Tildeling av skoleplass ved overgang til ungdomsskole

Les om tildeling av skoleplass ved overgang til ungdomsskolen. Informasjonen her gjelder elever som går på barneskoler. Elever på barnetrinnet på 1-10 skoler fortsetter normalt på samme skole ved overgang til 8. trinn.

Tildeling av skoleplass på 8. trinn høsten 2025

Høsten 2024 og vinteren 2025

Barneskolene informerer elevene på 7. trinn og deres foresatte om overgang til ungdomsskolen.

Alle elever vil som et utgangspunkt få plass på sin nærmiljøskole på ungdomstrinnet.

Elever som går på sin nærmiljøskole på barnetrinnet, vil normalt følge sine klassekamerater til nærmiljøskolen på ungdomstrinnet.

Elever som går på en annen barneskole enn nærmiljøskolen, vil i utgangspunktet få plass på nærmiljøskolen på ungdomstrinnet. Hvis elev/foreldre ønsker at eleven skal gå på samme ungdomsskole som medelevene på barnetrinnet, må foreldrene søke skolebytte. Søknadsfristen er i mars. Nøyaktig søknadsfrist blir bestemt i løpet av høsten 2024.

Søknadsskjema

Februar/mars 2025

De aller fleste barn i Oslo får plass på nærmiljøskolen. Hvis nærmiljøskolen ikke har nok plasser til alle elevene i skolens inntaksområde, må skolen gi noen av elevene plass på en annen skole i nærheten. Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle elever som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole, før skolen tar en endelig avgjørelse. Du har som foresatt rett til å uttale deg om hvilken skole barnet bør gå på.

April 2025

Skolene tildeler skoleplass til elevene i skolens inntaksområde i starten av april. Da sender skolene ut brev hvor det står hvilken skole barnet ditt skal gå på. Brevet sendes til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

Etter hovedinntaket i april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever, og søkere som ikke bor i skolens inntaksområde.

Skolen gjennomfører inntaket med utgangspunkt i våre veiledende inntaksområder. Tildeling av skoleplass er et enkeltvedtak. Dere har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du kan klage står i vedtaksbrevet.

Les mer om våre veiledende inntaksområder.

Elever med stort behov for tilrettelegging i skolen

Hvis ditt barn har stort behov for tilrettelegging, skal ungdomsskolen tildele barnet ditt skoleplass og starte planlegging av et godt tilrettelagt opplæringstilbud så raskt som mulig.

Hvis ditt barn har stort behov for tilrettelegging, bør du ha dialog med barneskolen om overgangen til ungdomsskole.

Alle elever har rett til å gå på nærskolen, også elever med stort behov for tilrettelegging.

Flytting mens barnet går på barneskolen

Dere må gi beskjed til skolen dere går på, om dere flytter.

Meld i fra til skolen om flytting.

Dere må gi beskjed enten dere ønsker ny skoleplass der hvor dere flytter til, eller om dere ønsker å beholde plassen der dere bor nå. Hvis dere ønsker å beholde plassen der dere bor nå, kan dere søke om det i skjemaet.

Dere er også forpliktet til å melde fra om flytting til folkeregisteret.

Meld i fra om flytting til folkeregisteret.

Skolen må ha mottatt flyttemeldingen senest i mars det skoleåret eleven går på 7. trinn for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket i april. Nøyaktig meldefrist i mars oppdateres i løpet av høsten 2024.

For å få tildelt skoleplass på skolen dere flytter til i hovedinntaket i april, må dere flytte til ny skole innen skolestart. Når dere melder flytting som ikke er registrert i folkeregisteret før mars, må dere dokumentere at:

  • dere disponerer bolig i inntaksområdet innen skolestart
  • bekrefte at dere flytter til boligen innen skolestart

Hvis skolen har mottatt dokumentasjon på flytting fra foresatte innen mars vil eleven tas med i hovedinntaket ved tilflyttingsskolen. Skolen vil sjekke folkeregisteret en stund etter at dere har flyttet. Hvis dere ikke er folkeregistrert i skolens inntaksområde innen rimelig tid, kan barnet deres miste plassen på skolen.

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Det er nærmiljøskolen som fatter vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser. Hvis dette er aktuelt for ditt barn, vil du få et brev med forhåndsvarsel. Du vil få mulighet til å uttale deg om saken, før skolen tar en avgjørelse.

Les om hva som skjer dersom nærskolen ikke har ledig plass

Klage på vedtak om nærskole

Hvis du ikke har fått plass på skolen du ønsket plass på, kan du klage. Du må klage innen tre uker fra du har mottatt brev med avgjørelse om skoleplass. Hvis rektor ikke ombestemmer seg etter å ha lest klagen, sendes klagen til Utdanningsetaten i Oslo kommune. Hvis Utdanningsetaten ikke gir barnet ditt plass på skolen du ønsker plass på, sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren kan endre det rektor og Utdanningsetaten har bestemt.

Informasjon om hvordan du kan klage står i brev med avgjørelse om skoleplass.