Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold

Om utvalget

Det tidligere rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er nå utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold. Endringene skyldes en revidering av kommuneloven i juni 2023. Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold er hjemlet i kommunelovens paragraf 5-7.

Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold gir råd til byrådet og bystyret i saker som gjelder kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Oslo.

Utvalget skal ha en mangfoldig sammensetning, og medlemmene skal ha engasjement og kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Utvalgets medlemmer skal være et talerør på vegne av kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Oslo.

Medlemmene kommer fra politiske partier, ideelle organisasjoner, pasientorganisasjoner og fagmiljø.

Utvalget består av 13 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Utvalgsmedlemmer og varamedlemmer er personlig oppnevnt, og representerer ikke partier, organisasjoner eller fagmiljøer som foreslår medlemmet.

Utvalgets rolle er å gi anbefalinger og innspill på et overordnet nivå. Dette kan gjelde saker som byrådets budsjettforslag, handlingsplaner, strategier, statlige høringssaker og andre sentrale saker. Utvalget kan ta opp saker på eget initiativ.

Utvalget jobber på ulike måter for at kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Oslo skal bli hørt. Eksempelvis via innspillmøter med ansatte og politikere, skriftlige høringsinnspill, uttalelser via brev til politikere og administrasjon eller i møter med bystyrets utvalg.

Utvalgets arbeid blir hvert år oppsummert i en årsmelding. Utvalget har utvalgsmøte en gang i måneden. Møtene holdes i Oslo rådhus og er åpne for publikum.

Ta kontakt med sekretariatet hvis dere har spørsmål eller ønsker å legge frem saker for utvalgene og rådene.

Informasjon om sentrale råd og utvalg i Oslo kommune.

Utvalgets plassering i kommunens organisasjonskart (PDF).

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer for perioden 2023–2027

Oppnevning av utvalget 2023-2027(PDF).

Utvalgets medlemmer godtgjøres etter Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune, utvalgskategori A – sentrale råd.

Møter

Møteplan første halvår 2024:

  • Mandag 12. februar, kl. 17:00-19:30
  • Mandag 18. mars, kl. 17:00-19:30
  • Mandag 15. april, kl. 17:00-19:30
  • Mandag 13. mai, kl. 17:00-19:30
  • Mandag 10. juni, kl. 17:00-19:30

Møtene er åpne for publikum. Ta kontakt med utvalgets sekretær hvis du vil være observatør.

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra utvalget

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra utvalget

Årsmeldinger

Årsmelding 2023 (PDF)

Rapporter

Handlingsplan – Stolt og fri 2024-2028 (PDF)

Seminarrapport – Fagdag om kjønnsinkongruens 2022 (PDF)

Regelverk og veiledere

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO