingskvartalet kjennes det åpent, romslig og lyst, selv om de gamle kastanjetrærne langs Stortingsbygningen bidrar til å skape skygge. 
I den solrike, nordre del av kvartalet påvirkes stemningen av aktiviteten på Karl Johans gate og Egertorget som knytter seg til Akersgata. I søndre del av kvartalet åpner Akersgata seg mot vest og Wessels plass, også dette er et fint eksponert byrom med mye sol. Det er ingen sittebenker ment for offentlig bruk i kvartalet. 
Ved Wessels plass er det granittkanter som rammer inn beplantning som brukes som uformelle sitteplasser. Men det er ingen benker tilknyttet disse som er henvendt mot gaterommet. Gatesonen langs fortauskanten mot Stortinget, under trekronene, fungerer i dag som en slags møbleringssone. Her står det store, lave støpejernsfat med blomster. På granittkanten langs innsiden av fortauet mot Stortinget står det et lavt, sortmalt gjerde av metall. Helt i sørøst, nær Prinsens gate, benyttes del av fortaussonen til uteservering for den tilliggende kaféen. Her er det flere bord og stoler, men det er ingen innhegning rundt uteserveringen.

Grensenkvartalet oppfattes i dag som litt trangt og mørkt, og det er lite som innbyr til opphold. Det finnes ikke benker, sykkelstativer eller annen møblering i kvartalet i dag. Vest for den nordlige vareleveringslommen, i Lille Grensen, står det to fine trær. Hvert av trærne er utstyrt med en lav granittomramming som i praksis benyttes som uformell sitteplass. I Lille Grensen er det også en tilrettelagt sitteplass på et lite podie, litt skjult av et bysykkelstativ. Stativet begrenser tilkomsten til sitteplassen, som også ligger et trinn opp i forhold til gatedekket. Sitteplassen er slik sett vanskelig tilgjengelig for folk med nedsatt bevegelsesevne


Gange og sykkel 

Prosjektområdet inngår som en del av sykkelveinettet i Oslo. Prosjektet skal bidra til å nå målene om sykkelandel på 25 % i 2025 og at 75 % av sykkelveinettet er tilrettelagt med høy fremkommelighet og godkjent standard for trygghet og sikkerhet i 2025.
Akersgata er per i dag ikke tilrettelagt for sykkel. Utførte tellinger i Grensenkvartalet viser også innslag av fortaussykling. Med unntak av bysykkelstativet ved Lille Grensen er det per i dag ikke tilrettelagt for sykkelparkering langs strekningen. Hele strekningen er tilrettelagt med tosidig fortau, men kvaliteten varierer langs strekningen. Langs østsiden av gata er fortauet gjennomgående med jevn bredde, mens det langs vestsiden brytes opp ved at fortauet føres bak vareleveringslommer og gjennom arkaden. i Stortingskvartalet er fortauet lagt bak en rekke eldre trær. Dette gjør at ganglinjen brytes opp visuelt og fremstår som lite lesbar. Utførte tellinger viser at flertallet av de gående foretrekker fortauet på østsiden av gata i Grensenkvartalet. Totalt sett er det en betydelig overvekt av myke trafikanter i begge kvartalene der gang, sykkel og sparkesykler til sammen utgjør ca. 97 % av alle trafikanter. Flertallet av disse er fotgjengere. Med begrensede fortausbredder vil det måtte gjøres en avveining om hvorvidt det er viktigst oppnå trinnfri adkomst til bygg, eller sikre best mulig forhold for fotgjengere langs gata ved at ramper og annen lokal høydetilpasning unngås/begrenses til fordel for å sikre en bredest mulig gangsone med jevnt fall.


Varelevering 

Stortingskvartalet er stengt for biltrafikk med nedsenkbare pullerter. Betjening av næringslokaler langs østsiden av gata betjenes likevel i noe grad fra Akersgata. 
Grensenkvartalet inneholder forretningslokaler på begge sider av gate langs hele kvartalet. Disse betjenes i dag fra vareleveringslommer langs vestsiden av kjørebanen. Utførte tellinger viser hyppig bruk av eksisterende lommer. Det legges opp til en bredde på vareleveringslomme på 2,5 meter som medfører at både gaten blir smalere enn 4 meter og østre fortau får en bredde på ca. 2,5 til 2,9 meter. Man kan dermed hevde at varelevering er prioritert. Samtidig er dette grepet gjort for å hindre at varebiler parkerer delvis på fortau som igjen er uheldig for myke trafikanter. Årsaken til utformingen er dermed av hensyn til fotgjengere, men gir også en god løsning for varelevering.

Gravearbeider

Tiltaket innebærer i hovedsak grunne gravearbeider. I hovedsak vil gravedybden være 50-60 cm i forbindelse med utskiftning av overdekningslaget. I tillegg innebærer tiltaket gravearbeider knyttet til VA-ledninger og nedsetting av kummer. Typisk gravedybde vil da være ned mot 2,0 m, men i forbindelse med nedsetting av kummer kan det lokalt bli behov for graving inntil 3,2 m dybde, begrenset til to til tre steder. Dette anses i utgangspunktet som enkle gravearbeider, men eksisterende infrastruktur i bakken, herunder VA, fjernvarmeledninger, fiber og annet vil måtte hensyntas underveis i gravearbeidene. Dette vil kunne gi ekstra kostnader og redusere fremdrift.
Det er også planlagt å installere/flytte hev/senkpullerter ved Stortinget. Pullertene må tåle påkjøringslast. Det kan bli aktuelt at installasjonen av disse krever utgraving, men det forventes ikke et graveomfang som overgår ovennevnte.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Gjermund Nordtug

E-post