Til innhold

Aldersvennlig by

Kontakt

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Hva

En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. I Oslo lever innbyggerne lenger, og andelen eldre øker. Den nye eldregenerasjonen har bedre utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidligere generasjoner. For at de skal kunne utnytte sine ressurser og ha mulighet til å leve selvstendige og aktive liv, vil byrådet gjøre Oslo til en aldersvennlig by. Dette innebærer tiltak som gir de eldre hverdagsmestring og god livskvalitet.

I Oslo har vi seks hovedsatsingsområder i arbeidet for å bli en aldersvennlig by:

  • Bolig
  • Helse-og omsorgstjenester
  • Kommunikasjon og medvirkning
  • Sammfunnsdeltagelse
  • Transport
  • Utendørsområder og fysisk aktivitet

Les mer om satsingsområdene for Aldersvennlig by.

Hvordan

Oslo er helt i startgropen med bli en aldersvennlig by. En økt andel eldre gir byen utfordringer knyttet til bolig, transport, byutvikling, sosialt engasjement, helse- og omsorgstjenester,  frivillighet og generasjonsovergripende prosjekter. Tiltaket aldersvennlig by fokuserer på de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldre voksnes helse og trivsel. Arbeidet med å bli en aldersvennlig by er tverrsektorielt og innbyggerinvolvering og samskaping står sterkt i utviklingen av en aldersvennlig by. En by som er aldersvennlig er en by for alle og utvider begrepet universell utforming.

En større kartlegging av aldersvennlige tiltak er gjennomført. Økt satsning på tverrsektorielt samarbeid og flere medvirkningsaktiviteter er viktige i det videre arbeidet. Dette danner grunnlag for en byomfattende handlingsplan som er under utarbeidelse. Bevisstgjøring og lokale aktiviteter står sentralt. Samtidig bidrar vi i nasjonale og internasjonale nettverk.

Bydel Nordre Aker har fått midler til et pilotprosjekt som alders- og demensvennlig bydel og vært i drift fra 1. august 2015. Bydelene Sagene og Frogner er følgebydeler og skal teste ut tiltak. Hovedsatsingsområdet for prosjektet er at eldre skal være aktive og trygge i et inkluderende og tilgjengelig nærmiljø.

Noen av tiltakene som er utviklet er bl.a opplæring innen frivillighetskoordinering for ansatte, utrustning av Myrerjordet med treningsapparater, bocciabane og benker slik at både eldre og unge kan være fysiske aktive sammen på tvers av generasjoner. Piloten har også utviklet tiltak som aktivitetsvenn for hjemmebonde demente, pårørendeskole for pårørende til demente og bruk av opplæringsprogram for demensvennlige omgivelser. Som del av Senior i sentrum har prosjektet arrangert rullator- og stavgangsløpet, bidratt til bedre kontakt mellom ulike generasjoner, bedre transportløsninger samt etablering og oppstart av Seniorhus i Pastor Fangens vei 22.

I Nordre Aker Budstikke kan du lese artikler om pilotprosjektet i Bydel Nordre Aker.

Oslo deltar internasjonalt

Også internasjonalt er en rask økning i antall eldre og økt urbanisering to store utfordringer. For å hjelpe byer og samfunn å møte disse utfordringene, har Verdens helseorganisasjon (WHO) etablert Nettverk for aldersvennlige byer og samfunn. Oslo kommune er medlem i nettverket, og har en målsetning om å bli en mer aldersvennlig by.

FNs generalforsamling har vedtatt en agenda for bærekraftig utvikling med 17 globale mål, hvorav 15 er relevante for aldring. Mange av målene krever tverrsektorielt samarbeid, hvor byer og lokale myndigheter vil være avgjørende for å gjennomføre de bærekraftige utviklingsmålene. Verdens helseforsamling har vedtatt en global strategi for aldring og helse. Visjonen er en verden der alle kan leve sunne og lange liv, og et hovedmål er aldersvennlige byer og samfunn.

EU utvikler også strategier og rammeverk for aldersvennlige byer. Oslo er medlem i Eurocities, som driver politisk påvirkningsarbeid overfor EU-systemet. Oslo kommune leder en arbeidsgruppe om urban aldring i Eurocities.

Kontaktperson

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Spesialrådgiver

Anne Berit Rafoss

Telefon: 23 46 15 56

E-post: