Det sentrale eldreråd

Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo.

Om rådet

Det sentrale eldreråd er rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som gjelder levekårene for eldre innbyggere i Oslo. Det er behov for eldreråd fordi eldre innbyggere ofte er underrepresentert i politiske organer.

Eldrerådet er bredt sammensatt og består av personer med ulik erfaring og bakgrunn. Rådet skal representere interessene til eldre i Oslo. Flertallet av medlemmene må derfor være 60 år eller eldre. Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill på et overordnet nivå, blant annet til budsjett og kommuneplaner.

Vi kan ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådet arbeider på ulike måter for at eldre innbyggeres stemme skal bli hørt. Vi er blant annet med på møter med ansatte og politikere og skriver høringsinnspill.

Rådet tar også opp saker på eget initiativ. Da skriver vi for eksempel brev til politikere og administrasjon, ber om møter med politiske utvalg i bystyret, eller skriver debattinnlegg. Rådet har dialog med bydelseldreråd, eldreråd i andre byer og fylker, andre sentrale råd i Oslo, pensjonistorganisasjoner, frivillige organisasjoner, Sosial- og eldreombudet i Oslo og andre grupper, for å få innspill til hvilke saker som er viktige for eldre i Oslo.

Rådets arbeid blir hvert år oppsummert i en årsmelding.

Medlemmer

Leder: Kari Hauge
Nestleder: Sturla Bjerkaker

Medlemmer og varamedlemmer for perioden 2024 – 2027

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan for det sentrale eldreråd 2020-2023 (PDF)

Følg oss på Facebook

Det sentrale eldreråd på Facebook

Møter

Møtene er offentlige. Dersom du ønsker mer informasjon om møtene, kontakt rådssekretær Siri-Anett Myhre.

Telefon: 99 42 06 55
E-post: siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.no

Møteplan første halvår 2024

  • Tirsdag 05.03.2024 kl. 12:30–15:30 i Rådhuset
  • Tirsdag 09.04.2024 kl. 12:00–15:30 i Rådhuset
  • Tirsdag 07.05.2024 kl. 12:30–15:30, møtested skal avklares
  • Tirsdag 04.06.2024 kl. 12:30–15:30 i Rådhuset

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra det sentrale elderådet

Årsmeldinger

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Rådssekretær
Siri-Anett Myhre
Telefon
Eirin Rørmark
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Det sentrale eldreråd, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO