Inntaksutvalget

Inntaksutvalget har vurdert ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Basert på utvalgets arbeid har byrådet lagt frem blandingsmodellen til diskusjon. Saken er til politisk vurdering i de tre byrådspartiene.

Hva skulle utvalget gjøre?

Oslo kommune satt ned et utvalg for å utrede alternative modeller til dagens inntaksordning for videregående skoler i Oslo.

Hvorfor ble utvalget satt ned?

Oslo har i dag byomfattende inntak til videregående opplæring basert på karakterer. Byrådet mener dagens ordning med karakterbasert rangering av elevene slår svært skjevt ut både for elevene og skolene. Derfor ønsket de å skaffe et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om hva som kan forbedres.

Inntaksutvalget vurderte ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo, og anbefalte modelerl som bidrar til å realisere byrådets mål om at flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Kontakt oss med dine innspill

Inntaksutvalget vil gjerne høre fra deg dersom du har innspill eller spørsmål til arbeidet med inntaket til videregående skoler i Oslo.

E-post: inntaksutvalget@byr.oslo.kommune.no

Utvalgets anbefaling

Utvalget leverte sin innstilling til byråden for oppvekst og kunnskap 4. mars 2020.

Inntaksutvalgets rapport «Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo» ble sendt på høring, med høringsfrist 1. oktober 2020.

Hvem satt i utvalget?

Forsker Berit Lødding ved NIFU ledet utvalget som bestod av 14 medlemmer. Medlemmene var sammensatt med deltakere fra videregående skoler, interesseorganisasjoner, forskermiljøer og medlemmer fra Elevorganisasjonen, Kommunalt Foreldreutvalg og Elev- og læringombud. Sekretariatet ligger i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Inntaksutvalgets medlemmer

 • Berit Lødding: Utvalgsleder. Forsker 2. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning(NIFU)
 • Bengt Andersen: Forsker 1, OsloMet
 • Aage Berge: Avdelingsleder dokumentasjon og elevkontor, Kuben vgs
 • Erlend des Bouvrie: Styremedlem, Oslo kommunale foreldreutvalg
 • Ayoub Bouzakraft: Politisk nestleder, Elevorganisasjonen Oslo
 • Mink Chan: Avdelingsleder studiespesialisering, Kuben vgs
 • Cathrine Sveaas Huglen: Rådgiver, karriereveileder, fagkoordinator, Ullern vgs
 • Linn Siri Jensen: Rektor, Nydalen vgs
 • Melinda Jørgensen: Elev- og lærlingombud Oslo
 • Jan Ljøner: Ambulerende skoleleder. Tidligere rektor på blant annet Lofsrud ungdomsskole
 • Else Birgitte Roscher-Nilsen: Ambulerende skoleleder. Tidligere rektor, Bjørnholt vgs
 • Nina Solli: Regiondirektør NHO Oslo og Akershus, leder av Yrkesopplæringsnemnda i Oslo
 • Edvard Botterli Udnæs: Fylkesleder, Elevorganisasjonen Oslo
 • Terje Vilno: Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og lærer ved Hellerud vgs

Relevante dokumenter