Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Oppgradering av Ullevålsveien

Oppgradering i Ullevålsveien

  • Vi planlegger både strakstiltak og en ny, permanent løsning i Ullevålsveien
  • Det aktuelle området ligger mellom Thor Olsens gate og Colletts gate
  • Strakstiltakene innebærer å utvide kjørefelt og sykkelfelt i begge retninger
  • Den permanente løsningen innebærer å gjøre fortauene bredere og å lage opphøyde sykkelfelt

Hva ønsker vi å gjøre?

Vi planlegger både strakstiltak og en ny, permanent løsning i Ullevålsveien mellom Thor Olsens gate og Colletts gate. 

Det foreslåtte strakstiltaket innebærer å utvide både kjørefeltene og sykkelfeltene i begge retninger. Forslaget for permanent løsning innebærer en ombygging for å gjøre fortauene bredere og lage opphøyde sykkelfelt. Behovet for varelevering skal ivaretas.

Både forslåtte strakstiltak og permanent løsning innebærer bortfall av langsgående gateparkering på deler av strekningen.

Deler av eksisterende gateparkering er regulert til parkering i gjeldende reguleringsplan. Det må derfor enten gis dispensasjon fra gjeldende regulering eller utarbeides en ny reguleringsplan.

Hvor skal det oppgraderes?

Ullevålsveien fra Thor Olsens gate til Colletts gate, en strekning på cirka 1,1 km. 

Hva skjer når?

Ny reguleringsplan for strekningen skal utarbeides i løpet av 2019. Dersom denne vedtas i 2020, kan ombyggingen av strekningen gjøres i 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Ullevålsveien er en viktig del av Oslos eksisterende sykkelveinett. Det er mye både bil- og sykkeltrafikk på strekningen, som også er en sentral kollektivtrasé. Både kjørefelt og sykkelfelt i Ullevålsveien er for smale i henhold til dagens standarder. På store deler av strekningen er sykkelfeltene dessuten plassert mellom langsgående gateparkering og kjørebane uten nødvendig avstand til parkerte bilers dørsone. Løsningen tilfredsstiller derfor ikke dagens krav til sykkeltilrettelegging og trafikksikkerhet.

Utformingen gjør det også krevende å opprettholde farbare sykkelfelt vinterstid. Vinteren 2015/2016 ble det gjennomført et prøveprosjekt med midlertidig parkeringsforbud. Det ble besluttet ikke å videreføre dette tiltaket, fordi det skapte et uforutsigbart parkeringstilbud og ekstra driftskostnader i forbindelse med midlertidig skilting. Konklusjonen i prøveprosjektet var at en ny fysisk utforming var nødvendig for å sikre god vinterdrift av sykkelfeltene på strekningen.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon: 21 80 21 80

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no