Skoleskyss for elever i grunnskolen i Oslo

Lang eller vanskelig skolevei, nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom? Da kan eleven ha rett til reisekort eller drosjetransport.

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Elever på barneskole og ungdomsskole som tilhører en av disse gruppene:

 • Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
 • Elever i 1. klasse og har mer enn 2 kilometer til skolen
 • Elever i 2.–10. klasse og har mer enn 4 kilometer til skolen

Hvordan måles avstand til skolen?

Avstanden måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei (både offentlig og privat vei).

For å måle avstanden, kan du bruke Ruter eller Google Maps.

Hva er farlig eller vanskelig skolevei?

All ferdsel i trafikken medfører en viss fare. For at eleven skal få gratis skyss, må skoleveien være utenom det vanlige risikofylt for eleven.

Når vi vurderer om skoleveien er farlig eller vanskelig, ser vi på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold og årstid. Vi bruker for eksempel Vegvesenets oversikt over registrerte ulykker i vurderingen. Elevens alder, kunnskap om trafikkbildet i Oslo og andre særlige forhold knyttet til den enkelte elev spiller også inn.

Delt bosted?

Vi vurderer rett til gratis skoleskyss på grunn av lang, farlig eller vanskelig skolevei for hvert av hjemmene.

Hva kan eleven få?

Reisekort

Hovedregelen er at elever som har rett til gratis skoleskyss, får et reisekort med Ruter som varer i et skoleår.

Eleven må regne med å gå til en bussholdeplass eller et møtested for skyss.

Drosjetransport

Noen elever kan få drosjetransport. Dette gjelder:

 • Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom som ikke kan bruke kollektivtransport
 • Elever på 1. trinn med farlig/vanskelig skolevei som:
  • har lang gangavstand til/fra egnet stoppested, eller
  • må gå langs veier med mer enn 40 km/t fartsgrense uten fortau eller gangvei, eller
  • har mer enn 60 minutters reisetid mellom bosted og skole innenfor Oslo, eller
  • må bytte skyssmidler
 • Elever på 2. trinn med farlig/vanskelig skolevei som
  • må bytte skyssmiddel på sterkt trafikkerte og kompliserte holdeplasser (f.eks. Jernbanetorget), eller
  • har lengre total reisetid enn ca. 60 minutter
 • Elever på 3.–10. trinn med farlig/vanskelig skolevei som har manglende forutsetninger for å takle skoleveien.

Ferie og Aktivitetsskolen (AKS)

Eleven får gratis skoleskyss for de 190 dagene i skoleåret.

Drosjetransport til og fra AKS gjelder de dagene eleven får opplæring på skolen.

Skal eleven reise til AKS i skolens ferier, må du ordne transporten selv. Elever med nedsatt funksjonsevne kan søke om TT-kort.

Ha med venner eller søsken i drosje?

Elever med nedsatt funksjonsevne som reiser alene med drosje, kan i noen tilfeller søke om ha med venner eller søsken i drosjen. Les mer om vennetur.

Slik søker du

Du må søke om skoleskyss for hvert skoleår.

Søknadsfrist

 • For kommunale skoler er det ingen søknadsfrist. Du kan søke fortløpende, og vi behandler søknaden innen 3 uker.
 • For privatskoler er søknadsfristene 1. oktober og 1. mars. Søknadene blir behandlet etter søknadsfristenes utløp. Søknader som sendes etter 1. mars blir behandlet ved skoleårets slutt.

Søk reisekort (logg inn)

Når skolen/Utdanningsetaten har behandlet søknaden, mottar du et vedtaksbrev.

 • Elever på kommunale skoler som har rett til skoleskyss, får utdelt et reisekort fra skolen.
 • Elever på privatskoler som har rett til skoleskyss, får et tilskudd tilsvarende reisekort i sone 1. Elevene må kjøpe reisekort selv.

Søk drosjetransport

Om mulig bør du skrive hvilke tanker eleven har om skoleskyss, ettersom alle barn har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem. Hvis eleven har midlertidig skade/sykdom eller funksjonshemming, må du dokumentere behovet for drosje med legeattest eller lignende. Dokumentasjon som inneholder personsensitive opplysninger sender du i posten eller overleverer til skolen.

Når eleven får innvilget drosjetransport, er det skolen som bestiller turer.

Søk tilskudd til skyss

Dersom en elev utløser rett til gratis skoleskyss, kan foresatte velge å kjøre egne barn mot et tilskudd fra skolen. Maksimalt beløp for tilskuddet er avgrenset til beløpet det koster kommunen å gjennomføre skyssen.

Tilskudd gis basert på samme kilometersats som staten bruker på tjenestereiser, men gis uten skattetrekk. For elever som har rett til drosjetransport er maksbeløpet en del høyere. Elever i privatskoler som har fått vedtak om tilskudd til reisekort, trenger ikke å søke særskilt om skysstilskudd.

Send søknaden til e-post: postmottak@osloskolen.no. Merk søknaden med "skoleskyss søknad + skolens navn" i emnefeltet. For elever i friskoler må det vedlegges bekreftelse fra skolen om skoleplass gjeldende skoleår.

Klage

Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagehandlingen er beskrevet i vedtaket du mottar.