SaLTo - Forebygging av rus og kriminalitet

Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers.

Kort om SaLTo

SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell for å koordinere og samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge.

SaLTo handlingsprogram for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge gir føringer for de viktigste overordnede satsingene.Les om føringene i Handlingsprogrammet for 2023-2025 (PDF).

I tillegg utarbeides lokale eller regionale handlingsplaner tilpasset lokale utfordringer, basert på det overordnede handlingsprogrammet.

Følgende innsatsområder skal ha en særskilt prioritert de neste årene:

 • felles innsats i utsatte områder
 • utfordringer knyttet til rus
 • vold blant jevnaldrende
 • kriminalitetsforebyggende på nett

Politirådet i Oslo er overordnet styringsgruppe for SaLTo-samarbeidet og godkjenner det overordnede SaLTo handlingsprogrammet.

Hvordan samarbeider vi?

Oslo politidistrikt og kommunen møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, slik at det blir enklere å drive målrettet forebygging. Ressursene samordnes for å jobbe for en koordinert og helhetlig oppfølging i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Kontakt oss

Kontakt SaLTo-sekretariatet

SaLTo-sekretariatet koordinerer det byomfattende rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Oslo. I tillegg har SaLTo i Velferdsetaten ansvar for en rekke byomfattende prosjekter.

Ønsker du å komme i kontakt med SaLTo-sekretariatet eller noen av prosjektene:

 • Telefonnummer SaLTo-sekretariatet: 23 24 23 25
 • E-post: salto@vel.oslo.kommune.no

Kontakt SaLTo-koordinator i sentrum (Uteseksjonen)

Nana Mensah:

 • Mobilnummer: 92 05 30 60
 • E-post: nana.mensah@vel.oslo.kommune.no

Kontakt SaLTo-team i Utdanningsetaten

Kari Odden:

 • Mobilnummer: 41 63 81 40
 • Telefon: 21 80 21 80
 • E-post: kari.odden@osloskolen.no

Eivind Svennar:

 • Mobilnummer: 92 29 54 94
 • Telefon: 21 80 21 80
 • E-post: eivind.svennar@osloskolen.no

Szilvia Baján-Skog:

 • Mobilnummer: 41 23 22 98
 • Telefon: 21 80 21 80
 • E-post: szilvia.skog@osloskolen.no

Byomfattende prosjekter

EXIN Oslo

EXIN OSLO er et tilbud til voksne som ønsker en vei ut av kriminalitet.

Unge som begår gjentatt kriminalitet

Vi har sett behovet for en økt satsning for å redusere ungdomskriminaliteten og rekrutteringen av unge inn i kriminelle miljøer. Øremerkede midler er satt av til dette arbeidet, og prosjektperioden går fram til høsten 2024. Målgruppen er barn og unge i alderen 12 til 18 år som begår eller står i fare for å begå gjentatt kriminalitet.

Muligheten for tett oppfølging av unge i målgruppen er viktig for å få til godt kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette krever individuell tilrettelegging og relasjonsarbeid over tid. I arbeidet er det viktig å finne fleksible ordninger og være tilstede på ungdommens arenaer. Det er viktig å utarbeide gode samarbeidsstrukturer internt i organisasjonene, og med foreldre og andre støttespillere.

Byomfattende mentorordning

Vi har etablert en byomfattende mentorordning. Ordningen er ment som et verktøy for tjenester og bydeler i kommunen for å styrke tett oppfølging av målgruppen.

Målene er å forhindre:

 • radikalisering og voldelig ekstremisme: aldersuavhengig
 • at unge begår gjentatt kriminalitet: alder 12–18 år

En mentor kan bestilles av en tjeneste i en bydel, men også av andre samarbeidspartnere som politiet, skoler, konfliktrådet eller kriminalomsorgen.

SaLTo-sekretariatet har ansvar for ansettelsesforholdet til mentor, og prosjektleder er ansvarlig for oppfølging og veiledning av mentorene og er mentors bindeledd mellom Velferdsetaten og den respektive bydelen. Bestiller skal ha det formelle eierskapet til saken og ha ansvaret for å involvere mentor i den aktuelle saken med oppfølging av personen i målgruppen.

Mentoroppfølging er et frivillig tilbud. Hovedregelen er at mentor skal fungere som et supplement til den allerede etablerte oppfølgingen og ikke kun være et enkeltstående tiltak.

Det er tjenesten som bestiller mentor som innhenter samtykke fra personen som skal følges opp før igangsettelse. SaLTo-sekretariatet har utarbeidet maler for innhenting av et slikt samtykke.

Om mentorene

For at et mentorløp skal fungere best mulig, er det viktig at vi finner rett person til oppdraget. Våre mentorer er rekruttert inn på bakgrunn av sine gode ferdigheter i relasjonsbygging og målrettet endringsarbeid. Mentorene har ulik bakgrunn og skal gjenspeile mangfoldet i Oslo.

Hvert mentorløp blir skreddersydd etter ønsker, behov og forutsetninger til den enkelte. Mentors fokus vil dermed variere i de ulike mentorløpene. Eksempler kan være: hjelp til etablering av nye tilknytningsarenaer, være en nettverkshjelper eller en trygg samtalepartner.

Byomfattende mentorordning (PDF)

Rekruttering av mentorer (PDF)