Politirådet i Oslo

Kontakt

E-post

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester er sekretariat for politirådet.

Politirådet i Oslo

Politirådet i Oslo har som formål å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for de prioriteringer og beslutninger som foretas innenfor den enkelte sektor. Rådet ble etablert i 2007 og ledes av byrådslederen. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune og ledelsen ved Oslo politidistrikt.

Politirådet har et overordnet ansvar for sentrumssamarbeidet om en tryggere by og er styringsgruppe for SaLTo, samarbeidsmodellen for kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Det rapporteres til politirådet på flere handlingsplaner.

Møter

Politirådet har fire møter i året, eller hyppigere ved behov. Hvert år avholdes en konferanse der handlingsplanen rulleres.

Se oversikt over møter.