Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedriften de er ansatt i.

Hva er fagbrev på jobb?

Alle lærefag er aktuelle for fagbrev på jobb. Bedrifter og kandidater tar selv initiativ til å komme i gang. Bedriften må være godkjent som lærebedrift. Nye lærebedrifter kan søke om godkjenning til avdeling for fagopplæring.

Kandidatene har samme rettighetene som andre medarbeidere i bedriften. Den ansatte beholder sin lønn og arbeidsoppgaver, og bedriften mottar tilskudd.

Lærebedriftene får lærlingtilskudd for kandidaten per måned. Satsen er den samme som for voksne lærlinger (basis II tilskudd). Se satser hos Utdanningsdirektoratet.

Opplæring i bedriften

Bedriften skal gi kandidaten opplæring som tilsvarer den opplæringen lærlinger i faget får.

Opplæringen tar utgangspunkt i den ordinære læreplanen for Vg3 i faget. I utgangspunktet skal alle kompetansemålene som er beskrevet i læreplanen gjennomføres. Dersom kandidaten er realkompetansevurdert, skal de målene som er vurdert gjennomført fra før utelates fra opplæringsplanen til kandidaten.

Hvor lang skal kontrakten være?

Det skrives en lærekontrakt på 1-3 år, avhengig av hvor mye relevant praksis den ansatte allerede har i faget. Maksimal opplæringslengde for ansatte i heltidsstillinger er 3 år. Unntaket er lærefag med 4,5 års ordinær læretid der maksimal opplæringslengde er 3,5 år.

Bedriften bør sende inn anbefaling til læretid sammen med kontrakten.

Hvis en kandidat slutter i bedriften

Kontrakt om fagbrev på jobb avsluttes automatisk hvis kandidaten slutter i bedriften.

Krav til kandidaten

Kandidaten må

  • ha minst ett års arbeidserfaring i minst 80 prosent stilling i det aktuelle lærefaget
  • være ansatt i lærebedriften som søker, og ha arbeidsavtale som dekker hele læretiden
  • ha fullført grunnskoleopplæring eller være realkompetansevurdert til bestått
  • snakke og skrive norsk på linje med andre lærlinger og faglærte i faget

For kandidater som ikke har hatt heltidsstilling, må praksisen regnes om til prosent av en full stilling.

Kandidater som har utfordringer med norsk

  • Servicesenteret ved Oslo voksenopplæring tester de som ikke kan dokumentere grunnskoleutdanning fra hjemlandet, i norsk, matte og engelsk. Denne testen kan også brukes for å sjekke at norskferdighetene er gode nok for Fagbrev på jobb-ordningen.

Slik inngår dere kontrakt om fagbrev på jobb

  • Steg 1: Gjør en avtale med arbeidsgiver

Kandidater for fagbrev på jobb må starte med å avklare med arbeidsgiver om denne opplæringsordningen er aktuell. Når begge parter er enige om å inngå en kontrakt for opplæringen, kan dere planlegge veien videre.

  • Steg 2: Lag en plan for opplæring i bedrift

Bedriften og kandidaten må utarbeide en plan for opplæringen kandidaten skal få. Lærebedriften har ansvaret for å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Denne skal ta utgangspunkt i læreplanen for faget og eventuelt den kompetansen som er dokumentert gjennom realkompetansevurderingen eller tidligere dokumentert erfaring i faget. Hent mal for opplæringsplan hos avdeling for fagopplæring

Trenger du realkompetansevurdering?

Oslo Voksenopplæring kan kartlegge kandidatens realkompetanse. Fordelen med dette er at kandidaten kan få godskrevet deler av læretida. Dersom det blir gjennomført realkompetansevurdering, skal denne legges ved kontrakten.

Ta kontakt med Oslo VO servicesenter på Fyrstikktorget.

Kandidater med rett til opplæring for voksne kan bli realkompetansevurdert gratis. For de som ikke har rett, må vurderingen betales av arbeidsgiver eller kandidaten selv. Prisliste finner dere hos Oslo Voksenopplæring.

Eksamen og fagprøve

Alle må avlegge og bestå en 5-timers skriftlig eksamen i faget før bedriften melder kandidaten opp til fag- eller svenneprøve. Noen fag har to eksamener som må bestås før oppmelding til fagprøve.

Lengden på fagprøven varierer fra fag til fag, men er alltid en omfattende praktisk oppgave som inkluderer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av et helt stykke arbeid.