Politirådet i Oslo

Politirådet i Oslo har som formål å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for de prioriteringer og beslutninger som foretas innenfor den enkelte sektor. Rådet ble etablert i 2007 og ledes av byrådslederen. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune og ledelsen ved Oslo politidistrikt.

Politirådet har et overordnet ansvar for sentrumssamarbeidet om en tryggere by og er styringsgruppe for SaLTo, samarbeidsmodellen for kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Det rapporteres til politirådet på flere handlingsplaner.

Politirådsavtale – Oslo kommune og Oslo politidistrikt 2023 – 2025 (PDF).

Politirådet i Oslo mottar nå og da klager på politiet. Hvis du mener Oslo politidistrikt har gjort feil, kan du klage, men klagen skal rettes til Oslo politidistrikt. Du kan lese mer om hvordan du klager her. Klagen sendes til post.oslo@politiet.no

Møter

Politirådet har fire møter i året, eller hyppigere ved behov. Hvert år avholdes en konferanse der handlingsplanen rulleres.

Se oversikt over møter.

Kontakt

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester er sekretariat for politirådet.

E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no