Kontroll av salg, servering og skjenking

Kontroller

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00

Dette gjelder i hele landet fra og med lørdag 8. august (natt til søndag 9. august).

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Næringsetaten foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. Målet er at Oslo skal være en trygg hovedstad med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Råd og veiledning før du søker og i driftsperioden.

Vandelsvurdering

Når Næringsetaten mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, bydelene, kemneren og skatteetaten. De melder fra til Næringsetaten om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. Her kan du lese mer om uklanderlig vandel.

I tillegg foretar Næringsetaten vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger Næringsetaten får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene etter:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer. Les mer om falsk legitimasjon.
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Etterpå får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før Næringsetatens jurister avgjør om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, vil Næringsetaten inndra bevillingen for en periode. Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved forskjellige typer brudd.

Råd og veiledning

Ta kontakt med Næringsetaten for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå på utesteder. Vi kan komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift. Næringsetaten kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. Ring 21 80 21 80 for å snakke med en av våre saksbehandlere. Du kan også nå oss via Chat.