Akersgata - gateopprusting

De to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen skal oppgraderes. I dette inkluderes også kryssing av Karl Johans gate. Prosjektets formål er å bedre forholdene for gående og syklende, samt tilrettelegge for økt byliv.

Hva skal vi gjøre?

Akersgata er en av de opprinnelige gatene fra Christian IVs byplan av 1624 som strekker seg fra Kontraskjæret og Akershus festning i sør til Hammersborg i nord. Dette prosjektet tar for seg de to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen, kalt Stortings- og Grensenkvartalet.

Gange og sykkel

Det skal tilrettelegges for syklister i Stortings- og Grensenkvartalet. I Grensenkvartalet innebærer dette at det bli tilrettelagt for sykling mot enveiskjøringen. Det monteres sykkelsignal og merkes opp sykkelfelt i krysset i nordgående retning. Ellers er det lagt opp til sykling i blandet trafikk. I Stortingskvartalet blir det tydeligere skille mellom fortau og kjørebane.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og vil kobles til eksisterende sykkelanlegg fra den nordlige delen av Akersgata og Regjeringskvartalet. Hensikten med tilretteleggingen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende, samt redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Satsingen på sykkeltilrettelegging i Oslo har utgangspunkt i Sykkelstrategi for Oslo 2015–2025. Strategien ble vedtatt av Oslo bystyre i 2015, med en visjon om at Oslo skal bli en sykkelby for alle.

Les mer om Oslo kommunes satsing på sykkel her

Her finner du oversikt over Oslo kommunes pågående sykkelprosjekter

Vegetasjon

I fortauet langs Stortingets østfasade står det åtte trær; alle hestekastanjer. Fem av trærne er gamle, sannsynligvis fra slutten av 1800-tallet, mens tre trær ble plantet for cirka 20 år siden. I tillegg er det blomsterbed langs Stortinget. På Wessels plass er det relativt nyetablert beplantning i granittomrammede plantefelt; busker og noen mindre trær som bidrar til grønt tilskudd til Akersgata. Vekstvilkårene til trærne ved Stortinget skal bevares og bedres, og grøntfeltet langs Stortinget blir utvidet til også å omfatte kastanjetrærne.

I Grensenkvartalet begrenser vegetasjonen seg til to eksisterende enkeltstående gatetrær i overgangen mot Lille Grensen - én stor lønn og én litt mindre eik. Begge trærne har en bred granittkantomramming som tjener som sittekant.

Gatemøblering

Det er planlagt sykkelstativ i Stortingskvartalet. I søndre del av Stortingskvartalet åpner Akersgata seg mot vest og Wessels plass. Plassen fungerer som et fint eksponert byrom med mye sol. Granittkantene, som rammer inn beplantning, brukes som uformelle sitteplasser.

Det er planlagt sykkelstativ også i Grensenkvartalet. De to trærne i Lille Grensen er utstyrt med en lav granittomramming som i praksis benyttes som uformell sitteplass. I Lille Grensen er det også en tilrettelagt sitteplass på et lite podium.

Belysning

Belysningsanlegget i Akersgata videreføres med samme prinsipp som i dag med allmennbelysning fra armaturer i wirestrekk. I tillegg til allmenbelysningen vil det bli etablert flere Oslo-lamper, montert på master.

Overvannshåndtering

Akersgata er en asfaltert bygate hvor overvannet føres via sluksystem ned til det kommunale ledningsanlegget. Gata ligger i et lokalt toppunkt som medfører at det hverken går flomveier gjennom gata, eller at den mottar overvann fra tilstøtende arealer. Overvannet fra Grensenkvartalet vil i stor grad føres inn i eksisterende ledningsnett i Karl Johans gate. I Stortingskvartalet legges det opp til å håndtere overvannet lokalt gjennom flere regnbed.

Varelevering

Stortingskvartalet er stengt for biltrafikk med nedsenkbare pullerter. Betjening av næringslokaler langs østsiden av gata betjenes likevel i noe grad fra Akersgata.

Grensenkvartalet inneholder forretningslokaler på begge sider av gata langs hele kvartalet. Disse betjenes i dag fra to vareleveringslommer langs vestsiden av kjørebanen. Det legges opp til én vareleveringslomme på 2,5 meters bredde i Grensenkvartalet. Dette for å sikre trygg varelevering i midten av kvartalet samt hindre at varebiler parkerer på fortauet opp mot Lille Grensen, som er uheldig for myke trafikanter.

Overflate/gatedekke

Strekningen rustes opp med nytt dekke av naturstein. Fortauet langs hele strekningen avgrenses med oslostein mot veibanen.

Alle tilgrensende gater og byrom; Wessels plass, Prinsens gate, Karl Johans gate, Grensen og Lille Grensen er opprustet med granittdekke. Målsettingen er å tilpasse utforming og estetikk i Akersgata til disse arealene.

Hva skjer når?

Anleggsperioden er planlagt fra 01.08.2024 til 29.09.2025.

Første del av arbeidet vil foregå i begge kvartalene fra 01.08.2024 til 11.04.2025. Siste del av arbeidene vil være i kvartalet mellom Grensen og Karl Johans gate (Grensenkvartalet). Anleggsarbeidet er planlagt mellom kl. 07:00 og kl. 19:00, mandag til fredag. Avvik kan forekomme ved behov.

Anleggsarbeidene vil medføre noe redusert fremkommelighet, anleggstrafikk og normal anleggsstøy.

Agaia er entreprenør.

Hvor skjer det?

Akersgata, på strekningen mellom Prinsens gate og Grensen.

Hvorfor oppgraderer vi denne strekningen av Akersgata?

Akersgata er en del av Områderegulering for gater og byrom i sentrum, som tilrettelegger for utvikling av de offentlige rommene i Oslo sentrum. Dette ved å prioritere gående, syklende, barn, unge og eldre foran privatbiler i Oslo sentrum for å frigjøre gateareal, som kan tas i bruk på nye måter. Disse områdene skal gjøres attraktive og tilrettelegges for ulike typer byliv, opphold og aktiviteter.

Gatenormalen for Oslo definerer oppbygging av sentrumsgater – minimumsbredde på fortau, sykkelfelt, vareleveringslommer og kjørefelt.

Strekningen er regulert til «torggate», som er et relativt åpent reguleringsformål. Tilrettelegging i form av sykkelgate er et hovedpremiss for prosjektet.

Prosjekter i nærheten

Ullevålsveien - tilrettelegging for syklende og gående
Midlertidig stenging av Ring 1

Kontakt

Bymiljøetaten

Prosjektleder Edle Marie Stang
Telefon: 23 48 20 30
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, trafikkavvikling, sperringer, skilting, varelevering osv.) rettes til entreprenør Agaias nabokontakt

Amund Steen
E-post: amund.steen@agaia.no