Rapport 11/2021 Beredskap og håndtering av koronautbruddet - Oppsummering av Kommunerevisjonens koronaundersøkelser

I denne rapporten oppsummeres rapport 3/2021, og de delene av øvrige rapporter og oppfølgingsundersøkelser som omhandler koronapandemien. Sammendraget fra rapport 17/2020 er også inkludert.

Bakgrunn:

Kontrollutvalget vedtok i møte 26. mai 2020 (sak 49) at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en erfaringsoppsummering/forvaltningsrevisjon om Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet. Kontrollutvalget vedtok blant annet at «Kommunerevisjonen gjennomfører med umiddelbar oppstart en undersøkelse av kommunens forarbeid/beredskap, håndtering av koronapandemien etter utbruddet og ettervirkninger og følger av koronapandemien, i tråd med det som er skissert i denne saken. Undersøkelsen rapporteres i 4. kvartal 2020»

Undersøkelsen var ment å være fleksibel med hensyn til hvilke spor som ble fulgt, hvor mye som ble forvaltningsrevisjon og hvor mye som ble beskrivende oppsummering av erfaringer og læringspunkter.

Formål:

Formålet med oppsummeringsrapportene har vært å relativt raskt og kortfattet formidle noen vesentlige erfaringer med kommunens håndtering av koronapandemien basert på undersøkelser som kontrollutvalget har vedtatt. Når det gjelder byrådets evaluering av krisehåndteringen, vises det til byrådslederens notat til finansutvalget 19. august 2021 og Deloittes rapport til Beredskapsetaten (Evaluering av Sentral kriseledelse nivå 3 i Oslo kommune under Covid-19 (PDF)).

Lenke til rapporten:

Rapport 11/2021 Beredskap og håndtering av koronautbruddet - Oppsummering av Kommunerevisjonens koronaundersøkelser