Til innhold
Privatisteksamen

Klage på privatisteksamen

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Ønsker du å klage på karakteren kan dette kun gjøres ved skriftlig eksamen. Ved annen eksamensform kan du klage på formelle feil gjort under gjennomføringen av eksamen.

Klage på skriftlig privatisteksamen

Frist for å klage

Du har ti dager på å klage fra du fikk melding om at sensuren var klar på SMS og e-post. 

Etter våreksamen kan du levere hurtigklage i enkelte fag. Da er det kortere klagefrist. Hurtigklage må også leveres i elektronisk søknadsskjema. Hvilke fag som er med i ordningen for hurtigklage, endrer seg fra år til år. Du får informasjon om dette fra Privatistkontoret på e-post når sensuren er klar etter våreksamen. 

Slik klager du

1. Klageskjema fylles ut

Klageskjemaet er ikke tilgjengelig.

2. To nye sensorer går gjennom besvarelsen på nytt

Du kan få samme karakter, eller gå opp eller ned. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den. Du får en kort begrunnelse for den endelige karakteren. Sensorene får vite hva slags karakter du opprinnelig fikk på besvarelsen.

3. Vi sender svar på klagen

Klageresultat og begrunnelse sendes til din digitale postkasse. Om brevet ikke åpnes innen tre dager, sendes det automatisk som brev til din folkeregistrerte adresse. Du kan også se ny karakter i PrivatistWeb. Dersom du har fått ny karakter sender vi deg et nytt kompetansebevis i posten. Tidligere kompetansebevis med gammel karakter er ikke lenger gyldig. Er du elev ved en offentlig videregående skole i Oslo, er det din skole som skal skrive ut kompetansebevis eller oppdatere ditt vitnemål.

Ved endret karakter og du har meldt deg opp til ny eksamen påfølgende semester, kan du få refundert eksamensgebyret hvis du melder deg av eksamen. Dette gjelder om du har klaget på en eksamenskarakter og meldt deg opp til ny eksamen ved Privatistkontoret i Oslo.

Har du karakter i faget fra tidligere, velger du selv om du vil beholde din gamle karakter eller bruke den nye karakteren du har fått på privatisteksamen.

Eksamensbesvarelse levert på papir

Kopi av papirbesvarelse bestilles på postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "til Privatistkontoret". Du må oppgi navn, fødselsdato og fagkode ved bestilling. Sensor har ikke gjort noen notater eller "rettet" din besvarelse.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Frist for å klage

Du har ti dager på deg til å sende klage fra og med eksamensdagen.

Slik klager du

Du må sende en skriftlig klage som beskriver de formelle feilene ved gjennomføringen av eksamen. Klagen må være signert. Du må oppgi fullt navn, fagkode og eksamensdato klagen gjelder for. Klagen sender du til Privatistkontoret i Oslo.

Dette skjer når du klager

  1. Vi registrerer klagen.
  2. Privatistkontoret innhenter uttalelser fra sensorene.
  3. Privatistkontorets leder lager en uttalelse.
  4. Klagen og uttalelsene sendes til en oppnevnt klagenemnd i Oslo kommune som fatter et vedtak.

Vedtaket er endelig og du kan ikke klage på det.

Når får du svar?

Klagebehandlingen kan ta opptil to til tre måneder. Resultatet på klagen og begrunnelsen sendes til din digitale postkasse. Dersom brevet ikke åpnes innen tre dager, sendes det automatisk som brev til din folkeregistrerte adresse.

Får du medhold i klagen blir karakteren din i faget annullert. Du har rett på ny eksamen kostnadsfritt neste semester. Ved ny eksamen i faget får du ny sensor. Du får tilsendt nytt vitnemål/kompetansebevis. Tidligere vitnemål/kompetansebevis med ugyldig karakter må leveres tilbake til Privatistkontoret eller skolen som utstedte det. 

Siden klagebehandlingen kan ta tid, må du selv vurdere om du vil melde deg opp til ny eksamen innen oppmeldingsfristens utløp. Får du medhold i klagen og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen, vil oppmeldingsavgiften bli refundert. Dette gjelder deg som har klaget på en eksamen som er tatt ved Privatistkontoret i Oslo.  Les om hvordan du melder deg av eksamen.