Byggesøknad for påbygg, tilbygg eller kjeller

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Hva er forskjellen?

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

 • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
 • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.
 • Underbygg/kjeller er en utvidelse under en eksisterende bygning.

Påbygg og kjeller

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge eller rive et påbygg, eller underbygge en eksisterende bygning.

Søk med hjelp fra fagfolk

Tilbygg

Ut fra adressen du bor på og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må sende byggesøknad for tilbygg eller ikke.

Sjekk om du må søke

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • tilbygget hverken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvadratmeter
 • tilbygget er understøttet, og ikke overstiger to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket
 • tilbygget er plassert minst 4 m fra nabogrensen
 • tilbygget ikke inneholder en egen boenhet. Tilbygg til bolighus kan inneholde rom for varig opphold eller beboelse

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at tilbygget ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må tilbygget være

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelsene i planinnsyn
 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Hvis tilbygget ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om en dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Dersom tilbygget er unntatt søknadsplikt, men plassert nærmere veien enn det som er tillatt, kan du søke om en dispensasjon fra avstand til vei utenom byggesak. Se Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.

Dersom bygningen plasseres nærmere enn 30 m fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor, må du søke om en dispensasjon fra jernbaneloven. Du søker til Bane NOR eller Sporveien.

Les også mer i vår veileder for tilbygg unntatt søknadsplikt. Se egen veileder for Nordstrandskråningen.

Når tilbygget er ferdigstilt

Du må informere kommunen når bygningen er ferdigstilt, slik at vi kan oppdatere kart og eiendomsregisteret. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse. Fyll ut skjemaet Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og send til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

 • hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • tilbygget har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 ²
 • tilbygget skal inneholde en separat boenhet

Søk med hjelp fra fagfolk