Særskilt tilrettelegging av privatisteksamen

Les om hvem som kan søke om tilrettelegging av privatisteksamen, når du må søke, og hva slags tilrettelegging du kan søke om.

Eksamensplanen er tilgjengelig i Privatistportalen

Dersom du tidligere har vært innlogget og notert eksamenssted og seksjon, kan det hende det nå er endringer.

Hvem kan søke?

Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.

Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper.

Det er kun Privatistkontoret som kan fatte vedtak om tilrettelegging av privatisteksamen.

Du må dokumentere behovet

Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans som må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om.

Sakkyndig instans er for eksempel legen din, dersom det gjelder medisinske forhold, og for eksempel logoped eller PPT dersom det gjelder lese- og skrivevansker.

Du må søke og laste opp relevant dokumentasjon hvert semester.

Ta kontakt med Privatistkontoret i god tid før søknadsfristen hvis du har spørsmål eller du er usikker på hva slags dokumentasjon du må laste opp i søknaden.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om ulike typer tilrettelegginger. Privatistkontoret tilrettelegger så langt det er mulig.

Eksempler på tilrettelegging

Skriftlig eksamen

 • Utvidet tid: På 5-timers eksamen er det 60 minutter utvidet tid og på 4-timers eksamen er det 45 minutter. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2.
 • Skjermet eksamensplass på skriftlig eksamen.
 • Opplesning av eksamensoppgaven der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del 1 av todelt eksamen.
 • Skrivehjelp der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del 1 av todelt eksamen.
 • Du kan bruke lese- og skrivestøttende programmer på din datamaskin i fag der alle hjelpemidler er tillatt. Du behøver ikke søke om særskilt tilrettelegging for dette. Du er selv ansvarlig for å skaffe programmene du trenger, og må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin. Alle enheter må være tilkoblet med ledning. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Du bør øve på å bruke programmet før eksamen. Privatistkontoret gir ikke teknisk hjelp. Du bør bruke et program med skann-funksjon, og som fungerer i nettleser. Programmer som oversetter tekst til et annet språk (oversettelsesprogrammer) i språkfag er ikke tillatt.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 • Utvidet tid: 10 minutter mer i forberedelsestiden på eksamensdagen.
 • Opplesing av eksamensoppgaven.

Praktisk og tverrfaglig-praktisk eksamen

Tilrettelegging må vurderes i forhold til det enkelte fag. Det er ulikheter mellom fagene

 • Utvidet tid gjelder kun på eksamensdagen, og kun i enkelte fag.
 • Opplesing av eksamensoppgaven.

Tilrettelegging i kroppsøving

Det er i de aller fleste tilfeller mulig å tilrettelegge øvelsene på ulike måter slik at kandidaten får gjennomført eksamen.

Opplastet dokumentasjon må inneholde konkrete tiltak for tilrettelegging. Det må listes opp øvelser som du kan eller ikke kan utføre, slik at du får vist din kompetanse i faget. Den sakkyndige må ta utgangspunkt i kompetansemålene for faget, samt retningslinjer for gjennomføring av privatisteksamen i kroppsøving i Oslo. Når Privatistkontoret har mottatt søknad og dokumentasjon, vil fagpersoner vurdere om tilretteleggingen lar seg gjennomføre, sett ut ifra de foreslåtte tiltakene og kompetansemålene i faget.

Dersom fagpersonene vurderer at det ikke er mulig å få vist kompetanse i faget med den aktuelle tilretteleggingen, og tilstanden er varig, kan fritak fra karaktervurdering i kroppsøving vurderes. Et eventuelt fritak forutsetter at du ikke har karakter i faget fra før. Går du på videregående skole nå, må du kontakte skolen angående fritak.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er den samme som oppmeldingsfristen til privatisteksamen. Sakkyndig uttalelse som anbefaler tilretteleggingen du søker om, må lastes opp i søknaden.

Ta kontakt med Privatistkontoret dersom du har spørsmål.

Fristene er

 • 15. september for høstsemesteret
 • 1. februar for vårsemesteret

Slik søker du

 1. Du må søke og laste opp dokumentasjon hvert semester du tar eksamen

  Du kan søke om tilrettelegging i flere fag i samme søknad, men kan kun søke om tilrettelegging én gang per fag.

 2. Du må være oppmeldt i Privatistportalen i faget og ha betalt eksamensavgiften

 3. Fyll ut søknadsskjema og last opp dokumentasjon. Du må søke innen fristen som er 15. september (høst) og 01. februar (vår). Dersom ditt behov for tilrettelegging oppsto etter fristen, må du ta kontakt med Privatistkontoret som vil behandle henvendelsen din. Ta kontakt med Privatistkontoret dersom du har spørsmål.

Hva skjer videre?

Du må regne med noe saksbehandlingstid.

Kopi av søknaden din er tilgjengelig i Søknad og skjema på Oslo kommunes nettsider. Svar på søknaden sendes til din digitale postkasse.

Trenger du veiledning eller hjelp i forbindelse med søknadsprosessen?

Har du behov for veiledning eller hjelp i forbindelse med søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Privatistkontoret.