Til innhold

Klage på privatisteksamen

Ønsker du å klage på karakteren kan dette kun gjøres ved skriftlig eksamen. Ved annen eksamensform kan du klage på formelle feil gjort under gjennomføringen av eksamen.

Klage på skriftlig privatisteksamen

Frist for å klage

Du har 10 dager på å klage fra du fikk melding om at sensuren var klar på SMS og e-post. 

Etter våreksamen kan du levere hurtigklage i enkelte fag. Da er det kortere klagefrist. Hurtigklage må også leveres i elektronisk søknadsskjema.  Hvilke fag som er med i ordningen for hurtigklage, endrer seg fra år til år. Du får informasjon om dette fra Privatistkontoret på e-post når sensuren er klar etter våreksamen. 

Slik klager du

1. Send oss klagen via eget skjema. Klagefristen er ute og skjemaet er derfor ikke tilgjengelig nå.

2. To nye sensorer går gjennom besvarelsen på nytt

Du kan få samme karakter, eller gå opp eller ned. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den. Du får en kort begrunnelse for den endelige karakteren. Sensorene får vite hva slags karakter du opprinnelig fikk på besvarelsen.

3. Vi sender svar på klagen

Svaret på klagen sendes til adressen du var folkeregistrert på i september/oktober (dersom du har tatt eksamen om våren), eller i mars/april hvis du har tatt eksamen om høsten. Du kan også se ny karakter i Privatistweb. Vi sender deg nytt vitnemål/kompetansebevis hvis karakteren har endret seg. Tidligere vitnemål/kompetansebevis med gammel karakter er da ikke lenger gyldig.

Får du endret karakter og har meldt deg opp til ny eksamen, kan du få pengene tilbake hvis du melder deg av eksamen. Dette gjelder deg som har klaget på en eksamenskarakter som er tatt ved Privatistkontoret i Oslo.

Kopi av papirbesvarelse

Kopi av papirbesvarelse bestilles på postmottak@ude.oslo.kommune.no. Du må oppgi navn, fødselsdato og fagkode ved bestilling. Sensor har ikke gjort noen notater eller "rettet" din besvarelse.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Frist for å klage

Du har 10 dager på deg til å sende klage fra og med eksamensdagen.

Slik klager du

Du må sende en skriftlig signert klage som beskriver de formelle feilene ved gjennomføringen av eksamen. Du må oppgi fullt navn, fagkode og eksamensdato klagen gjelder for. Klagen sender du til Privatistkontoret i Oslo.

Dette skjer når du klager

  1. Vi registrerer klagen.
  2. Privatistkontoret innhenter uttalelser fra sensorene.
  3. Privatistkontorets leder lager en uttalelse.
  4. Klagen og uttalelsene sendes til en oppnevnt klagenemnd i Oslo kommune som fatter et vedtak.

Vedtaket er endelig og du kan ikke klage på det.

Når får du svar?

Klagebehandlingen kan ta noe tid. Resultatet på klagen og begrunnelsen sendes til adressen du har skrevet i klagen.

Dersom du får endret karakter etter klage, så vil vi sende ut nytt kompetansebevis med en gang.  Da må du levere tidligere vitnemål/kompetansebevis med ugyldig karakter tilbake.

Får du endret karakter og har meldt deg opp til ny eksamen, kan du få pengene tilbake hvis du melder deg av eksamen. Dette gjelder deg som har klaget på en eksamenskarakter som er tatt ved Privatistkontoret i Oslo.  Les om hvordan du melder deg av eksamen.

Har du tatt faget du har klaget på i et tidligere semester?

Har du tatt faget du har klaget på tidligere semester og karakteren den gang var bedre? Da kan du velge å bruke denne karakteren dersom din nye karakter blir satt ned etter klage. Har du ikke hatt faget tidligere, vil det være karakteren du får etter klagebehandling som blir stående.