Til innhold

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Oslo har blitt betydelig bedre de siste 50 årene og er bedre enn mange andre steder i verden. Likevel overskrides kravene i forurensningsforskriften, både for svevestøv og nitrogendioksid. Veitrafikk og vedfyring er hovedkilden til luftforurensningen.

Både korttids- og langtidseksponering for nitrogendioksid og svevestøv forverrer allerede eksisterende sykdom. Studier viser i tillegg en sammenheng mellom langtidseksponering for luftforurensning og utvikling av sykdom. 

Grenseverdiene i forurensningsforskriften skal sikre et minimumsnivå for luftkvalitet og er juridisk bindende.

Oslo kommune og Statens vegvesen måler luftkvaliteten på disse 12 målestasjonene. Oslo kommune og Statens vegvesen måler luftkvaliteten på disse 12 målestasjonene.

Svevestøv 

Svevestøv er partikler som deles inn etter størrelse, hvorav de viktigste er partikler mindre enn 10 mikrometer (µm), kalt PM10, og partikler mindre enn 2,5 µm, kalt PM2,5. PM2,5stammer i hovedsak fra forbrenningspartikler (fyring og eksos), mens PM10 i tillegg inneholder partikler som stammer fra veistøv, dvs. støv fra slitasje av både veidekke, bildekk og bremser. Lokalt kan også andre kilder bidra vesentlig til konsentrasjonene av svevestøv, f.eks. svevestøv fra bygg- og anleggsarbeid.

Grenseverdiene gjeldende fra 1.1.2005 til 1.1.2016 ble overholdt i Oslo. Døgngrenseverdien for PM10 var tidligere et stort problem i Oslo, men har stort sett blitt overholdt de siste årene, med unntak av på to av stasjonene (Hjortnes og Bygdøy allé) i 2013. Nedgangen i svevestøvnivået skyldes tiltak for å redusere veistøv, som piggdekkgebyr, miljøfartsgrense og støvdemping av veibanen. Overskridelser av døgngrenseverdien inntreffer som oftest i tørre perioder i piggdekksesongen og/eller i kalde perioder som følge av vedfyring. 

I 2016 ble kravene i lovverket skjerpet. Uten ekstra tiltak mot svevestøv er det sannsynlig at de nye grenseverdiene blir brutt langs de mest trafikkerte veiene. 

Grenseverdiene stiller kun et minstekrav til luftkvalitet og det vil kunne oppstå helseeffekter også ved konsentrasjoner under grenseverdien. Dette gjelder spesielt svevestøv. Derfor er byrådets mål å holde svevestøvkonsentrasjonene under helsemyndighetenes anbefalinger. Dette krever ytterligere tiltak.

Se statistikk om PM10 – årsgrenseverdi
Se statistikk om PM10 – døgngrenseverdi
Se statistikk om PM2,5 – årsgrenseverdi

Nitrogendioksid 

Nitrogendioksid (NO2) er en gass. Hovedkilden til nitrogendioksid i Oslo er eksos, spesielt fra dieselkjøretøy.

Både års- og timegrenseverdi for nitrogendioksid overskrides på flere av målestasjonene i Oslo.

Gjennomsnittskonsentrasjonen av NO2 på årsbasis har vært relativt stabil etter år 2000.. Hovedgrunnen til at nivåene ikke har sunket er økt andel dieselbiler og at også nyere dieselbiler har vist seg å ha relativt høye utslipp av nitrogenoksider. Imidlertid kan det se ut til at årsmiddelverdiene etter 2012/13 generelt har gått noe nedover. Nedgangen skyldes sannsynligvis en kombinasjon av utslippsreduksjoner som følge av en stadig renere kjøretøypark, og gunstige meteorologiske forhold.

Se statistikk om nitrogendioksid – årsgrenseverdi

Antall overskridelser av forurensningsforskriftens timegrenseverdi for NO2 varierer fra år til år og mellom målestasjonene. De fleste år har det blitt registrert mer enn 18 timer med høyere konsentrasjon enn 200 µg/m3 ved minst en målestasjon i Oslo.

Overskridelsene av timegrenseverdien oppstår som oftest i vinterhalvåret ved kaldt og stabilt vær med lite vind. Under slike forhold kan det dannes temperaturinversjoner der kald luft stenges inne ved bakken og luftforurensningen hoper seg opp. 

Se statistikk om nitrogendioksid – timegrenseverdi

Nivåene i Oslo vil fortsette å overskride tillatt grenseverdi hvis ikke ytterligere tiltak for å begrense utslipp iverksettes.

Les om hvordan vi gjør luftkvaliteten i Oslo bedre.

Ozon 

Ozonnivåene i Oslo er generelt lave.                              

Med ozon (O3) menes her bakkenær ozon. Hovedkilden er langtransportert forurensning fra kontinentet. Det er ikke tillatt å ha mer enn 25 dager i året hvor gjennomsnittlige ozonnivåer er høyere enn 120 µg/m3 i løpet av en 8-timersperiode på dagen, i gjennomsnitt over tre år.

Forurensningsforskriftens krav til 8-timersmiddelverdi for ozon overskrides ikke i Oslo.

Se statistikk om 8-timersmiddelverdi for ozon

Lenker

Luftkvaliteten akkurat nå, daglig varsel, dieselforbud og datokjøring