Til innhold
Krav til leverandører

Miljøkrav

Kommunens anskaffelser skal brukes som et virkemiddel for å nå målsettinger om å redusere og resirkulere avfall, utvikle mer miljøvennlige transportløsninger og redusere forbruk av energi og utslipp av klimagasser.

Oslo kommune er medlem i Grønt Punkt Norge. Som kontrollmedlem bidrar Oslo kommune til at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene vi kjøper inn, og at returordningen for emballasje får et stadig større omfang. 

Miljøhensyn er viktig for kommunen ved inngåelse av samkjøpsavtaler. Oslo kommunes samkjøpsavtaler har derfor en rekke miljøkrav, blant annet krav til:

 • Redusert energiforbruk
 • Redusert antall leveringer
 • Eco-driving ved leveranser
 • Euroklasse-krav til kjøretøy og el-biler
 • Bærekraftige materialer (sertifiseringsordninger)
 • Levetid og livssykluskostnader
 • Tilgang til deler for erstatning, reparasjon og oppgradering i 3 år (IKT-utstyr)
 • At farlige kjemikalier i produkter ikke forekommer (evt. må forklares hvorfor det er nødvendig)
 • Redusert emballasje og forpakninger (minimal emballasje ved levering; nedbrytbar/gjenbrukbar plast og emballasje; henting og destruering)
 • Medlemskap i godkjent returordning for emballasje (f.eks. Grønt Punkt)
 • At leverandørene på forespørsel skal ta i mot utrangert utstyr fra tjenestestedene kostnadsfritt (gjelder spesielt IKT-utstyr)

I tillegg skal Oslo kommune vurdere krav til bruk av bioplast ved alle samkjøpsavtaler der dette er relevant og mulig. 

Bruk av regnskogprodukter i Oslo kommune

Ikke-bærekraftig hogst av tropisk tømmer er en av de største truslene mot regnskogen. Avskogingen medfører en økning av klimagassutslippene. Ved kjøp av tømmer og trevirke forventes det at kommunens virksomheter stiller miljøkrav for å sikre en bærekraftig utvikling.

Ut fra miljøhensyn skal ikke kommunens virksomheter anskaffe tropisk tømmer eller trevirke inntil det foreligger pålitelige sertifiseringsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst.