Til innhold

Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. oktober 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22

Innkalling

Møteinnkalling AU 11.10.18 (PDF 826KB)

Protokoll

AU-protokoll 11.10.18 (PDF 2,5MB)

Saker til behandling

SakTittel
18/30
Administrasjonen orienterer
18/31
Fordeling av saker til råd, utvalg og komiteer
18/32
Økonomisk rapportering pr. august 2018 - tertialrapport
18/33
Budsjett 2019, Helse- og sosialkomiteens behandling - anmodning om kommentarer til budsjettforslaget
18/34
Nye oppnevninger til Brukerråd for funksjonshemmede
18/35
18/36
18/37
Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram med veiledende plan for offentlige rom og veiledende plan for kabler og ledninger (PP med VPOR og VPKL) på Hauketo
18/38
Sak fra A - Tiltak for å bedre trafikksituasjonen i krysset Ljabruveien - Slimeveien
18/39
Sak fra A - Rullering av trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand
18/40
Sak fra H - Gangforbindelsen mellom Mortensrud kirke og Lofsrud Gård
18/41
Sak fra H - Nedleggelse av ambulansestasjonen i Prinsdal
18/42
Sak fra H - Kollektivtilbudet i bydel Søndre Nordstrand – Rosa busser
18/43
Orienteringssaker og spørsmål i møte