Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Frist for å søke

 • Søknadsfristen er senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres. 
 • Vi gir kun støtte til tiltak som gjennomføres i 2019. For tiltak i 2020 kan du søke fra og med 1. november 2019.

Kort om tilskuddet

Det kan søkes om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling. 

Tilskuddsordningen støtter gjennomføringen av alle typer kunst- og kulturarrangementer. I 2019 er ordningen ytterligere styrket for å kunne støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum.

 

Bilfritt byliv

Oslo kommune ønsker å støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum gjennom hele året. Det oppfordres særskilt til å søke tilskudd til tiltak som skal gjennomføres i vinterhalvåret. Satsingen er en del av Program for Bilfritt byliv, og skal gjøre det mulig å utvikle kunst- og kulturtiltak for byens uterom, eller tilpasse allerede eksisterende prosjekter til uterommet.

Merk søknaden med Bilfritt byliv for å få veiledning.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Det kan gis tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Tilskuddet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen legges det blant annet vekt på:

 • At tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • Tiltak hvor profesjonelle kunstnere medvirker
 • Tiltakets kunstneriske og faglige nivå 

For 2019 er ordningen ytterligere styrket for å kunne støtte tiltak som:

 • bidrar til økt byliv i sentrum

Det gis ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer
 • Arrangementer i regi av politiske partier

Det gis ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler å lese forskriften i sin helhet.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Krav om rapportering

Skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene skal leveres senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporteringen skjer elektronisk, og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om løpende tilskudd til kunst og kulturtiltak

Slik søker du løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på mottatt søknad med et referansenummer.

 • 2Tildeling av tilskudd

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet. Forventet behandlingstid er 12 uker. Tildelinger vil også bli lagt ut på denne siden.

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

  Tilskuddsmottakere finner veiledning til innsending av utbetalingsanmodning i sitt vedtaksbrev.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Tildelinger

2019

2018