Fritak

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt fordi de faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 5 eller de føringer som er lagt av bystyret i henhold til eiendomsskatteloven § 7.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 er obligatoriske fritak som normalt allerede vil være registrert på eiendommen. Dette vil typisk være eiendommer eid av stat og kommune. Eiendommer som er innvilget fritak er listet opp i egen protokoll under eiendomsskattelisten.

Dersom du mener eiendommen skulle hatt fritak etter § 5 og ikke har fått det, må du klage på utskrivingsvedtaket. Se mer informasjon om å klage her.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Bystyret kan vedta fritak for eiendomsskatt for eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.

I Forskrift for eiendomsskatt for 2024, Oslo kommune ser du hvilke eiendommer dette kan være aktuelt for.

Dersom du mener eiendommen og eier tilfredsstiller kriteriene for fritak etter § 7 bokstav a kan du søke om fritak når eiendomsskatten er skrevet ut. Se søknadsskjema nedenfor.

Har eiendommen bygninger av historisk verdi som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet, eller hvor fredning pågår, kan eiendommen innvilges fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Du må henvende deg skriftlig til Eiendomsskattekontoret hvis du mener eiendommen skal fritas etter denne bestemmelsen. Du må legge ved vedtaket om fredning.

Eiendommer som er vernet etter Plan- og bygningsloven eller som er kommunalt listeført («Gul liste»), omfattes ikke av fritaksbestemmelsen i forskrift for eiendomsskatt 2024, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b.

Søknader om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 vil bli behandlet av bystyret etter hvert som søknadene er vurdert. Det må påregnes saksbehandlingstid på 6-12 måneder for fritakssøknader etter Eiendomsskattelovens § 7.

Fritak etter § 7 innvilges kun for ett år av gangen.

I eInnsyn finner du tidligere bystyrevedtak om fritak.

Søk om fritak etter § 7 bokstav a digitalt

Før du begynner søknadsprosessen bør du ha eiendomsskatteseddelen og nødvendig dokumentasjon tilgjengelig digitalt.

 • Firmaattest / utskrift fra enhetsregisteret
 • Siste årsregnskap med noter og årsberetning
 • Institusjonens / stiftelsens vedtekter
 • Protokoll fra siste årsmøte / generalforsamling / styremøte som vedtar årsberetning og regnskap
 • Fullmakt til å sende inn søknad på vegne av søker (dersom aktuelt)

Søk om fritak etter § 7 bokstav a (logg inn)

Søknad om fritak etter § 7 bokstav a per post

Dersom du ikke vil søke via digitalt søknadsskjema, må du sende komplett søknad med alle vedlegg på papir. Vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden vil bli lengre dersom du velger å sende søknad per post.

Eiendommen må eies direkte av en ikke-kommersiell stiftelse eller institusjon. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til helsetjenester, sosialt arbeid, utdanning, idrett, kultur, studentboliger og arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

Søknaden omfatter bare én eier. Dersom eiendommen har flere eiere som oppfyller vilkårene for fritak, må det leveres en søknad for hver eier. Alternativt må dere beskrive hvem søknaden gjelder, og inkludere nødvendig dokumentasjon for alle eiere det søkes for.

Ha eiendomsskatteseddelen tilgjengelig for å finne nødvendig informasjon om eiendommen.

Søknaden må inneholde informasjon om eiendommen, informasjon om søker, begrunnelse for søknaden og relevante vedlegg.

Om eiendommen

 • Hvilken eiendom (angitt med gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer, samt adresse) det søkes fritak for
 • Hvilket beløp det søkes om fritak for. Brukes eiendommen til flere formål, er det bare den delen som brukes til ikke-kommersiell aktivitet som kan få fritak. Det er denne andelen av eiendomsskatten du skal oppgi her. Eier flere eiendommen sammen, skal du oppgi søkers andel (eierandel) av eiendomsskatten.
 • Hva eiendommen benyttes til, enten helsetjenester, sosialt arbeid, utdanning, idrett, kultur, samfunns- og bydelshus, studentboliger, arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer eller annet (dersom annet, spesifiser hva dette er)
 • Forklar hvordan eiendommen benyttes som del av driften for det allmennyttige formålet
 • Angi hvilket areal som brukes til det ikke-kommersielle formålet (det totale arealet er oppgitt på eiendomsskatteseddelen)

Om søker

 • Navn og organisasjonsnummer på den stiftelse/institusjon/organisasjon som søker
 • Hvilken organisasjonsform har søker
 • Om søker er del av et konsern, eventuelt hvilket
 • Om søker mottar kommunal støtte, annen offentlig støtte eller skattelette, og beskriv eventuelt hva slags
 • Angi om søker har til formål å gå med overskudd
 • Angi om søker deler ut utbytte/konsernbidrag/utlån eller lignende

Begrunnelse

 • Begrunn søknaden om fritak og gi eventuelle andre opplysninger om søkeren eller eiendommen.

Vedlegg som må legges ved søknaden

 • Firmaattest eller utskrift fra enhetsregisteret
 • Siste årsregnskap med noter og årsberetning
 • Institusjonens/stiftelsens vedtekter
 • Protokoll fra siste årsmøte/generalforsamling
 • Fullmakt til å sende inn søknad på vegne av søker (dersom aktuelt)

Søknaden skal signeres av en som har fullmakt til å representere søker og det skal bekreftes at det er gitt korrekte og fullstendige opplysninger.

Søknaden må også inneholde kontaktinformasjon til søker.

Konvolutten merkes med «Søknad om fritak for eiendomsskatt 2024 og sendes til Eiendomsskattekontoret, Postboks 4594 Nydalen, 0404 OSLO.