Venne- og søskentransport i Osloskolen

Elever som får drosjetransport, kan ha anledning til å ha med venner eller søsken i bilen.

Ordningen forutsetter at:

  • eleven har vedtak etter opplæringsloven §7-3. Det vil si at eleven har permanent funksjonshemming eller andre medisinske årsaker som medfører at eleven ikke kan bruke kollektiv transport
  • eleven bor i Oslo
  • eleven og venner eller søsken som sitter på går på samme skole
  • drosjen har nødvendig sikringsutstyr til alle i bilen

Det er foreløpig ikke satt en grense for antall venne- eller søskenturer, men det legges til grunn at dette ikke vil gjelde hver dag.

Vennetransport

Skolen skal i samarbeid med foresatte vurdere om en elev kan ta med seg venner i drosjen. Vennetransport gjelder kun fra skolen til elevens bosted.

Følgende rutine gjelder:

  • Skolen lager en oversikt over venner som foresatte har sagt er aktuelle å ta med. Oversikten må inneholde kontaktinformasjon til elevenes foresatte.
  • Foresatte til eleven innhenter samtykke fra vennenes foresatte. Bruk samtykkeskjema til vennetransport (PDF).
  • Skolen mottar skjemaene for samtykke og oppbevarer disse sammen med en oversikt over vennene.
  • Skolen informerer Oslo Taxibuss om at eleven kan tas ut av sin faste transport og kjøres i egen taxi sammen med venn fra skolen.
  • Oslo Taxibuss registrer i sitt system at eleven kan ha med seg venner hjem

Når eleven vil ha med seg venner hjem etter skolen, gir enten eleven eller vennen beskjed til en ansatt på skolen så tidlig som mulig og senest 20 minutter før avreise. Dersom eleven til vanlig har samkjøring (deler bil med andre elever til/fra skolen) må skolen avbestille den faste transporten og bestille egen bil. Oslo Taxibuss har ikke ansvar for vennen, utenom normal trafikksikkerhet som ved øvrig persontransport. Hvis vennen ikke er på listen over venner med samtykke, skal skolen nekte vennen å bli med på transporten.

Ved ankomst til elevens adresse overtas tilsynsansvaret for eleven og vennene til elevens foresatte slik det er angitt i skjema for samtykke. Drosjen skal ikke kjøre vennene til andre steder enn elevens bostedsadresse.

Søskentransport

Søskentransport til skolen gjelder kun for elever som til vanlig kjøres alene i bilen. Skolen skal i samarbeid med foresatte vurdere om en elev kan ta med seg søsken i transport til og fra skolen. Transport til skolen gjelder bare for søsken som går på samme skole som eleven som reiser alene i bilen.

Skolen må gi beskjed til Oslo Taxibuss hvis en elev skal kunne ha med søsken, slik at det kan registreres i Oslo Taxibuss sine systemer. Skolen må oppgi elevens Oslo Taxibuss ID.

Hvis søsken ikke er til stede når drosjen ankommer bostedsadressen, fraktes eleven alene til skolen. Dersom Oslo Taxibuss organiserer transporten til skolen som oppsamlingstransport den aktuelle dagen, kan søsken ikke være med i bilen.

Søskentransport hjem fra skolen faller inn under rutinen for vennetransport. Bror eller søster transporteres sammen med eleven til elevens vanlige avleveringssted. Drosjen skal ikke kjøre bror eller søster til andre steder enn avleveringsstedet.