Slik bygger vi Oslo

Oppgradering av Ullevålsveien

Vi bedrer forholdene for sykkel, gange og kollektivtransport i Ullevålsveien. 

Hva ønsker vi å gjøre?

Vi planlegger gateopprustning i Ullevålsveien mellom Thor Olsens gate og Colletts gate. Forslaget innebærer en ombygging for å gjøre fortauene bredere og lage opphøyde sykkelfelt. Behovet for varelevering skal ivaretas.

Tiltaket innebærer bortfall av langsgående gateparkering på strekningen.

Hvor skal det oppgraderes?

Ullevålsveien fra Thor Olsens gate til Colletts gate, en strekning på cirka 1,1 km. 

Hva skjer når?

Forslag til ny reguleringsplan ble sendt PBE februar 2020. Det forventes offentlig ettersyn sommer 2020 og vedtatt plan i løpet av 2021. Anlegg i gaten vil da kunne starte i 2023.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Ullevålsveien er en viktig del av Oslos eksisterende sykkelveinett. Det er mye både bil- og sykkeltrafikk på strekningen, som også er en sentral kollektivtrasé. Både kjørefelt og sykkelfelt i Ullevålsveien er for smale i henhold til dagens standarder. På store deler av strekningen er sykkelfeltene dessuten plassert mellom langsgående gateparkering og kjørebane uten nødvendig avstand til parkerte bilers dørsone. Løsningen tilfredsstiller derfor ikke dagens krav til sykkeltilrettelegging og trafikksikkerhet.

Utformingen gjør det også krevende å opprettholde farbare sykkelfelt vinterstid. Vinteren 2015/2016 ble det gjennomført et prøveprosjekt med midlertidig parkeringsforbud. Det ble besluttet ikke å videreføre dette tiltaket, fordi det skapte et uforutsigbart parkeringstilbud og ekstra driftskostnader i forbindelse med midlertidig skilting. Konklusjonen i prøveprosjektet var at en ny fysisk utforming var nødvendig for å sikre god vinterdrift av sykkelfeltene på strekningen.

Saksinnsyn

Følg saken i saksinnsyn - saksnummer 201802948

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon: 21 80 21 80

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no