Klage på privatisteksamen i Oslo

Eksamensplanen er tilgjengelig i Privatistportalen

Dersom du tidligere har vært innlogget og notert eksamenssted og seksjon, kan det hende det nå er endringer.

Ønsker du å klage på karakteren kan dette kun gjøres ved skriftlig eksamen. Ved annen eksamensform kan du klage på formelle feil gjort under gjennomføringen av privatisteksamen i Oslo.

Klage på skriftlig privatisteksamen

Frist for å klage

Det er ti dagers klagefrist på skriftlige eksamenskarakterer (jf. Forskrift til Opplæringslova § 5.5). Fristen regnes fra det tidspunkt du er blitt gjort kjent med eller burde ha gjort deg kjent med vedtaket. Privatistkontoret sender deg SMS og e-post når sensuren foreligger. Klage registreres i et elektronisk søknadsskjema.

Hurtigklage

Etter våreksamen kan du levere hurtigklage i enkelte fag. Klagefristen for hurtigklage, er den samme som for ordinær klage. Det er kortere saksbehandlingstid av hurtigklager. Hurtigklage må også registreres i elektronisk søknadsskjema. Hvilke fag som er med i ordningen for hurtigklage, endrer seg fra år til år. Du kan hurtigklage i disse fagene våren 2022:

  • norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2
  • engelsk, tysk, fransk, spansk
  • rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3. 

Slik klager du

1. Logg inn og fyll ut klageskjema. (Klageskjemaet er ikke tilgjengelig)

2. To nye sensorer går gjennom besvarelsen på nytt

Klagenemda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. Det betyr at sensorene får vite karakteren du opprinnelig fikk på besvarelsen. Ved en klage kan du gå ned i karakter, beholde opprinnelig karakter eller gå opp. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den. Du får en kort begrunnelse for den endelige karakteren. 

3. Svar på klagen

Du får skriftlig svar på din klage i løpet av september/oktober (våreksamen) og i løpet av mars/april (høsteksamen). Du får skriftlig svar på hurtigklage (kun våreksamen) i løpet av første uke i juli. 

Klageresultat og begrunnelse sendes til din digitale postkasse. Om brevet ikke åpnes innen tre dager, sendes det automatisk som brev til din folkeregistrerte adresse. Du kan også se ny karakter i Privatistportalen.

Dersom du har fått ny karakter sender vi deg et nytt kompetansebevis i posten. Tidligere kompetansebevis med den opprinnelige karakteren før klagen er ikke lenger gyldig og skal leveres tilbake til Privatistkontoret i Oslo, i henhold til lovverket. Er du elev ved en offentlig videregående skole i Oslo, er det din skole som skal skrive ut nytt kompetansebevis og/eller oppdatere ditt vitnemål.

Du må selv vurdere om du skal melde deg opp i faget innen oppmeldingsfristen neste eksamensperiode. Får du medhold i en klage og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen påfølgende semester, kan du få refundert eksamensgebyret hvis du melder deg av eksamen. Dette gjelder om du har klaget på en eksamenskarakter og meldt deg opp til ny eksamen ved Privatistkontoret i Oslo.

Har du karakter i faget fra et tidligere semester, velger du selv om du vil beholde din gamle karakter eller bruke den nye karakteren du har fått på privatisteksamen.

Kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen

Dersom du ønsker kopi av din besvarelse ved skriftlig eksamen, er den tilgjengelig på kandidat.udir.no dagen etter eksamen.

Du logger inn med ID-porten eller med Feide-pålogging.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Frist for å klage

Du har ti dager på deg til å sende klage fra og med eksamensdagen.

Slik klager du

Du må sende en skriftlig klage som beskriver de formelle feilene ved gjennomføringen av eksamen. Klagen må være signert. Du må oppgi fullt navn, fagkode og eksamensdato klagen gjelder for. Klagen sender du til Privatistkontoret i Oslo.

Dette skjer når du klager

  1. Vi registrerer klagen.
  2. Privatistkontoret innhenter uttalelser fra sensorene.
  3. Privatistkontorets leder lager en uttalelse.
  4. Klagen og uttalelsene sendes til en oppnevnt klagenemnd i Oslo kommune som fatter et vedtak.

Vedtaket er endelig og du kan ikke klage på det.

Når får du svar?

Klagebehandlingen kan ta opptil to til tre måneder. Resultatet på klagen og begrunnelsen sendes til din digitale postkasse. Dersom brevet ikke åpnes innen tre dager, sendes det automatisk som brev til din folkeregistrerte adresse.

Får du medhold i klagen blir karakteren din i faget annullert. Du har rett på ny eksamen kostnadsfritt neste semester. Ved ny eksamen i faget får du ny sensor. Du får tilsendt nytt vitnemål/kompetansebevis. Tidligere vitnemål/kompetansebevis med ugyldig karakter må leveres tilbake til Privatistkontoret eller skolen som utstedte det. 

Siden klagebehandlingen kan ta tid, må du selv vurdere om du vil melde deg opp til ny eksamen innen oppmeldingsfristens utløp. Får du medhold i klagen og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen, vil oppmeldingsavgiften bli refundert. Dette gjelder deg som har klaget på en eksamen som er tatt ved Privatistkontoret i Oslo.  Les om hvordan du melder deg av eksamen.